Raamatupidamise algkursus (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus annab võimaluse saada ülevaadet raamatupidamises ja raamatupidamise tarkvaras ning riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi.
Toimumise aeg: 07.09.2021 - 16.11.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 43 akad. tundi
 • Praktiline: 37 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
 • Angela Valner (Raamatupidamisbüroo Impera Osaühing)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: NB! Eelregistreerimisega on GRUPP KOMPLEKTEERUNUD. Kui vabanevad kohad koolitusele avatakse registreerumine.

Tunniplaan
07.09.2021 kell 16:00-19:15 klassiruum PM140
09.09.2021 kell 16:00-19:15
14.09.2021 kell 16:00-19:15
16.09.2021 kell 16:00-19:15
21.09.2021 kell 16:00-19:15
28.09.2021 kell 16:00-19:15
30.09.2021 kell 16:00-19:15
05.10.2021 kell 16:00-19:15
07.10.2021 kell 16:00-19:15
12.10.2021 kell 16:00-19:15
14.10.2021 kell 16:00-19:15
19.10.2021 kell 16:00-19:15
21.10.2021 kell 16:00-19:15
26.10.2021 kell 16:00-19:15
28.10.2021 kell 16:00-19:15
02.11.2021 kell 16:00-19:15
04.11.2021 kell 16:00-19:15
09.11.2021 kell 16:00-19:15
11.11.2021 kell 16:00-19:15
16.11.2021 kell 16:00-19:15
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab oma töös raamatupidamisalast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, sh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • koostab raamatupidamisdokumente ja töötleb neid raamatupidamisregistrites ning kajastab neid kontode süsteemis;
 • tunneb kontode kirjendamise põhimõtteid;
 • arvestab vara, kohustiste ja omakapitali seisu ning koostab raamatupidamise põhiaruandeid;
 • tunneb palgaarvestuse põhimõtteid (sh puhkus ja haigushüvitis);
 • arvestab makse ja täidab maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande koostamisest;
 • valdab digiraamatupidamist (Merit Aktiva ja Merit Palk kasutamine, e-arvete saatmine ja vastuvõtmine); oskab ühildada finantstarkvara muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice)
 • on omandanud statistilise- ja andmeanalüüsi oskused (MS Excel)
 • tunneb erinevaid riiklikke e-keskkondi (nt e-maksuamet, Haigekassa e-teenused, Statistikaameti eSTAT, e-äriregister jt)
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud täiskasvanud tööealisele elanikkonnale, kes vajavad oma töös raamatupidamise ja raamatupidamise tarkvara ning riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi.

Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid;
Sisukirjeldus:

1. Sissejuhatus majandusarvestusse (6 audit t)

Majandusarvestuse olemus. Terminoloogia. Äriühingute liigid, osa- ja aktsiakapital. Raamatupidamisvaldkonda reguleeriv seadusandlus. Raamatupidamist reguleerivad organisatsioonid. Infotarbijad. Majandusarvestuse osised: finantsarvestus, maksuarvestus, juhtimis- ja kuluarvestus.

 2. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes (22 audit ja 10 pr t) Kokku 32 h

Raamatupidamisdokumentide koostamine ja kajastamine registrites. Bilanss ja kasumiaruanne. Finantselemendid: vara, kohustised, omakapital, tulud ja kulud, nende omavahelised seosed. Majandustehingutest tulenevad bilansikirjete muutused. Kontod. Kahekordne kirjendamine. Lausend. Majandustehingu lausendamine. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Praktilised ülesanded ja testid.

3. Palgaarvestus (5 audit ja 7 pr t) Kokku 12 h

Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk. Andmete esitamine riiklike e-keskkondade kaudu (nt e-maksuameti töötajate register, Haigekassa e-teenused, e-töötukassa, eesti.ee-töövõimetuslehtede edastamine, Vorm A taotlemine töötajatele, avalduste esitamine sots.ametile jms)

4. Maksude arvestus (5 audit ja 5 pr t). kokku 10 h

Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud - ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Dividendide maksustamine. Käibedeklaratsiooni ja TSD täitmine. E-maksuameti keskkond (sh maksudeklaratsioonide esitamine, maksude ajatamine, ettemaksukontode väljavõtted ja saldod, käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksukäitumise hinnang jms).

5. Majandusaasta aruanne (3 audit ja 3 pr t). Kokku 6h

Nõuded majandusaasta aruande koostamisel. Põhiaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne) . Lisades avalikustatav informatsioon. Audiitorkontroll. Majandusaasta aruande esitamine e-äriregisteri kaudu.Praktiline ülesanne.

6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 8 pr t). Kokku 10h

Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Erinevad aruanded. Varude ja põhivarade arvestus. E-arvete saatmine ja vastuvõtmine. Maksete eksport ja import pankadest raamatupidamisprogrammi. Finantstarkvara ühildamine muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice). Praktiline ülesanne.

7. Lõputöö (4 pr t) 4

Lõputöö koosneb erinevatest praktilistest ülesannetest, mida lahendatakse iseseisvalt. Abimaterjale võib kasutada.

 

Õppekava on koostanud Angela Valner.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik lõputöö, kus on küsimusi ja ülesandeid kõigist õpitud teemadest. Kursuslane peab arvestuse saamiseks tegema lõputöö iseseisvalt vähemalt 75% ulatuses õigesti. Abimaterjale võib töö tegemisel kasutada.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus iga õppija jaoks on töölaud ja arvuti. Klassis on videoprojektor ja ekraan või televiisor ning statsionaarne tahvel. Vajadusel saab kasutada pabertahvlit. Kogu koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks peab õppijal olema arvutioskus vähemalt algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane osalema vähemalt 70% õppetöö mahust ja sooritama kirjaliku lõputöö vähemalt 75% ulatuses õigesti. Arvestuseks peab sooritama kirjaliku lõputöö, kus on küsimusi ja ülesandeid kõigist õpitud teemadest. Kursuslane peab arvestuse saamiseks tegema lõputöö iseseisvalt vähemalt 75% ulatuses õigesti. Abimaterjale võib töö tegemisel kasutada.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Lektori originaaljaotusmaterjalid koos ülesannetega Interaktiivsed testid Raamatupidamise seadus Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) Raamatupidaja kutse-eetika koodeks Äriseadustik Finants ja maksuarvestus. Keskküla J. 2018, Novare Invest. Finantsarvestus. Alver, J., Alver L. 2017. Tallinn: Deebet. Raamatupidamise raudwara. Barker, R. 2017. Tallinn. Kirjastus Raudwara Väikeettevõtete raamatupidamine .Otsus-Carpenter , M. 2016. Tallinn: Äripäev Finantsarvestus. Tikk J. 2016 Tallinn. Raamatupidamisteave Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine Lepvalts, E. 2013. Pandekt Excel 2013-2016. Reinumägi, R. 2017. Tallinn: Binari Pro. Kasulikud lingid internetis: 1. Raamatupidamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/127122016003 2. EV Raamatupidamise Toimkond: http://www.easb.ee 3. Raamatupidajate portaal raamatupidaja.ee: http://raamatupidaja.ee 4. Eesti Raamatupidajate Kogu: http://www.erk.ee 5. Raamatupidamise portaal Finance.ee: http://web.finance.ee 6. Maksu- ja Tolliamet: http://www.emta.ee 7. Raamatupidamisuudised: www.rup.ee 8. Raamatupidamise portaal: Rmp.ee http://www.rmp.ee/ 9. Eesti Haigekassa: https://www.haigekassa.ee 10. Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine https://ettevotjaportaal.rik.ee 11. Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ 12. Töötukassa http://www.tootukassa.ee/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Angela Valner – BAK ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele, kogenud lektor.
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/20
Õppekava koostamise alus: Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamisalased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

Tagasi kalendrisse