Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub lasteaia- ja klassiõpetajate digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.
Toimumise aeg: 05.04.2021 - 06.06.2021
Kontaktpäev:
 • Sissejuhatav seminar (05.04.2021 17:00 - 05.04.2021 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktiline: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile
 • koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


Koolitajad:
 • Marge Asik (Keila Kool)
 • Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 1.1. Suhtlus organisatsioonis
 • 1.2. Koostöö kolleegidega
 • 1.3. Tööalane refleksioon
 • 1.4. Eesmärgipärane enesetäiendus
 • 2.1. Otsimine, hindamine ja valimine
 • 2.2. Loomine ja kohandamine
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
 • 3.1. Õpetamine
 • 3.2. Juhendamine
 • 3.3. Koostöös õppimine
 • 4.1. Hindamismeetodid
 • 6.1. Info- ja andmekirjaoskus
 • 6.2. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
 • 6.3. Digisisu loomine
 • 6.4. Digiturvalisus
 • 6.5. Probleemilahendus
Õpiväljundid:
Koolitus toetab DigCompEDU õpetaja digipädevusmudeli 3. taseme saavutamist - kesktase (tegutseb igapäevaselt ja lahendab probleeme iseseisvalt selles valdkonnas) ja eesmärgipärast enesetäiendamist. 
 • Osaleja oskab õppijat lähtuvalt vanusest toetada eesmärgipärasel info otsimisel, allikate kriitilisel hindamisel ning info korrastamisel ja taasesitamisel. (DigCompEDU 1.4; 2.1; 2.3; 3.2; 6.1; 6.3 TASE 3)
 • Osaleja tunneb digitaalse sisuloome põhimõtteid ja praktilisi kasutusvõimalusi õppetöös ning oskab õppijat lähtuvalt vanusest toetada digitaalse sisu loomisel ning erinevate digivahendite kasutusvõimaluste hindamisel. (DigCompEDU 1.3; 2.2; 3.2; 4.1; 6.3; 6.4; 6.5 TASE 3)
 • Osaleja oskab toetada õppijat lähtuvalt vanusest digisuhtluse heade tavade omandamisel turvaliseks kasutamiseks. (DigCompEDU 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 3.3; 6.2; 6.4 TASE 3)
 • Osaleja koostab aine õpetamiseks õpiloo kasutades koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.  (DigCompEDU 1.3; 2.2; 2.3 TASE 3
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Eesmärgid: Toetada lasteaia- ja klassiõpetajate teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppijate digipädevuste toetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Õpisündmuse teemad:

Koolituse iseseisvad tööd nädalate kaupa:

I nädal - sissejuhatus (6 akad t)

Sisejuhatav veebiseminar

Iseseisvad tööd:

 • Kursuse korralduse test
 • Enesetutvutus digiõnnestumise kaudu ja lõputöö õpiloo teema valik
 • Õpihaldusvahendite katsetamine

II nädal - info- ja andmekorjeoskus (6 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Infootsing võtmesõnade abil
 • Õppematerjali otsing andmebaasidest ja repositooriumist
 • Lingikogu loomine

III-VI nädal - digisisu loome (16 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Esitluse koostamine
 • Ühistöövahendi katsetamine
 • Multimeedia sisu loomine
 • Enesekontrollitesti sooritamine ja tagasiside andmine

VII nädal - suhtlus ja koostöö digikeskkonnas (3 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Suhtlemiskogemuse jagamine digikeskkondades

VIII nädal - lõputöö (8 akad t)

Iseseisev töö:

 • Lõputööna õpiloo koostamine ja esitamine

Toimuvad ka sissejuhatav ja lõputööd toetavad veebiseminarid. Seminaride kuupäevad ja kellaajad lepitakse kokku koolituse jooksul.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Moodle
Osalemise eeldus: 1. On tutvunud koolituse kirjelduse ja õpilepinguga: https://docs.google.com/document/d/1emMJU5PYOYGoSLvJomIm6_b3CAbagvT-ewUhaKCrqqM/edit?usp=sharing
2. On kasutanud digitehnoloogiat õppeprotsessis.
3. Omab võimalust ja tahet õppijatega koolituse iseseisvaid töid läbi katsetada.
4. Omab ja oskab kasutada e-posti kontot.
5. On valmis koolitusel kasutatavates e-keskkondades omale konto looma ning neid kasutama (vajadusel juhendi abiga).
6. Omab HITSA Moodle kontot või loob selle ning jõuab (vajadusel juhendi abil) Moodles õige koolituseni.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd vastavad kokkulepitud nõuetele ja on esitatud tähtajaks. Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. 

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Sissejuhatav seminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.04.2021 17:00 - 05.04.2021 18:00
Koolitajad: Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool), Marge Asik (Keila Kool)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Lõputööd toetav seminar - Üldinfo

Tagasi kalendrisse