Korruptsiooniriskide ennetamine alus-, üld- ja kutseharidusasutustes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osaleja oskab tööalaseid eetilisi väljakutseid ära tunda ja lahendada, saades ülevaate valdkonna põhimõistetest, juhistest ja soovitustest.
Toimumise aeg: 12.10.2021 - 12.10.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Koolitajad:
 • Aare Kasemets (Maaeluministeerium)
 • Hille Voolaid (HTM)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Triin Pajur, triin.pajur@sisekaitse.ee, tel: 37256249999
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn, Go Hotell Shnelli, Toompuiestee 37
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osaleja:

 • teab Eesti haridusvaldkonna eetika- ja korruptsiooniriskide uuringu tulemusi ja seotud mõisteid;
 • teab Eesti haridusvaldkonna eetika juhtimise süsteemide edendamise ja korruptsiooniriskide ennetuse peamisi mõisteid, argumenteerimisvõimalusi, õigusaktide nõudeid ja teadusuuringutest lähtuvaid soovitusi;
 • kasutab eesmärgipäraselt hariduse kvaliteeti mõjutava juhtimissüsteemi parendusvõimalusi.
Sihtgrupid: • riigi ja KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) ning koolieelsete lasteasutuste töötajad, eelkõige haridusasutuste juhtivtöötajad;
• munitsipaal- ja riigikoolide ning koolieelsete lasteasutuste pidajate esindajad (nt valla- ja linnavolikogu liikmed, esindusvolituse korral valla- ja linnavalitsuse liikmed) ning riigi või KOV ametiasutuse ametnikud ja töötajad, kes koordineerivad/juhivad riigi ning KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) ning koolieelsete lasteasutuste tegevust.
Eesmärgid: Koolitusel osaleja teab ja ennetab eetika- ning korruptsioonialaseid riske haridusvaldkonna juhtimises.
Sisukirjeldus:
 • Sissejuhatus. Eesti Vabariigi õigus, kutseväärikus ja eetika vs huvide konflikt ja korruptsiooni vormid: olulisemad mõisted haridusasutuste juhtimissüsteemide korruptsiooniriskide jm inimeste ebavõrdse kohtlemise juhtumite mõtestamiseks, mis on seotud hariduselu inim- ja eelarveressursside jaotuse, töökorralduse, -suhete ja seega inimeste õppe/töö tulemuslikkuse ja hariduse kvaliteediga.;
 • põhimõistete ja korruptsiooniriskide analüüs haridusvaldkonna tüüpiliste juhtumite põhjal;
 • haridusvaldkonna korruptsiooniriskide uuringute ja Riigikontrolli auditi alusel koostatud HTM-i juhiste tutvustus; 
 • rühmatööd: juhtumite arutelud ja ettekanded;
 • praktikute aruteluring, sh praktiliste ideede ja ettepanekute „sõelumine“.

Õppemeetodid: teemat tutvustavad lühiettekanded ja arutelud ning rühmatööd.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum koos vajaliku esitlustehnikaga.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemine täismahus.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Haridusvaldkonna korruptsiooniriskid ja pettused – Tartu Ülikooli RAKE uuringu aruanne. Ginter, J.; Kasemets, A.; Kukemelk, H.; Rootalu, K.; Vahtra, K.; Aksen, M.; Kaunismaa, I.; Tamm, G.; Themas, E. (2017) http://www.korruptsioon.ee/et/haridusevaldkonna- korruptsiooniriskid-ja-pettused HTM (2017). Juhised korruptsiooni ennetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutustes (koostajad H.Voolaid jt). https://www.hm.ee/sites/default/files/korruptsiooniennetuse_j uhis_0.pdf Haridusvaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu dokumendianalüüsid: strateegiadokumendid, ajakirjandus ja kohtulahendid. Aruanne Tartu Ülikooli RAKE-le. Kasemets, A. (2017). https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/d1032262- e424-4ed2-a93e-fe32d790880a (sh Transparency International 2013.a raporti teemad).
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Varajasem kogemus täiskasvanute koolitajana eetika või avaliku halduse teemadel vähemalt 3 aastat
Õppekavarühm: Filosoofia ja eetika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse