Vene keele meeldetuletuskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemisja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Loengud, arutlused, suuline vestlus, individuaalne töö, paaristöö.
Toimumise aeg: 05.10.2021 - 14.12.2021
Registreerimine avatud 08.09.2021
Registreerimine suletud alates 05.10.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 39 akad. tundi
  • Auditoorne: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 165 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Albina Gavrilova (Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan
05.10.2021 kell 16:00-18:30
12.10.2021 kell 16:00-18:30
19.10.2021 kell 16:00-18:30
26.10.2021 kell 16:00-18:30
29.10.2021 kell 15:30-18:00
02.11.2021 kell 16:00-18:30
09.11.2021 kell 16:00-18:30
16.11.2021 kell 16:00-18:30
19.11.2021 kell 15:30-18:00
23.11.2021 kell 16:00-18:30
30.11.2021 kell 16:00-18:30
07.12.2021 kell 16:00-18:30
14.12.2021 kell 16:00-18:30
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. Saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on seotud kursuslasele oluliste valdkondadega.

2. Leiab eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest.

3. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades tuttavatel teemadel.

4. Kirjeldab lihtsate fraasidega oma perekonda, elukohta ja tööd.

5. Täidab oma isikuga seotud ankeeti.

6. Kasutab situatsioonile sobivaid viisakusväljendeid.

7. Võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle või suunab edasi

Sihtgrupid: Ootame koolitusele täiskasvanuid, kes vajavad vene keele meeldetuletust.
Eesmärgid: Kursuse lõpetanu suudab igapäevastes situatsioonides suhelda vene keeles.
Sisukirjeldus:

1. Keeletaseme määramine- Suuline vestlus ja kirjalik test keeletaseme määramiseks. Kordamisharjutused.

2. Kordamine- sõnavara/suhtlemine. Vene tähestik, hääldamine. Sõna rõhk, lause intonatsioon. Mina ja minu nimi. Vene kõneetikett: pöördumine ees- ja isanimega, vene perekonnanimed. Grammatika-Nimisõnade grammatiline sugu.

3. Venekeelsed tervitussõnad, tutvumine, hüvastijätmine- Teretamine ja enda tutvustamine. Küsimuste esitamine vestluskaaslasele. Omadussõnade grammatiline sugu. Isikulised asesõnad.

4. Perekond. Aadress ja elukoht- perekonnaliikmed, igapäevased tegevused. kus asub teie elukoht? kuidas kirjeldada oma elukohta? Millisel aadressil te elate? Omastavad asesõnad . Предложный падеж - где? Eessõnad в, на.

5. Põhiarvsõnad 1-1000. Vanus, kellaaeg.- vanuse ja kellaaja küsimine vene keeles. Tegusõnade pööramine olevikus; arvsõna kasutamine ainsuses ja mitmuses. Küsimus сколько? Дательный падеж - кому?

6. Kalender, kuupäevad, aastaajad. Järgarvud- aastaajad, kuud ja nädalapäevad. Ilm eri aastaaegadel. Arvsõna+nimisõna. Küsimus когда? Винительный падеж – что? Tegusõnade minevik.

7. Ametid, elukutsed- töökuulutused, ametinimetused, oskused. Minu töökoht ja amet. Творительный падеж – кем? Konstruktsioonid я работаю кем? Я работаю кем? Я хочу стать кем?

8. Transpordivahendid, reisimine. Riigid ja valuutad. Tee juhatamine. Ostumüügisituatsioonid. - Transpordivahendite liigid. Hotellitoa broneerimine. Pileti ostmine. Tee küsimine ja tee juhatamine. Vestlemine reisikaaslastega, muljete vahetamine nähtust. Kohamäärsõnad, предложный падеж - на чём? Konstruktsioonid на русском языке, по-русски. Liikumisverbid. Liitpõhiarvsõnad.

9. Ankeedi täitmine. Kirja alustamine ja lõpetamine- isikuandmete ankeedi täitmine. Kirja kirjutamine endast, oma elust, kodust. Sõnade järjekord lauses.

10. Telefonivestlus- Suhtlemine klientidega. Asukoha kirjeldamine. Kauba tellimine. Reklamatsioonide lahendamine.

11. Sõnavara kordamine- Lõputest. vigade analüüs, arutelu. Käänded+eessõnad. Tegusõnade olevik ja minevik.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik lõputest Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 70%. Hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/mittearvestatud).
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Kursusele tulija peab oskama vene keelt vähemalt A1 tasemel.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks peab osalema koolituse mahust vähemalt 70%, sooritama kõik praktilised harjutused ja täitma lõputesti vähemalt lävendi tasemel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õpik - Irina Kotovitš, "Vene keele õpik keelte koolidele ja kursustele". Koolibri, Tallinn, 2005 Harjutused õpikust - S. A. Khavronina, Russian in Exercises, Русский язык. Курсы. Москва, 2007 Interneti aadress http://www.eki.ee/dict/ves/ (sõnaraamatud) Õpetaja originaaljaotusmaterjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on vene filoloogi kõrgharidus ja/või vene keele õpetaja kutse ja/või vene keelt
emakeelena rääkiv pedagoogilise ettevalmistusega lektor.
Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekava kinnitamise kuupäev: 15.02.2019
Käskkirja number: 4.2-6/5
Õppekava koostamise alus: Müüja-klienditeenindaja 4. taseme kompetentsid B.2.6

Registreeri

Tagasi kalendrisse