Veoautojuhi täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus parandab autojuhi professionaalseid ja liiklusohutust tagavaid oskusi ning uuendab seadusandlust puudutavaid teadmisi.
Toimumise aeg: 01.10.2021 - 04.10.2021
Registreerimine avatud 01.09.2021
Registreerimine suletud alates 30.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 25 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 145 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
 • Elari Ibrus (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Olev Kaasik (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Priit Taklaja (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Alvar Pähkel (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Päevane õpe. Tunniplaan lisatakse septembris.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 1. teab Liiklusseaduse viimaste aastate muudatusi ja veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte;
 2. mõistab säästliku ja ohutu sõiduviisi vajalikkust;
 3. on saanud riskivältimise kogemuse libedasõidurajal;
 4. tunneb sõiduki põhiagregaatide ja süsteemide tööpõhimõtteid, kasutamise piiranguid, sagedamini esinevate rikete kõrvaldamise viise, tehnonõudeid ja sõiduki lubatud mõõtmeid ning masse;
 5. peab kinni autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglitest;
 6. kasutab autojuhi töös vajalikul tasemel mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut;
 7. paigutab veose laadimisel veose ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult;
 8. kasutab sobilikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõuetekohaseks kinnitamiseks ja katmiseks.
 9. orienteerub autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvates nõuetes autojuhile vajalikus mahus;
 10. tunneb liikluskindlustuse süsteemi ning käitub õigesti liiklusõnnetuse korral, ennetades õnnetusest tulenevat lisaohtu ja vormistab vajalikke dokumente.

Sihtgrupid: Kutselised veoautojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Sisukirjeldus:

1. Veoseohutus

 • Veoseohutuse üldpõhimõtted ( 4 t)
 • Veoseohutuse praktikum ( 2 t)
 • Praktilised harjutused ( 2 t)

2. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded

 • Sõidukite tehnonõuded (2t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2t).
 • Praktilised harjutused (1t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Liiklusohutus (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Säästlik sõiduviis (1 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Vastutus

6. Töö- ja puhkeaeg

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Eksam (1 t)

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Valikvastustega kirjalik test 25-st küsimusest peab olema õigesti vastatud vähemalt 70%. Küsimustik sisaldab kõigi õpitud valdkondade teadmisi. Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud)
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Viljandi Kutseõppekeskuse kaasaegse õppetehnikaga varustatud õppeklassid, autohall, libedasõidurada
Hindamisviisid: Mitte-eristav hindamine
Osalemise eeldus: Veoautojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Transpordiameti poolt antud pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal või C1-, C1E-, C-, CE kategooria juhiluba on väljaantud enne 2009. a 10. septembrit.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane sooritama kirjaliku testi vähemalt 70% õigesti. Testi sooritamist hindab komisjon.

 • Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
 • Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: * EAKL. Autojuhi ametikoolituse meelespea. 2016. * Autoveoseadus. * Majandus- ja taristuministri määrus nr 29 (06.06.2018) "Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm". * eraa.ee * IRU. Rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks maanteetranspordil. 2014
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajad vastavad Autoveoseaduse §45 lg 1 ja 2 nõuetele.
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: Veoautojuhi kursus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 15.01.2019
Käskkirja number: 4.2-6/2
Õppekava koostamise alus: Autoveoseadus. Majandus- ja taristuministri määrus nr 29 (06.06.2018) Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning jajah
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev

Registreeri

Tagasi kalendrisse