Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil / AutoCAD черчение и проектирование на компьютере .

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения можно с помощью программного интерфейса создать простые объекты, редактировать и изменять их свойства; создать новые и использовать существующие чертежи; оформлять, распечатывать и управлять чертежами.
Toimumise aeg: 20.09.2021 - 12.11.2021
Registreerimine avatud 20.04.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 68 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud kursuslane:
- kontrollib lähtuvalt tehnilisele dokumentatsioonile komponentide olemasolu;
- оskab kasutada tarkvara kasutajaliidest; luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi; luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid; vormistada, printida ja jagada jooniseid; 
- oskab joonestada ja lugeda tehnilist joonist.

Участник курса, прошедший обучение:
- проверяет на основании технической документации наличие компонентов;
- может использовать программный интерфейс; создавать простые объекты, редактировать их и изменять их свойства; создавать новые и использовать существующие чертежи; оформлять, распечатывать и управлять чертежами;
- может нарисовать и прочитать технический чертеж.

Sihtgrupid: Sihtrühm:
Täiendkoolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi joonestamises ja modelleerimises ning erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga töötavad. Samuti täiendkoolitus on mõeldud töötajatele kes oma töös AutoCad programmi kasutavad.

Целевая группа:
Курсы предназначены для взрослых, которые хотели бы дополнить своим знания и умения в сфере черчения и моделирования, и взрослые без специального образования или с устаревшей квалификацией. Также работники предприятий, которые по роду своей деятельности занимаются созданием чертежей и используют AutoCad в своей работе.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 18 tundi

 • Geomeetriline joonestamine – 6 tundi
  Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk. 
 • Tutvumine Autocad keskkonnaga – 6 tundi.
  Tutvumine programmiga, suurendamine ja erinevad vaated,   töökoht, AutoCAD-i seadistamine
 • Kujutised ja mõõtmestamine – 6 tundi
  Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel.  Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel.

 Praktiline osa – 62 tundi

 • Jooniste koostamise alused – 16 tundi
  Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid. Objektide loomine. Objektide moodustamine hiire abil ja koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt.
 • Objektide redigeeerimine  – 12 tundi
  Move, Сopy, Stretch, Rotate, Mirror, Scale,  Extend, Fillet, Сhamfer, Erase, Explode, Break at point, Join. Objektide parameetrite muutmine, objektide sidumine teiste objektidega.
 • Plokid – 8 tundi.   Plokid ja nende otstarve, plokkide moodustamine ja sisestamine, nihutamine. Joonise kujundamine printimiseks. Skeemi loomine.
 • Mõõtmed – 8 tundi   Joonise elementide mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete omaduste ja paigutuse valik. Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsusnõuete tähistamine joonisel.
 • Objektide massiivid – 8 tundi   Rectangular Array, Path Array, Polar Array, Array
 • Selgitavate andmete märkimine joonisele – 6 tundi    Tekstide lisamine. Erinevate materjalide kujutamine ja tähistamine joonisel. Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Selgitavad märkused joonisel.
 • Joonise ette valmistamine trükkimiseks – 4 tundi
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö koosneb 6 praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesannetest täita vähemalt viis veatult. Viis praktilist ülesannet on tehtud iseseisvalt vastavalt antud juhenditele ja arvestades AutoCAD programmi funktsioone.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektori ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: vajalik arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Требования к началу обучения:
базовый уровень навыков работы на компьютере.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Tööriistalukksepp, tase 4; kompetents B.2.2; Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4; kompetentsid B.2.3, B.2.4. Keevitaja tasemeõppe õppekava, moodul Arvutiõpetus (AutoCAD).

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse