Erivajadusega õppija kutsekoolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Erivajadusega õppija kutsekoolis
Toimumise aeg: 23.08.2021 - 24.08.2021
Registreerimine avatud 08.04.2021
Registreerimine suletud alates 20.08.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Valgamaa Kutseõppekeskuse töötajad.

Koolitajad:
  • Janika Ploom (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitusel saavad osaleda Valgamaa Kutseõppekeskuse töötajad.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • mõistab inimese kui terviksüsteemi toimimist, arenguvajadust ja keskkonnast tulenevaid toetusvõimalusi ning takistusi õppijale;
  • teab erinevaid erivajaduste mõisteid ja liike;
  • omab teadmisi, hoiakuid ja oskab toetada erivajadusega õppijat õppimisel ning kutseomandamisel, märkab erivajadusega õppijat;
  • mõistab koolisisese ja -välise koostöö mõjusid erivajadusega õppija võimete arendamisel;
  • mõistab tugevus- ja lahenduskeskse lähenemisviisi põhimõtteid ja oskab neist lähtuvalt kujundada õppijakeskseid sekkumisi;
  • omandab teadmisi isiksusekeskse ja konstruktivistliku  lähenemise põhimõtetest suunamaks õppijat kasutama olemasolevaid ressursse.
Sihtgrupid: Haridustöötajad, aine- ja kutseõpetajad, koolitajad, kutsekoolide töötajad.
Sisukirjeldus:

       Inimese areng, arengut mõjutavad faktorid (takistavad ja toetavad), keskkonnaga kohanemine;

       Erivajaduse mõiste, sisu, põhjustajad ja liigitus;

       Andekus kui erivajadus;

       Erivajadustega inimesed õpperuumis, kogukonnas ja töökeskkonnas, sh intellektipuudega õppija, psüühikahäirega õppija, ajutraumaga õppija, kuulmispuudega õppija, nägemispuudega õppija ja liikumispuudega õppija koolis;

       Õppekoha/keskkonna kujundamine, sobivus ja loomine erivajadusega õppijale;

       Toetusvajadusega õppija märkamine ja sekkumine, eesmärgid ja tegevused;

       Tugevus- ja lahenduskeskse lähenemisviisi põhimõtteid;

       Isiksusekeskse ja konstruktivistliku lähenemise põhimõtted;

       Ökosüsteemne lähenemine s.h. lahenduskeskne lähenemisviis kooliprobleemide lahendamisel;

       Komplimendid töövahendina.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: ● Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3. klassiruumid grupiõppe ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud interaktiivsetahvli/pabertahvli ja arvutiga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, videoprojektori kasutamise võimalus ning internetiühendus.
● vajadusel toimub koolitus videosilla vahendusel.
Nõuded õppijale: E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu. Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail).
Hindamisviisid: Hindamine on mitteeristav, kasutatakse kujundavat hindamist.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Hindamine on mitteeristav, kasutatakse kujundavat hindamist.

 

Koolitus loetakse lõpetatuks, kui

       osaleja on saavutanud õppekava õpiväljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajalikud tööd;

       Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt ette antud tegevuste. Tegevused, ülesanded ja grupitööd peavad olema sooritatud ning saanud positiivse hinnangu.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õppes osalejad saavad paberkandjal ja/või digitaalselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud õppe läbiviija poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Janika Ploom – Tartu Ülikool - sotsiaalteaduste magister, peaeriala: sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, kõrvaleriala: lapse õiguste ja heaolu valikmoodul. Valgamaa Kutseõppekeskus õpetaja/sotsiaalpedagoog. Sotsiaaltööalane kogemus aastast 2004. Koolitaja kogemus aastast 2016.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppekava kinnitamise kuupäev: 06.04.2021

Registreeri

Tagasi kalendrisse