Haridusasutuse digitaristu arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht II koolitus "Haridusasutuse digitaristu arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolituse käigus valmib igal meeskonnal oma asutuse digitaristu arengukava.
Toimumise aeg: 22.09.2016 - 02.12.2016
Kontaktpäev:
 • I auditoorne koolituspäev (22.09.2016 10:00 - 22.09.2016 18:30)
 • II auditoorne koolituspäev (23.09.2016 09:00 - 23.09.2016 16:00)
 • Lõpuseminar (02.12.2016 10:00 - 02.12.2016 16:30)
 • Iseseisev töö
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 28 osalejat
Hind osalejale: 262 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaia, üldhariduskooli ja kutsekoolide töötajatele, kellega koostöös soovib asutuse juht muutust ellu viia.

Koolitus on nimetatud sihtgruppidele tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks, esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata või kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: Dorpat Konverentsikeskus
Aadress: Turu 2 TASKU,Tartu,Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.dorpat.ee/et/dorpat-konv...
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Tunneb digiajastu visioonile esitatavaid nõudeid
 • Koostab tegevusplaani visiooni rakendamiseks oma asutuse jaoks
 • Teab kuidas digivaldkonda oma koolis korraldada
 • Hindab haridusasutuse vajadustest lähtuvalt digitaristu olukorda ja arenguvajadusi
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik.
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht ja IT-juht (või seda rolli täitev isik) koos ühe kolleegiga, kellega koostöös soovivad asutuse juht ja IT-juht muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks asutuse juhile ja IT juhile kuuluda nt arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht vms. Meeskond võib erandina olla ka 4liikmeline, kui meeskonnas on KOV esindaja (valla IT spetsialist/teenusepakkuja). Seega on koolitusele oodatud 3-4liikmeline meeskond.
Eesmärgid: Toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda. Koolitus suunab meeskonna liikmed üksteist mõistma ja ühiselt edasi liikuma, aidates saavutada Eesti elukestva õppe strateegia eesmärki Digipööre elukestvas õppes.
Sisukirjeldus: Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht II koolitus "Haridusasutuse digitaristu arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolituse lõputööna valmib igal meeskonnal oma asutuse digitaristu arengukava, mille eesmärk on toetada muutunud õpikäsitust, õpetaja professionaalset arengut ja digipööret (Eluskestva õppe strateegia eesmärke).

Õpisündmuse teemad:
 • Muutunud õpikäsitus
 • Õppeprotsess digiajastul
 • Digiajastu võimalused
 • Digiajastu vajaduste kaardistamine
 • Digitaristu hetkeolukorra ja arenguvajaduste hindamine
 • Digiajastu meeskonna töökorraldus
 • Visiooni ja eesmärkide rakendamise tegevusplaani koostamine
Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: 1. Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (kooli/lasteaia juht kõige kõrgemal tasemel) ja IT-juht koos 1 kolleegiga.
Lõpetamise tingimused:

1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. *HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus ning tühistada meeskonna registreerumine.

2. Meeskonnal valmib lõputööna digitaristu arengukava:

a. Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti lõpuseminaril


Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste meeskondadele tasuta.

Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest HITSA Innovatsioonikeskust hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 262 eurot osaleja kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digijuht.hitsa.ee/haridusasu...
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Digijuht, koolijuht
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Iseseisev töö - Üldinfo
Aadress: Eesti
I auditoorne koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.09.2016 10:00 - 22.09.2016 18:30
Koolitajad: Piret Luik (Tartu Ülikool), Veiko Hani (Eduring OÜ)
Toimumise koht: Dorpat Konverentsikeskus
Aadress: Turu 2 TASKU,Tartu,Tartu maakond, Eesti
URL: http://Koolitus toimub Tallinnas HITSA N...
Lisainfo: Koolitus toimub Tartus.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Esimesel koolituspäeval käsitletakse teemasid: muutunud õpikäsitus, õppeprotsess digiajastul, digiajastu võimalused.
Päevakava vabatekstina: http://digijuht.hitsa.ee/haridusasutuse-digitaristu-arendamine/kava/

Vaata vähem

II auditoorne koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.09.2016 09:00 - 23.09.2016 16:00
Koolitajad: Erkki Leego (Leego Hansson)
Toimumise koht: Dorpat Konverentsikeskus
Aadress: Turu 2 TASKU,Tartu,Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.dorpat.ee/et/dorpat-konverent...
Lisainfo: Koolitus toimub Tartus.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teisel koolituspäeval käsitletakse teemasid: digitaristu hetkeolukorra ja arenguvajaduste hindamine, digiajastu meeskonna töökorraldus ning visiooni ja eesmärkide rakendamise tegevusplaani koostamine.
Päevakava vabatekstina: http://digijuht.hitsa.ee/haridusasutuse-digitaristu-arendamine/kava/

Vaata vähem

Lõpuseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.12.2016 10:00 - 02.12.2016 16:30
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt,Tallinn,Harju maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: http://digijuht.hitsa.ee/haridusasutuse-digitaristu-arendamine/kava/

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse