Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.
Toimumise aeg: 05.04.2021 - 06.06.2021
Kontaktpäev:
 • Lõputööd toetav seminar
 • Sissejuhatav seminar
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktiline: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile
 • koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


Koolitajad:
 • Kristiina Vaikmets (Tallinna Heleni Kool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 1.1. Suhtlus organisatsioonis
 • 1.2. Koostöö kolleegidega
 • 1.3. Tööalane refleksioon
 • 1.4. Eesmärgipärane enesetäiendus
 • 2.1. Otsimine, hindamine ja valimine
 • 2.2. Loomine ja kohandamine
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
 • 3.1. Õpetamine
 • 3.2. Juhendamine
 • 3.3. Koostöös õppimine
 • 4.1. Hindamismeetodid
 • 6.1. Info- ja andmekirjaoskus
 • 6.2. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
 • 6.3. Digisisu loomine
 • 6.4. Digiturvalisus
 • 6.5. Probleemilahendus
Õpiväljundid:
Koolitus toetab DigCompEDU õpetaja digipädevusmudeli 3. taseme saavutamist - kesktase (tegutseb igapäevaselt ja lahendab probleeme iseseisvalt selles valdkonnas) ja eesmärgipärast enesetäiendamist. 

 • Osaleja oskab õppijat toetada eesmärgipärasel info otsimisel, allikate kriitilisel hindamisel ning info korrastamisel ja taasesitamisel. (DigCompEDU 1.4; 2.1; 2.3; 3.26.1; 6.3 TASE 3)
 • Osaleja tunneb digitaalse sisuloome põhimõtteid ja praktilisi kasutusvõimalusi õppetöös ning oskab õppijat toetada digitaalse sisu loomisel ning erinevate digivahendite kasutusvõimaluste hindamisel. (DigCompEDU 1.3; 2.2; 3.2; 4.1; 6.3; 6.4; 6.5 TASE 3)
 • Osaleja oskab toetada õppijat digisuhtluse heade tavade omandamisel turvaliseks kasutamiseks. (DigCompEDU 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 3.3; 6.2; 6.4 TASE 3)
 • Osaleja koostab aine õpetamiseks õpiloo kasutades koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi. (DigCompEDU 1.3; 2.2; 2.3 TASE 3
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud üldhariduse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Eesmärgid: Toetada keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppijate digipädevuste toetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Renessansikirjandus, inglise keele tingimuslaused või sotsiaalreklaam – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Õpisündmuse teemad:

Koolituse iseseisvad tööd nädalate kaupa:

I nädal - sissejuhatus (6 akad t)

Sisejuhatav veebiseminar

Iseseisvad tööd:

 • Kursuse korralduse test
 • Enesetutvutus digiõnnestumise kaudu ja lõputöö õpiloo teema valik
 • Õpihaldusvahendite katsetamine

II nädal - suhtlus ja koostöö digikeskkonnas (6 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Infootsingu juhendi koostamine
 • Repositooriumide võrdlus
 • Lingikogu loomine

III-VI nädal - digisisu loome (16 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Esitluse koostamine
 • Ühistöövahendi katsetamine
 • Multimeedia sisu loomine
 • Enesekontrollitesti juhendi loomine

VII nädal - suhtlemine digikeskkondades (3 akad t)

Iseseisvad tööd:

 • Suhtlemiskogemuse jagamine digikeskkondades
 • Ainespetsiifilise suhtlusgrupi loomine õpilastele

VIII nädal - lõputöö (8 akad t)

Iseseisev töö:

 • Lõputööna õpiloo koostamine ja esitamine

Toimuvad ka sissejuhatav ja lõputööd toetavad veebiseminarid. Seminaride kuupäevad ja kellaajad lepitakse kokku koolituse jooksul.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: 1. On tutvunud koolituse kirjelduse ja õpilepinguga:
https://docs.google.com/document/d/1emMJU5PYOYGoSLvJomIm6_b3CAbagvT-ewUhaKCrqqM/edit?usp=sharing
2. On kasutanud digitehnoloogiat õppeprotsessis.
3. Omab võimalust ja tahet õppijatega koolituse iseseisvaid töid läbi katsetada.
4. Omab ja oskab kasutada e-posti kontot.
5. On valmis koolitusel kasutatavates e-keskkondades omale konto looma ning neid kasutama (vajadusel juhendi abiga).
6. Omab HITSA Moodle kontot või loob selle ning jõuab (vajadusel juhendi abil) Moodles õige koolituseni.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd vastavad kokkulepitud nõuetele ja on esitatud tähtajaks. Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Sissejuhatav seminar - Üldinfo
Lõputööd toetav seminar - Üldinfo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse