Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud riigiametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.
Toimumise aeg: 22.09.2021 - 30.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Tanel Oppi (SA Innove)
 • Helen Kranich (Justiitsministeerium)
 • Indrek Saar (Sisekaitseakadeemia)
 • Tiina Runthal (Riigikogu Kantselei)
 • Külli Taro (Õiguskantsleri kantselei)
 • Evelin Pärn-Lee (Advokaadibüroo Priorilaw)
 • Maris Jõgeva (Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Eelika Kähari, eelika.kahari@sisekaitse.ee, tel: 3725188507
Toimumise koht
Toimumise koht: Park Inn by Radisson
Aadress: Narva mnt 7c, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub 22.-23.09 ja 30.09.2021.

NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Kui su asutus ei ole RTIP kasutaja, siis mine sellele lingile:
https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.76945
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu 

 • mõistab riigi üldisi toimimispõhimõtteid seostades need põhiseaduse põhimõtetega;
 • teab seadusloomeprotsessi põhimõtteid ning ametniku rolli selles;
 • mõistab põhiõiguste, sh võrdse kohtlemise, piiramise põhiseaduslikke aluseid ning ametniku rolli selles;
 • teab ELi üldisi tegevusaluseid, peamisi institutsioone ja tähtsamaid lepinguid;
 • teab Eesti osalemise üldpõhipõtteid ELi otsustusprotsessis, sh siseriiklikku ELi asjade menetlemise kriteeriume;
 • mõistab KOVi rolli ja eripära riigi valitsemise süsteemis;
 • märkab võimalusi kodanike kaasamiseks ning koostööks kodanikeühendustega oma valdkonnas;
 • teab avalikus teenistuses töötamise eripärasid;
 • leiab ametniku eetikakoodeksi abil eetilistele dilemmadele lahendusi;
 • teab poliitika kujundamise protsessi ja põhietappe ning huvigruppide ja erakondade mõju poliitika kujundamisele;
 • teab strateegilise juhtimise ja planeerimise protsessi sisu ning mõistab eesmärkide, nende saavutamise viiside/vahendite ja soovitavate tulemuste omavahelist seost;
 • kirjeldab Eesti riigieelarve koostamise protsessi ja selle rolli poliitika kujundamisel.


Sihtgrupid: Koolituste sihtrühma kuuluvad avalikku teenistusse sisenenud uued riigiametnikud ja töötajad, kel on avalikus teenistuses staaži kuni 2 aastat.

Koolitusprogrammi sihtrühma ei kuulu ametnikud ja töötajad, kelle tasemeharidus (kas siis bakalaureuse või magistri tasemel) on omandatud avaliku halduse erialal või kes parajasti omandavad haridust eelnimetatud erialal. Ametnikel ja töötajatel, kellel on riigiteaduse, õiguse või politoloogia alane haridus, ei ole märkimisväärset vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda. Samuti ei ole vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda ametnikel, kes on osalenud ametnikueetika koolitusel.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud riigiametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.
Sisukirjeldus:

Alateemad:

 • Riigikorraldamise ja valitsemise alused.
 • Õigussüsteem. Õigusloome ja täitevvõimu roll selles. Põhiõiguste tagamine.
 • Avalikud teenused ja nende kvaliteet; kodaniku- ja kliendikesksus teenuste pakkumisel. E-riik ja probleemid. Avaliku sektori seadusandlik raamistik; avaliku, era- ja mittetulundussektori omavahelised suhted ja koostöövormid.
 • Poliitikakujundamise protsess; erakondade ja huvigruppide roll poliitika kujundamisel. Vahetu demokraatia. Valimissüsteem. Koalitsioonivalitsuse toimimine. Tulemus- ja kvaliteedijuhtimine. Strateegiline juhtimine. Õigusaktide mõjude hindamine.
 • KOVi toimimise põhialused (sealh põhiseaduslikud garantiid). KOVi korraldus ja avalikud teenused. KOVi ja riigi ülesanded; KOVi asutused ja riigipuu. Koostöö. Riigipoolne järelevalve.
 • Kodanikuühiskond ja kodanikualgatus Eestis. Avatud valitsemise tähendus ning avaliku sektori koostöö kodanikuühiskonnaga, sh erinevad koostöövormid ja -meetodid. Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise põhimõtted. Kaasamise hea tava – ametniku roll selle rakendamisel.
 • Euroopa Liidu (edaspidi EL) üldine iseloomustus, institutsioonid, tähtsamad lepingud; Eesti osalemine ELi otsustusprotsessis ning siseriiklik EL asjade menetlemine; ELi tulevikuprobleemid.
 • Avalik teenistus, selle arengusuunad Eestis; avalik teenistuja, teenistussuhted; ametnikule/töötajale esitatavad nõuded. Euroopa Liidu avaliku halduse põhiprintsiibid – hea avaliku halduse tava; hea avaliku halduse kindlustamine.
 • Avaliku teenistuse väärtused ja hoiakud, avaliku teenistuse eetika kui professioonieetika; huvide konflikt ja korruptsiooni vältimine; avaliku teenistuse eetikakoodeks ametniku tegevuse suunajana; eetika juhtimise süsteem ja juhendid.
 • Strateegiline juhtimine ja selle seos eelarvega. Eelarveprotsess kui poliitika kujundamist ja elluviimist toetav protsess.
 • Makromajanduse arengute seosed riigieelarve koostamise protsessis (nö ökonomisti vaade eelarvestamise protsessis).


Õppemeetodid:

Koolitused on praktilise suunitlusega. Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, kaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd, juhtumite ja kohtukaasuste arutelu.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub auditooriumis, kus on tagatud kaasaegsed koolitusvahendid.
Lõpetamise tingimused:

Osalejale väljastatakse tõend, kui osaleja osaleb 3-päevasest koolitusest vähemalt 2 päeval.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Soovituslik kirjandus: EV põhiseadus ja põhiseaduse kommentaarid (www.pohiseadus.ee); Vabariigi Valitsuse seadus; haldusmenetluse seadus; avaliku teenistuse seadus; e-õpiobjekt Avalik-õiguslikud juriidilised isikud jt haldusekandjad http://stud.sisekaitse.ee/roosve/Halduskorraldus/; Euroopa Liidu asjade menetlemise juhis; EL aluslepingud; Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; majandustegevuse seadustiku üldosa seadus; Hinsberg, H., Kübar, U. “Kaasamise käsiraamat”, 2014; Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon; Ametniku eetikakoodeks; Avaliku teenistuse seadus; Korruptsioonivastane seadus; Euroopa hea halduse tava eeskiri; Valdkondlikud uuringud (nt Rahandusministeerium „Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses“); DVD „Eetika avalikus sektoris“ õppevideod; www.avalikteenistus.ee (eetika rubriik); www.korruptsioon.ee; Poliitika mõjude hindamise e-õppe materjal Riigikantselei kodulehel; Keskne materjal, millele toetutakse on üleval http://www.fin.ee/riigi-strateegiline-juhtimine: Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine; Koolitust toetav slaidimaterjal, kuhu on kontsentreeritult koondatud teema peamine sisu ja viited täiendavatele materjalidele; * Riigieelarve seadus (sh selle seletuskiri); * Kehtiv riigi eelarvestrateegia; * Jooksva aasta riigieelarve seadus (sh seletuskiri).
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Teoreetilised teadmised enda käsitletavast teemast ja praktilise kogemuse vahendamise pädevus.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse