Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogramm (baastase)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuuekuuline koolitusprogramm annab põhjalikud teadmised ettevõtlus- ja karjääriõppe alustamiseks ning arendamiseks koolis.
Toimumise aeg: 27.08.2021 - 14.01.2022
Registreerimine avatud 04.07.2021
Registreerimine suletud alates 22.08.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 156 akad. tundi
  • Auditoorne: 156 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee, tel: 5136555
Vaatlev partner: Riigi Tugiteenuste Keskus
Toimumise koht
Lisainfo: Ettevõtetes ja seminariruumides.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I SESSIOON: ETTEVÕTLUS- JA KARJÄÄRIPÄDEVUSED

Eesmärk: õppija on tutvunud ettevõtluspädevuse ja karjääri kujundamise pädevuse mudeliga ning mõistab enda rolli ja vajalikkust õpilastes antud pädevuste arendamiseks.

Õpiväljundid:

• mõistab ettevõtlus- ja karjääripädevust ja nende alapädevuste vahelisi seoseid;

• mõistab enda rolli ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamisel;

• mõistab õpilaste ettevõtlus- ja karjääripädevuste kujundamise vajalikkust tulevikupädevuste arendamisel.

 II SESSIOON: MAJANDUSE ALUSED JA ETTEVÕTLUSKESKKOND

Eesmärk: õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased baasteadmised ning mõistab indiviidi rolli selles.

Õpiväljundid:

•     rakendab majandus- ja ettevõtluskeskkonna  baasteadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;

•     mõistab ettevõtluskeskkonda seostades seda oma piirkonna ettevõtluskeskkonnaga ja kooli rolli ja võimalustega;

•     mõistab iga isiku rolli ja lisandväärtust majandus- ja ettevõtluskeskkonnas.

 III SESSIOON: KARJÄÄRI KUJUNDAMINE  

Eesmärk: anda ülevaade karjääri kujundamise põhimõtetest, levinumatest teooriatest ja praktikatest

Õpiväljundid:

•     on teadlik erinevatest karjääri kujundamise teoreetilisest seisukohtadest;

•     tunneb karjääri kujundamise pädevuste sisu;

•     kavandab tegevusi õpilaste karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks majandus- ja ettevõtlusõppe raames, rakendades asjakohaseid meetodeid.

IV SESSIOON: ÄRIIDEE, ETTEVÕTTE ALUSTAMINE, TURUNDUS JA MÜÜK

Eesmärk: õppija mõistab äriidee loomise ja algatamise protsessi ja ettevõtte loomise aluspõhimõtteid sh turundus ja müük.

Õpiväljundid:

•     kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;

•     hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;

•    kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse ja innovatsiooni arendamiseks ning äriideede leidmiseks;

•     mõtestab kooli rolli ja tuge ettevõtlus -ja karjääriõppe rakendamisel õppeprotsessis.

 V SESSIOON: MAJANDUSARVESTUS, DISAINMÕTLEMINE, KOOSTÖÖOSKUSED JA JUHTIMINE

Eesmärk: õppija mõistab majandusarvestuse hea tava põhimõtteid. Õppija on omandanud disainmõtlemise põhimõtted ja rakendab neid uuenduslike lahenduste leidmisel. Väärtustab meeskonnatöö ja koostöö olulisust edukaks tegutsemiseks.

Õpiväljundid:

•     mõistab ettevõtte eelarvestamise ja finantseerimise põhimõtteid ning kasutab põhilisi majandusarvestuse meetodeid õppetöös;

• rakendab erinevaid disainmõtlemise põhimõtteid ja meetodeid meeskonnatöös;

•       suunab õppijat originaalsete ja uuenduslike lahenduste leidmisele;

•       mõistab liidrirolli ja meeskonnatöö tähtsust.

VI SESSIOON: ETTEVÕTLUS- JA KARJÄÄRIÕPPE KAVANDAMINE JA METOODIKA.     REFLEKTSIOON. PRAKTILISE TUNNI LÄBIVIIMINE

Eesmärk: õppija on omandanud praktilised teadmised õppijate ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevuste arendamiseks ning on demonstreerinud omandatud teadmisi õppekeskkonnas.

Õpiväljundid:

•       viib läbi ühe ettevõtlus- ja karjääriõppe teemalise tunni õppekeskkonnas lähtudes ettevalmistatud kavast;

•       rakendab ettevõtlus- ja karjääriõppe alaseid teadmisi ja oskusi ning erinevaid meetodeid.


I ja VI sessioon kestavad 8 akadeemilist tundi, ülejäänud 16 akadeemilist tundi. 

Sihtgrupid: Kutseõpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad.
Õpetaja, kes õpetab majandus- ja ettevõtlusõpet, kuid vajab valdkonnapõhiseid teadmisi ja õpetamise metoodikat (puudub või on vähene ettevõtluskogemus või ettevõtluspedagoogiline kogemus).
Koolijuht või mõni teine kooli juhtkonna liige, kes soovib alustada ettevõtlus- ka karjääriõppe rakendamisega oma koolis.
Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse õpetajaid ja koolijuhte ning 2-3 liikmelisi tiime, mis on moodustatud ühe kooli põhiselt ning kes on valmis tiimina võtma majandus- ja ettevõtlusõpetajate rolli ja looma süsteemse ettevõtlus- ja karjääriõppe oma koolis. Õpetajate tiimi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindajate koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.

Koolitusprogrammis saavad osaleda 2-3 ühe kooli õpetajast koosnevad tiimid, maksimaalselt 10-12 koolist.
Eesmärgid: Anda kooli ettevõtlus- ja karjääriõppe läbiviijale või tuumikmeeskonnale ühtne tase ning impulss ja teadmised ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks ja selle läbiviimiseks ning arendamiseks.
Sisukirjeldus:

2021. a augustist 2022. a jaanuarini kestev ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemel koosneb kuuest õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Õppesessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe ning karjääriteenuste valdkonna õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.
Maht: 4 kahepäevast ja kaks ühepäevast õppesessioon (sisaldab auditoorseid tunde, iseseisvaid töid) – 6 EAP / 156 akadeemilist tundi (ak/h).
Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.  


Õpisündmuse teemad:

Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammi läbinud osaleja:

  •  mõistab ettevõtlus- ja karjääri pädevust ja nende alapädevusi, rakendades erinevaid meetodeid ettevõtlus- ja karjääri pädevuste kujundamiseks õpilastes ning koolis tervikuna;
  • rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel, seostades ettevõtluskeskkonda oma piirkonna ettevõtluskeskkonnaga ning kooli rolli ja võimalustega;
  • mõistab karjääri kujundamise põhimõtteid, rakendades teadlikult erinevaid meetodeid õppijate karjääri kujundamise pädevuste arendamiseks;
  •  mõistab äriidee loomise ja algatamise protsessi ja ettevõtte loomise aluspõhimõtteid ning kasutab erinevaid meetodeid õpilaste loovuse ja innovatsiooni võimestamiseks;
  • mõistab disainmõtlemise põhimõtted ja rakendab neid uuenduslike lahenduste leidmisel väärtustades meeskonnatöö ja koostöö olulisust edukaks tegutsemiseks;
  •  omab praktilisi teadmis õppijate ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevuste arendamiseks ning on demonstreerinud omandatud teadmisi õppekeskkonnas.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Ettevõtted, koolitusruumid
Osalemise eeldus: Sama kooli õpetajate tiimi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindajate koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Lõpetamise tingimused:

Kõikide moodulite läbimine. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogramm; Edu ja Tegu; baaskoolitusprogramm; ettevõtlusõppe koolitusprogramm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I SESSIOON: ETTEVÕTLUS- JA KARJÄÄRIPÄDEVUSED - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2021 - 27.08.2021

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Eesmärk: õppija on tutvunud ettevõtluspädevuse ja karjääri kujundamise pädevuse mudeliga ning mõistab enda rolli ja vajalikkust õpilastes antud pädevuste arendamiseks.
Õpiväljundid:
• mõistab ettevõtlus- ja karjääripädevust ja nende alapädevuste vahelisi seoseid;
• mõistab enda rolli ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamisel;
• mõistab õpilaste ettevõtlus- ja karjääripädevuste kujundamise vajalikkust tulevikupädevuste arendamisel.
Sisukirjeldus: 27.08.2021
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

II SESSIOON: MAJANDUSE ALUSED JA ETTEVÕTLUSKESKKOND - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.09.2021 - 17.09.2021

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Eesmärk: õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased baasteadmised ning mõistab indiviidi rolli selles.
Õpiväljundid:
• rakendab majandus- ja ettevõtluskeskkonna baasteadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;
• mõistab ettevõtluskeskkonda seostades seda oma piirkonna ettevõtluskeskkonnaga ja kooli rolli ja võimalustega;
• mõistab iga isiku rolli ja lisandväärtust majandus- ja ettevõtluskeskkonnas.
Sisukirjeldus: 16.-17. september 2021
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

III SESSIOON: KARJÄÄRI KUJUNDAMINE - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.10.2021 - 15.10.2021

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Eesmärk: anda ülevaade karjääri kujundamise põhimõtetest, levinumatest teooriatest ja praktikatest
Õpiväljundid:
• on teadlik erinevatest karjääri kujundamise teoreetilisest seisukohtadest;
• tunneb karjääri kujundamise pädevuste sisu;
• kavandab tegevusi õpilaste karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks majandus- ja ettevõtlusõppe raames, rakendades asjakohaseid meetodeid.
Sisukirjeldus: 14.-15. oktoober 2021
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

IV SESSIOON: ÄRIIDEE, ETTEVÕTTE ALUSTAMINE, TURUNDUS JA MÜÜK - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2021 - 19.11.2021

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Eesmärk: õppija mõistab äriidee loomise ja algatamise protsessi ja ettevõtte loomise aluspõhimõtteid sh turundus ja müük.
Õpiväljundid:
• kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
• hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
• kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse ja innovatsiooni arendamiseks ning äriideede leidmiseks;
• mõtestab kooli rolli ja tuge ettevõtlus -ja karjääriõppe rakendamisel õppeprotsessis.
Sisukirjeldus: 18.-19. november 2021
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

V SESSIOON: MAJANDUSARVESTUS, DISAINMÕTLEMINE, KOOSTÖÖOSKUSED JA JUHTIMINE - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.12.2021 - 10.12.2021

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Eesmärk: õppija mõistab majandusarvestuse hea tava põhimõtteid. Õppija on omandanud disainmõtlemise põhimõtted ja rakendab neid uuenduslike lahenduste leidmisel. Väärtustab meeskonnatöö ja koostöö olulisust edukaks tegutsemiseks.
Õpiväljundid:
• mõistab ettevõtte eelarvestamise ja finantseerimise põhimõtteid ning kasutab põhilisi majandusarvestuse meetodeid õppetöös;
• rakendab erinevaid disainmõtlemise põhimõtteid ja meetodeid meeskonnatöös;
• suunab õppijat originaalsete ja uuenduslike lahenduste leidmisele;
• mõistab liidrirolli ja meeskonnatöö tähtsust.
Sisukirjeldus: 09.-10. detsember 2021
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

VI SESSIOON: ETTEVÕTLUS- JA KARJÄÄRIÕPPE KAVANDAMINE JA METOODIKA. REFLEKTSIOON. PRAKTILISE TUNNI LÄBIVIIMINE - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.01.2022 - 14.01.2022

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Eesmärk: õppija on omandanud praktilised teadmised õppijate ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevuste arendamiseks ning on demonstreerinud omandatud teadmisi õppekeskkonnas.
Õpiväljundid:
• viib läbi ühe ettevõtlus- ja karjääriõppe teemalise tunni õppekeskkonnas lähtudes ettevalmistatud kavast;
• rakendab ettevõtlus- ja karjääriõppe alaseid teadmisi ja oskusi ning erinevaid meetodeid.
Sisukirjeldus: 14. jaanuar 2022 - praktiline demonstratsioon, lõpetamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse