Rahvusvahelise noorsootöö Sprint

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Aprillis toimub 4-päevane "Rahvusvahelise noorsootöö Sprint", mille raames disainivad kohaliku omavalitsuse noorsootööga seotud spetsialistid endale rahvusvahelise noorsootöö tegevusmudeli. Kohtumised toimuvad 8. - 9.04, 22.04 ja 29.04.
Toimumise aeg: 08.04.2021 - 29.04.2021
Kontaktpäev:
 • INSPIRATSIOONI ETAPP 8. - 9.04:  INSPIRATSIOONI ETAPI I PÄEV - 8.04 (08.04.2021 10:00 - 08.04.2021 15:00)
 • INSPIRATSIOONI ETAPP 8. - 9.04:  INSPIRATSIOONI ETAPI II PÄEV - 9.04 (09.04.2021 10:00 - 09.04.2021 15:00)
 • ARENDAMISE ETAPP 22.04:  ARENDAMISE ETAPP - 22.04 (22.04.2021 10:00 - 22.04.2021 15:00)
 • ELLUVIIMISE ETAPP 29.04:  ELLUVIIMISE ETAPP - 29.04 (29.04.2021 10:00 - 29.04.2021 15:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktiline: 17 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 9 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Kai Raku (Harno)
  Kaasav noorsootöö, projektijuhtimine, strateegia/teenuse/programmi disain, ideeloome.
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Karin Öövel, karin.oovel@harno.ee
Rahvusvahelise noorsootöö Sprint
Toimumise koht
Toimumise koht: Harno

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:


 • sõnastab isiklikud eesmärgid ja praktikad rahvusvahelise noorsootöö võimaluste rakendamiseks oma töös, sh enese tööalaseks täiendamiseks;
 • koostöös teiste osalejatega aitab luua lähenemist rahvusvahelise noorsootöö võimaluste laiapõhjaliseks ja jätkusuutlikuks rakendamiseks oma kogukonnas.
Sihtgrupid: Koolitus on suunatud kohaliku omavalitsuste noorsootöö eest vastutajatele, koos sama piirkonna noorsootöötaja(te) ja teiste võtmetähtsusega spetsialistidega, kes tegutsevad erinevates asutustes noorsootööga. Oluline on soov ning huvi pakkuda noortele igapäevatöö osana rahvusvahelise noorsootöö võimalusi, sh kaasates noori, kes muidu noorsootöö teenust ei kasuta või kes vajavad lisatoetust, et nende võimalusteni jõuda. Koolitusel osalevad tiimidena erinevate kohalike omavalitsuste noorsootöötajad ja teised noortega tegelevad spetsialistid.

Osalejate arv 3 – 5 tiimi, 3 – 6 osalejaga.
Eesmärgid: Programmi eesmärk:
- luua ühiselt tegutsemismudel, kuidas rahvusvahelise noorsootöö võimalusi jätkusuutlikult kaasatud omavalitsustes rakendada.

Juhtküsimus:
- kuidas võiks noori jõustav ja maailma avav rahvusvaheline noorsootöö olla osa noorsootöötajate tegutsemispraktikast?

Programm on oma olemuselt pigem arendusprotsess, kus fookuses on koosloomes lahenduste loomine, tagasisidestamine ja vähem nn koolituslik aspekt ehk konkreetsete teadmiste, oskuste või hoiakute kujundamine. Samas, ka koosloome protsessis saab osaleja uusi teadmisi, arendada oskusi (nt koostöö), kujundada hoiakuid (nt avatus mitmekesisusele).
Sisukirjeldus:

Kas Sina oled Rahvusvahelise noorsootöö Sprindist juba kuulnud?  Kas Sul on südamesopis huvi sukelduda rahvusvaheliste noorsootöö võimaluste uurimisse? Kas sind sütitab kaasamõtlemine ja -panustamine, lahenduste loomine ja katsetamine? Kui vastasid kas või ühele küsimusele jaatavalt, siis kutsume Sind edasi lugema.


Osale aprillis toimuvas rahvusvahelise noorsootöö sprindis, kus otsime koos vastust küsimusele: 


 • Kuidas võiks noori jõustav ja maailma avav rahvusvaheline noorsootöö olla osa  noorsootöötajate tegutsemispraktikast Sinu omavalitsuses? 

Koolituspäevad: 8. - 9.04, 22.04, 29.04


Ootame Sind kaasa mõtlema, sest üksi ei suuda selles valdkonnas mägesid liigutada ka kangeim noorsootöötaja! 


Sprindiga ootame osalema Sind, omavalitsuse noorsootöö eest vastutaja, koos oma piirkonna noorsootöötaja(te)ga. Oluline on, et teil oleks ühine soov ning huvi pakkuda noortele igapäevatöö osana rahvusvahelise noorsootöö võimalusi, sh kaasates noori, kes muidu noorsootöö teenust ei kasuta või kes vajavad lisatoetust, et nende võimalusteni jõuda. 


NB! Rahvusvahelistest võimalustest kõike teadma ei pea: oluline on uudishimu, soov kaasa mõelda ning valmisolek koos mõttekaaslastega lahendusi luua. Lahenduste loomisel võtame appi disainiprotsessi ja -tööriistad. Oleme sel teekonnal kaasa kutsunud Haridus- ja Noorteameti noorteprogrammide keskuse teejuhid Kai Raku ja Karin Ööveli.


Kui tekkis uudishimu, siis hinnake koos oma meeskonnaga valmisolekut programmis osalemiseks ja registreerige end hiljemalt 26. märtsil


ÕPPEPROTSESS


"Rahvusvahelise Noorsootöö Sprint" on koosõppimise programm, kus oluline on õppimine ja tegutsemine grupis ja grupina. Programmis viiakse vajadusel läbi muudatusi lähtuvalt õppijate ootustest ja esilekerkivatest vajadustest. Õppeprotsessi ülesehitamisel toetutakse disainmõtlemise meetoditele (nt kasutaja intervjueerimine) põhimõtetele (nt ole uudishimulik, tee julgelt koostööd, julge katsetada). Lähtutakse täiskasvanu õppimise printsiipidest (nt õppijat motiveerib vajadus lahendada probleeme, eelnevate kogemuste /tausta/ mitmekülgsuse väärtustamine, soov olla kaasatud õppeprotsessi, oluline on vastastikune interaktsioon, tähenduse ja seoste loomine).


ÕPPEMEETODID


 • Online õpe 20 ak/h: kaasav loeng, arutelu, video, olukorra kaardistus, õppimine teiste lugudest, dialoog grupis, tagasiside andmine, tähenduste loomine, õpitu ülekanne, eneseanalüüs jne. 
 • Iseseisev töö 4 ak/h: praktilised uurimistegevused kogukonnas.


ÕPPEVAHENDID


Vajalikud õppevahendid tagab osaliselt koolitaja (töölehed), osalejatel tagavad endale kirjutusvahendi ja paberi olemasolu. 


Õpisündmuse teemad:
 • Rahvusvahelise noorsootöö võimalused Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis
 • Muudatuste/protsesside juhtimine kasutades disainpsrindi formaati


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus viiakse läbi online keskkonnas erinevate platvormide vahendusel (Miro, Zoom jt).
Hindamisviisid: Õppetöö tulemust hinnatakse järgmiselt:

