Eesti keele teise keelena õpetamise didaktika ja metoodika

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tutvustada uuemaid eesti keele õpetamise õppevarasid, analüüsida ja praktiseerida osaoskuste õpetamist B1 taseme saavutamiseks ning keeleoskuse kui üldpädevuse arendamiseks, arendada õpetajate oskusi toetada õpilaste üldpädevuste kujundamist.
Toimumise aeg: 01.09.2021 - 31.12.2021
Registreerimine avatud 26.04.2021
Registreerimine suletud alates 17.09.2021
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 38 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Koolituse toimumist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Narva kolledž, Raekoja plats 2, Narva 17.09.2021 6 ak.t
18.09.2021 4 ak.t
15.10.2021 6 ak.t
16.10.2021 4 ak.t
12.11.2021 6 ak.t
13.11.2021 4 ak.t
03.12.2021 6 ak.t
04.12 2021 4 ak.t
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Kursuse läbinu
-tunneb eesti keele õpetamiseks sobiva uuema õppevara kasutusvõimalusi
-oskab valida ja kasutada põhikooli VI-IX klassile sobivaid ülesandeid osaoskuste
arendamiseks B1 taseme saavutamisel
- oskab kasutada keeleõppeülesandeid keeleoskuse kui üldpadevuse arendamise
Sihtgrupid: Põhikooli VI-IX klassi eesti keele õpetajad ja õppeaineid eesti keeles õpetavad õpetajad. Õpetaja peab olema EHISe andmetel õpetaja ametikohal töötav isik.
Eesmärgid: Tutvustada uuemaid eesti keele õpetamise õppevarasid, analüüsida ja praktiseerida osaoskuste õpetamist B1 taseme saavutamiseks ning keeleoskuse kui üldpädevuse arendamiseks, arendada õpetajate oskusi toetada õpilaste üldpädevuste kujundamist.
Sisukirjeldus: B1 osaoskused ning osaoskuste arendamise metoodika ja didaktika.
Kuidas kasutada õpikut ."Eesti keele õpik B1"
Sõnavara ja keelestruktuuride õppimine mängulises vormis
Lugemisoskuse arendamise metoodika ja didaktika.
Kuidas kasutada õpikut "L nagu lugemik"
Hääldusõpetus kui kõnelemisoskuse alus.
Praktilise hääldusõpetuse metoodika ja didaktika
Väljendusoskuse arendamise metoodika ja didaktika.
Kuidas kasutada õpikut "E nagu Eesti"
Kuulamisoskuse arendamise metoodika ja didaktika. Kuulamisülesannete koostamine
Praktilisi tähelepanekuid eesti ja vene keele foneetika erinevuste kohta
Praktilisi ülesandeid kirjutamisoskuse arendamiseks
Kirjutamis- ja rääkimisülesannete kasutamine
keelestruktuuride omandamiseks ning kinnistamiseks.. Lugemik "Meie elu" kui hea mudel ja abimaterjal.
Eesti kirjanduse kasutamine õppevarana osaoskuste arendamisel
Mängustatud aktiivõppeülesannete kasutamine keeleõppes : õpik "Naljaga pooleks"
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Koolitusel osaleja peab töötama õpetajana ning omama kogemust õppe läbiviimisel (eesti
keeles) muukeelsete õppijatega
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ning kõigi õpiväljundite saavutamine
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Sirje Rammo - TÜ eesti keel võõrkeelena lektor.
Aime Jaagus - TÜ Narva kolledž eesti keele õpetaja.
Anne Reinsoo - TÜ Narva kolledži eesti keele õpetaja.
Enda Trubok - TÜ Narva kolledži eesti keele nooremlektor.
Merju Lomp-Alev - Narva kolledži eesti keele õpetaja.
Mart Rannut - TÜ Narva kolledži eesti keele lektor.
Mare Kitsnik - TÜ eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor.
Mall Pesti - õpiku autor
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

Tagasi kalendrisse