Eesti keele algkursus (A1.1 tase) mitte-eestlastele / Начальный курс эстонского языка (уровень А1.1) для людей, не являющихся эстонцами

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija eestikeelses keskkonnas igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase. / Курсы ставят задачей научить понимать и использовать в эстоноязычной среде повседневные выражения и простые фразы.
Toimumise aeg: 28.09.2021 - 02.12.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 220 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Maire Tars (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan / План урока
28.09.21 kell 17:00-18:30
30.09.21 kell 17:00-18:30
05.10.21 kell 17:00-18:30
07.10.21 kell 17:00-18:30
12.10.21 kell 17:00-18:30
14.10.21 kell 17:00-18:30
19.10.21 kell 17:00-18:30
21.10.21 kell 17:00-18:30
26.10.21 kell 17:00-18:30
28.10.21 kell 17:00-18:30
02.11.21 kell 17:00-18:30
04.11.21 kell 17:00-18:30
09.11.21 kell 17:00-18:30
11.11.21 kell 17:00-18:30
16.11.21 kell 17:00-18:30
18.11.21 kell 17:00-18:30
23.11.21 kell 17:00-18:30
25.11.21 kell 17:00-18:30
30.11.21 kell 17:00-18:30
02.12.21 kell 17:00-18:30
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema

perekonda ja vahetut ümbrust; 

• küsib lihtsaid küsimusi ja vastab neile; 

• kirjutab lihtsaid fraase ning lauseid kirjeldamaks kohta, kus ta elab ja inimesi, keda ta tunneb; 

• oskab kirjutada lihtsat teadet ja täita isikuandmete ankeeti; 

• teab olulisemaid fakte Eesti riigi ja kultuuri kohta.

Результаты обучения -

• Понимает знакомые слова и фразы, касающиеся его самого, его семьи и непосредственного окружения; • Задаёт простые вопросы и отвечает на них; • пишет простые фразы и предложения для описания места, где он живет, и людей, которых он знает; • способен написать простое сообщение и заполнить личную анкету; • знает самые важные факты об Эстонии и её культуре.

Sihtgrupid: Eesti keele õppest huvitatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Заинтересованные в изучении языка люди, для которых эстонский язык не является родным.
Sisukirjeldus:

1. SISSEJUHATUS (2 t)

Õppegrupi keskmise taseme väljaselgitamine ja kursuse sisu tutvustamine.

2. EESTI KEELE ÕPPIMINE (4 t)

Eesti tähestik, häälikute jaotus ja hääldamine; numbrid. (GR: tegusõna "olema" pööramine, isikulised asesõnad) / Ознакомление с эстонским языком: алфавит, распределение и произношение звуков; числительные. (Грамматика: спряжение глагола "быть", личные местоимения).

3. SAAME TUTTAVAKS (4 t)

Teretamine ja tutvumine eesti keeles; sinatamine/teietamine, eesti nimed: poiss või tüdruk? (GR: küsivad sõnad "kas?" ja "kes?"; eitav kõne) / Давайте познакомимся! Приветствия и знакомства на эстонском языке; обращение на ты/вы, эстонские имена: мальчик или девочка? (Грамматика: вопросительные слова "kas?" и "kes?", отрицание.

4. MIS EESTIS ON? (4 t)

Eesti kaart: maakonnad ja linnad. Ilmakaared kaardil. Rahvaarv. (GR: tegusõna "asuma" ja "elama" pööramine; küsiv sõna "kus?") / Что есть в Эстонии? Карта Эстонии: уезды и города. Стороны света на карте. Количество населения. (Грамматика: спряжение глаголов "asuma"   и "elama"; вопросительное слово "Kus?").

5. MAAD JA KEELED (4 t)

Euroopa kaart: riigid ja pealinnad, rahvused ja keeled. Kuidas keeli õppida? (GR: suur ja väike algustäht; tegusõnad "aru saama/oskama/lugema/kirjutama/rääkima") / Страны и языки.  Карта Европы: государства и столицы, народы и языки. Как изучать языки? (Грамматика: большая и маленькая начальная буква; глаголы "arusaama/oskama/lugema/kirjutama/rääkima")

6. KUS SA ELAD? (4 t)

Päritolu, praegune kodukoht, aadress. Maa- ja linnakohad. Telefoninumbrid, e-post. (GR: asesõna "mina" käänamine; numbrid; määrsõnad "lähedal/kaugel" jt) / Где ты живёшь?  Происхождение, настоящее место жительства, адрес. Номера телефонов, э-почта. (Грамматика: склонение местоимения "mina", числительные, наречия (далеко/близко и т.п.)

7. ÜKS JA MITU (4 t)

Nimisõnade ja omadussõnade ainsus ja mitmus. Värvide nimetused. Lihtsad matemaatilised tehted. (GR: omastav kääne, mitmuse moodustamine; mitmesõnalised põhiarvsõnad; asesõnad "see/need") / Один и много. Единственное и множественное число существительных и прилагательных. Какого цвета? Простые арифметические  действия. (Грамматика:  падеж omastav, образование множественного числа; составные количественные числительные; местоимения "see/need")

8. KUHU MINNA? (4 t)

Kellaaeg ja nädalapäevad. Sõiduplaan ja bussijaam/rongijaam. Kuhu ja millal võiks sõita? (GR: määrsõnad "kuhu?/kus?/kust?"; tegusõnad "minema/tulema"; küsisõna "millal?") / Куда пойти?  Время и дни недели. Расписание и автобусный/железнодорожный вокзал. Куда и когда можно поехать? (Грамматика: наречия "kuhu?/kus?/kust?"; глаголы "minema/tulema": вопросительное слово "millal?")

 9. MIS EESTIS ON? (4 t)

Suuremad Eesti linnad: Tallinn, Tartu. Tähtsad paigad, mida külastada. Minu kodulinn. Eesti 100. (GR: sisekohakäänete lühikesed vormid; küsisõnad "kellega?" ja "kuidas?") / Крупные города Эстонии: Таллин и Тарту. Значимые места, которые интересно посетить. Мой родной город. Эстонии - 100. (Грамматика:  краткие формы sisekohakääne, вопросительные слова "kellega?"  и " kuidas?").

10. KORDAMINE (4 t)

Õppesisu teemad nr 2-9. Õpikutestid nr 1-5.

11.  Osaoskuste test keeleoskustaseme hindamiseks A1.1 taseme nõudmiste alusel. (2 t) / Проводимый для оценивания умений тест будет соответствовать требованиям владения языком на уровне А1.1.


Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Osaoskuste test keeleoskustaseme A1.1 hindamiseks. Testis on 10 ülesannet, mis näitavad kursuslase tõlkimisoskust, vormimoodustusoskust, lausete moodustamise oskust, funktsionaalse lugemise oskust jne. Hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/mittearvestatud). Test tuleb sooritada vähemalt 60% ulatuses rahuldavalt.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Viljandi Kutseõppekeskuse kaasaegsed klassiruumid. Õppeklasside materiaal-tehnilisse
varustusse kuuluvad: SMART-tahvel, audiomakk, statsionaarne tahvel, tahvelarvutid (15
tk), DVD-mängija.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).
Osalemise eeldus: Kursuslased ei pea omama teadmisi ja oskusi eesti keeles. Nõutav on lugemis- ja
kirjutamisoskus kursuslase emakeeles.

Желающие учиться на курсах не обязаны иметь знания и умения по эстонскому языку. Требуется умение читать и писать на родном языке.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse käigus kontrollitakse kursuslaste teadmisi praktiliste suuliste ja kirjalike harjutuste põhjal. Õpingute lõpetamiseks tuleb osaleda vähemalt 80% tundide mahust ja sooritada osaoskuste test vähemalt rahuldavalt – s.o 60% ulatuses. Osaoskuste testi hinnatakse A1.1 taseme nõudmiste alusel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Kursuslane saab Mall Pesti Ja Helve Ahi õpiku "E nagu Eesti" (eesti keele õpik algajatele A1-A2) ja kausta, milles on loenguplaan ja kursuse hinnanguleht. Õppetöö käigus lisanduvad sinna lektori koostatud jaotusmaterjal ja kursuslase enda kirjalikud tööd. Lektor kasutab õpetamisel: • õpikut - Mall Pesti Ja Helve Ahi õpiku "E nagu Eesti"(eesti keele õpik algajatele A1-A2), Kiri-Mari Kirjastus, 2016; • Interneti lühivideod ja veebilehed, mis on seotud Eesti kohtade ja kultuuriga (näitlikustamaks vastavat teemat); • lektori koostatud materjali; • http://portaal.eki.ee/sonaraamatud (Eesti Keele Instituudi sõnastike koondleht); • https://www.keeleklikk.ee/ru/welcome (eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil: 0-A2); • harjutustikku - Aavo Valmis, Lembetar Valmis „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmetega“, Tea Kirjastus 2005 (kakskeelsed grammatikaseletused koos ülesannetega).
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja peab olema kas eesti filoloog või eesti keelt võõrkeelena õpetav pedagoog.
Õppekavarühm: Keeleõpe
Märksõnad: Eesti keel
Õppekava kinnitamise kuupäev: 08.02.2018
Käskkirja number: nr 4.2-6/3
Õppekava koostamise alus: 1. Euroopa keeleõppe raamdokument; 2. Gümnaasiumi riiklik õppekava, ainevaldkond "Võõrkeeled", mille hulka kuulub ka eesti keel teise keelena. 3. Paljudes kutsestandardites on nõutav eesti keele oskus, nt Müüja-klienditeenindaja kutsestandard, tase 4, kompetents B.2.6 (1).

Tagasi kalendrisse