- õppija on sõnastanud isiklikud eesmärgid ja praktikad rahvusvahelise noorsootöö võimaluste rakendamiseks oma töös, sh enese tööakaseks täiendamiseks
- grupitööna on loodud rahvusvahelise noorsootöö tegevusmudel
- osaleja on aktiivselt osalenud kõikides moodulites
Osalemise eeldus: - Osaleja täidab Juhani keskkonnas registreerimisankeedi.
- Kodutöö esitamine enne I kohtumist.
- Esialgne valmisolek osaleda täies mahus.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistuse saamise tingimuseks on koolitusel osalemine kõikidel päevadel täies mahus ja iseseisvate tööde sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid: - Jüristo, K.; Sildnik, H. & Ainsalu, K. (koostajad). 2013. Rahvusvahelise noorsootöö mõttevihik. https://mitteformaalne.archimedes.ee/wp-content/uploads/2014/07/2014-01-12_02-05_rahvusvaheline_noorsootoo_mottevihik1.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kai Raku on kaasava noorsootöö kogemust üle 10 aasta nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Kai on olnud tegev nii kaasva noorsootöö organisatsiooni juhina, kohalike ja rahvusvaheliste kaasavate noorteprojektide korraldajana nii Eestis kui välismaal ning olnud kaasava noorsootöö koolitaja. Kai on õppinud antropoloogiat ning sotsiaaltööd ja täiendõppena omandanud koosloome ning disainmõtlemise metoodikaid. Koolitajana kasutabki Kai peamiselt koosloome ja disainmõtlemise tööriistu, et aidata noorsootöö valdkonnas tegutsevatel spetsialistidel arendada soovitud teenuseid/projekte.
Märksõnad: Rahvusvaheline noorsootöö
INSPIRATSIOONI ETAPP 8. - 9.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.04.2021 - 09.04.2021
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Mooduli lõppedes õppija:
- teab rahvusvahelise noorsootöö võimalusi;
- oskab läbi viia uurimustööks vajalikke tegevusi.
Sisukirjeldus: * Programmi käivitamine ja eesmärgistamine.
* Protsessi etappidega kogemuse loomine.
* Rahvusvaheline noorsootöö: millest me ikkagi räägime? Sisend meie poolt, näited, inspiratsioon.
* Kogemuslood ja inspiratsioon: mida täna kogukonnas juba tehakse ja mida on sellest õppida
* Kogemuslugudest õppimine.
* Praktiline ülesanne: individuaalsete uurimistegevuste kavandamine.
* Kohtumispäevade pikkus: 10:00 - 15:00
Õppevorm: veebipõhine
Maht: 5.00 akad. tundi
INSPIRATSIOONI ETAPI I PÄEV - 8.04
INSPIRATSIOONI ETAPI I PÄEV - 8.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.04.2021 10:00 - 08.04.2021 15:00
Koolitajad: Kai Raku (Harno)
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
INSPIRATSIOONI ETAPI II PÄEV - 9.04
INSPIRATSIOONI ETAPI II PÄEV - 9.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2021 10:00 - 09.04.2021 15:00
Koolitajad: Kai Raku (Harno)
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
ARENDAMISE ETAPP 22.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.04.2021 - 22.04.2021
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Mooduli lõppedes õppija:
- arendab välja uurimustööl põhineva tegevusmudeli.
Sisukirjeldus: * Uurimistegevuste analüüs ja sellest õppimine
* Mudeli koosloome: ideekorje ja lahenduse visandamine.
* Ettevalmistus ideekavandi tagasisidestamiseks kogukonnas.
* Kohtumispäeva pikkus: 10:00 - 15:00
Õppevorm: veebipõhine
Maht: 5.00 akad. tundi
ARENDAMISE ETAPP - 22.04
ARENDAMISE ETAPP - 22.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.04.2021 10:00 - 22.04.2021 15:00
Koolitajad: Kai Raku (Harno)
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
Õppevorm: veebipõhine
ELLUVIIMISE ETAPP 29.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.04.2021 - 29.04.2021
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.

Vaata detailset infot Vaata vähem

Mooduli õpiväljundid: Mooduli lõpuks õppija:
- oskab tegevusmudelisse rakendada uurimustööst ning testimisest saadud tagasiside.
- rakendab tegevusmudelit kogukonnas.
Sisukirjeldus: * Õppimine tagasisidest ja integreerimine mudelisse
* Isikliku tegutsemispraktika sõnastamine.
* Uuesti otsa vaadata vajaduste kaardile.
* Kokkuvõte programmist. Tähistamine.
* Kohtumispäeva pikkus 10:00 - 15:00
Maht: 5.00 akad. tundi
ELLUVIIMISE ETAPP - 29.04
ELLUVIIMISE ETAPP - 29.04 - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.04.2021 10:00 - 29.04.2021 15:00
Koolitajad: Kai Raku (Harno)
Toimumise koht: Harno
Aadress: Lõõtsa tn 4 , Lasnamäe linnaosa, 11415 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Täiendav info Zoomi lingi ja muu vajalikuga saadetakse osalejatele vähemalt 1 nädal enne esimese koolitusmooduli algust.

Tagasi kalendrisse