Raudteeveol töötava ohutusnõuniku koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raudteeveol töötavale ohutusnõustajale vajalike pädevuste omandamine.
Toimumise aeg: 22.11.2021 - 26.11.2021
Registreerimine avatud 22.04.2021
Registreerimine suletud alates 17.11.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 370 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Triinu Uiboleht (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marius Kupper (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Erich Olup (asutusega seos puudub)
 • Ülo Hunt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tarvi Viisalu (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kristel Künnap (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
  MSc
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone
 • teab ohtliku kauba veoga seotud õnnetuste tekkepõhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi
 • tunneb õnnetusi ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ning aruandlust
Sihtgrupid: Raudteel ohtlike veoste vedusid korraldavate ettevõtete juhatuse liikmed või veo korraldamisega tegelevad töötajad
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus), Raudteeseadusest (7. peatükk, § 66) ja Kemikaaliseadusest (2. jagu, § 13) tulenevate nõuete täitmine
Sisukirjeldus:

Raudteel töötaval ohutusnõunikul peavad olema teadmised tagajärgedest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus ja teadmised õnnetuste peamistest põhjustest.

Ohutusnõunikul peavad olema teadmised seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuetest järgmistel teemadel:

·   ohutusnõuniku töö õiguslikud alused ja kutseoskuse nõuded

·   ohutusnõuniku kohustused ja nende täitmine, töötulemuste analüüs

·   rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid ning nende lisad ohtlike kaupade veoks raudteel SMGS ja COTIF kaubaruumis (sh viimaseaja muudatused) ning siseriiklikud õigusaktid ja juhendid

·   kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale, nende vedu ja veo eripära raudteel

·   tuleohutus kemikaalide käitlemisel

·   saadetiste märgistamine ohumärgistega; veovahendi (vaguni) tähistamine ohumärgistega ja ohtliku veose tunnusmärgiga

·      ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja klassifitseerimise põhimõtted, veetavate ohtlike veoste olemus)

·   üldised kasutatavast veovahendist sõltuvad pakendamise nõuded (tüübid, koodid, markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine, sh paagid, paakkonteinerid)

·   ohtlike kaupade teisaldamine ja ladustamine, tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised

·   ohtliku veosega rongi liikumise korraldamine liinil (sh manöövritöö) ja piirangud

·   ohtlikku veosega rongide jaamas seismine ja valvamine

·   kaubasaatja, -saaja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol, veoga kaasnevad lisatoimingud raudteel

·   nõuded ohtliku kauba veoks kasutatavatele vagunitele sh paakidele ja paakonteineritele

·   vagunite laadimiseelne ja -järgne puhastamine ning degaseerimine

·   ohtlike kaupade vedu raudteel (sh laadimisskeemid, vagunite täitmise normid) ja sellega kaasnevad piirangud ja ohutusmeetmed:

  • kooslaadimisega seotud keelud ja ohutusabinõud

o    veoste eraldamine

o    veetavate koguste piirangud ja koguste erandid

·   ohtlikku kaupa sisaldava rongiga kaasnevad dokumendid:

  • veokiri
  • SMGS saatekiri
  • ohukaardid

o    ohutusjuhendid jm

·   nõutav informatsioon veokirjas, SMGS saatekirjas, ohukaartidel sisalduv informatsioon

·   hädaolukorrad (õnnetused) ohtlikku kaupa sisaldava rongiga, õnnetusjuhtumid avarii- ja avarii eelseisundi olukorras, nende põhjused, ennetamine ja tagajärgede likvideerimine

·   hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused

·   raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja koostöö Päästeametiga

·   ennetustegevus: riskianalüüs ja ohutusjuhtimissüsteem

·   töötajate ohutusalane väljaõpe

·   ohutusjuhendite kasutamine, töötajate individuaalsete kaitsevahendite loetelu

·   ohutusjuhtimissüsteemi hindamine ja süsteemi rakendamise kontroll järelevalvet teostava organi poolt

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: eksam
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Erialane kõrgharidus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: raudteeseadus, kemikaliseadus, ohutusnõustaja, raudteeveod
1. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse