Coach’ivad põhimõtted muutuste juhtimisel (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Coach’iva juhtimise põhimõtteid järgides on võimalus üksteist rohkem vastastikku mõjutada, tihendada juhi ja töötaja koostööd ning ühildada eesmärgid ja protsessid.
Toimumise aeg: 02.11.2021 - 23.11.2021
Registreerimine avatud 12.08.2021
Registreerimine suletud alates 02.11.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 28 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 9 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Anu Vaagen (OÜ Yebisu Eesti)
  • Raili Laas (OÜ Yebisu Eesti)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus. Õpilaskodu.
Aadress: Koolmeistri tee 1, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan
02.11.2021 kell 10:00-16:15 Õpilaskodu kohvik
09.11.2021 kell 10:00-16:15
16.11.2021 kell 10:00-16:15
23.11.2021 kell 10:00-16:15

NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Teadvustab oma tugevusi ja võimalusi anda oma panus organisatsiooni arengusse.

On teadlik muutuste juhtimisest ja eesmärkide elluviimist.

Järgib coach’ingu põhimõtteid ja mudelit, valides meeskonda toetavaid ja motiveerivaid võtteid.

Valib probleemolukorras lahenduskeskse lähenemisviisi.

Sihtgrupid: Kutse- ja kõrgharidusega tipp- ja keskastme juhid, erinevate meeskondade juhid.

Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. 21. sajandi juhi kompetentsid, mõtte- ja tegutsemisviisid  (6 tundi, sh 4 t praktiline töö)

Juhi kompetentsid, usalduse tugisambad

Muutustele avatud mõtte- ja tegutsemisviis

Efektiivsed suhtlemisviisid

2. Eesmärgistamine ja muutuste elluviimine  (4 tundi, sh 2 t praktiline töö)

Eesmärgi seadmine ja tulemusliku kokkuleppe sõnastamine

Kavandatud muutus vs peale surutud muutus

Muutuste elluviimise tasandid

3.    Coach’iv juhtimine  (10 tundi, sh 8 t praktiline töö)

Coach’iva juhtimise põhimõtted

Coach’ingu mudelid ja nende rakendamine

Motivatsiooni hoidmine, sh kaugtöö tingimustes

4.    Lahenduskeskne lähenemisviis (8 tundi, sh 6 t praktiline töö)

Probleemolukord ja selle äratundmine

Lahendusteni jõudmise sammud


Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Hindamismeetodiks on praktilised ülesanded. Hindamiskriteeriumid: 1. Analüüsib oma tugevusi, pädevusi ja võimalusi enese ja organisatsiooni arendamiseks. 2. Analüüsib organisatsiooni toimetulekut muutuvas olukorras ja püstitab eesmärgi edasiliikumiseks. 3. Rakendab coach’ingu võtteid, järgides coach’ingu põhimõtteid 4. Tunneb ära probleemolukorra ja kirjeldab tegevussammud lahenduseni jõudmiseks
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub kontaktõppena Viljandi Kutseõppekeskuse klassiruumis, kus on täiskasvanutele sobivad toolid ja lauad, tark tahvel, pabertahvel, interneti püsiühendus ja arvuti kasutamise võimalus. Koolitajad on valmis vajadusel õpet ka e-õppena läbi viima.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).
Osalemise eeldus: Kutse- või kõrgharidus, juhtimiskogemus.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamise tingimused:

  1. Vähemalt 70% kontakttundides osalemine
  2. Kõikide praktiliste tööde läbimine
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal peab olema kõrgharidus ja ta peab olema coach.
Õppekavarühm: Isikuareng
Märksõnad: Coach’iv juhtimine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 21.06.1921
Käskkirja number: 4.2-6/2
Õppekava koostamise alus: Tegemist on isikuarengu kompetentsidega, mis on nõutavad näiteks IT juhi, tase 7 (B.2.3, B.2.15), projektijuhi, tase 6 (B.2.2) tootmisjuhi, tase 6 (B.2.3) kutsestandardis.

Registreeri

Tagasi kalendrisse