LAK-õppe rakendamine eestikeelses aineõppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Toetada õpetajaid, eestikeelse aineõppe kavandamisel ja teostamisel, lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetel. Arendada õpetajate ainemetoodilisi ja eneserefleksiooni oskusi.
Toimumise aeg: 25.10.2021 - 31.10.2021
Registreerimine avatud 26.04.2021
Registreerimine suletud alates 25.10.2021
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 46 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Koolituse toimumist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Narva kolledž 25.10.2021 kell 10.00-17.00
26.10.2021 kell 10.00-17.00
27.10.2021 kell 10.00-17.00
28.10.2021 kell 10.00-17.00
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Baaskoolituse läbinu:
1) sihipäraselt rakendab erinevaid ainekeele õpetamise meetodeid lähtudes aine spetsiifikast ja õppija keelelise arengu eripärast;
2) kavandab ja viib läbi eestikeelset aineõpet lähtudes lõimitud aine-ja keeleõppe (LAK-õppe) põhimõtetest, arvestades mitmekeelse õppekeskkonna eripäradega;
3) hindab ja valib õppevara (nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul) lähtudes selle kasutusväärtusest LAK-õppes.
Sihtgrupid: Gümnaasiumiastme aineõpetajad, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad. Õpetaja peab olema EHISe andmetel õpetaja ametikohal töötav isik.
Eesmärgid: Toetada õpetajaid, eestikeelse aineõppe kavandamisel ja teostamisel, lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetel. Arendada õpetajate ainemetoodilisi ja eneserefleksiooni oskusi.
Sisukirjeldus: 1. Teise keele omandamise baaspõhimõtted.
2. Sihtkeelse õppe eripära ja sellega arvestamine eestikeelses aineõppes.
3. LAK-õppe põhimõtted.
4. Eestikeelse ainetunni kavandamine lähtudes LAK-õppe põhimõtetest.
5. Õppijat toetava õppevara valmine (sh digitaalne) ja kasutamine eestikeelses
aineõppes.
6. Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Töötamine aineõpetajana
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös (vähemalt 75%) ulatuses, iseseisva töö nõuetekohane esitamine. Iseseisvaks tööks on ühe teema kavand koos vähemalt ühe tunnikavaga.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppeprotsessi jaoks vajalikke materjale valmistab ette ja jagab õppejõud. Koolituse käigus valmistatud materjale koondatakse Google Drive keskkonda ja jagatakse koolituse osalejatega. Soovituslikud õppematerjalid: Peeter Mehisto, David Marsh, María-Jesús Frigols, Kai Võlli, Hiie Asser, Tõnis Kärema (2010). Lõimitud aine- ja keeleõpe. https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/14242 Liz Dale, Wibo van der Es, Rosie Tanner (2010) LAK-õppest õpetajale. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2018/12/LAK-õppest-õpetajale.pdf Erika Veide (2018) LAK-õpet toetavad metoodilised võtted õpetajale. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2018/12/LAK-õpet-toetavad-metoodilised-võtted-õpetajale.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Anna Golubeva - MA, mitmekeelse hariduse keskuse juhataja.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Registreeri

Tagasi kalendrisse