Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus aitab õpetajal õppetöös eesmärgipäraselt kasutusele võtta erinevaid digitaalsed visualiseerimise vahendeid. Koolituse käigus saadakse ülevaade erinevatest infograafika ja pildikollaaži loomise vahenditest ja nende kasutamisvõimalustest õppetöös.
Toimumise aeg: 29.03.2021 - 11.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: 48,95 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
 • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.edu.ee/
Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale
Toimumise koht
Toimumise koht: Harno Moodle
Aadress: Eesti
URL: https://moodle.edu.ee/
Lisainfo: Koolitusel osalejatele saadetakse õpikeskkonna link vahetult enne kursuse toimumise algust e-kirja teel.
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet autoriõigusest ning otsib töödeks sobilikke, avatud sisulitsentsiga (CC) pilte;
 • omab ülevaadet erinevatest lihtsamatest infograafika ja pildikollaažide loomise vahenditest ning nutirakendustest, kasutab neid õppetöö ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel;
 • loob infograafikat ja pildikollaaže eesmärgipäraselt;  
 • jagab enda töid ning kogub kokku õpilaste tööd tava- ja distantsõppe tingimustes;
 • koostab loodud töödest e-portfoolio.

Sihtgrupid: Kõik õpetajad, kes soovivad oma töös kasutada digitaalseid visualiseerimise vahendeid, luua infograafikat ja pildikollaaže. Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:
• õpetajale,
• tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed),
• haridustehnoloogile,
• õppejuhile,
• õppeasutuse juhile.
Eesmärgid: Koolituse läbimine aitab õpetajal kasutada digitaalseid visualiseerimise vahendeid õppetöös eesmärgipäraselt ja vajadustest lähtuvalt.
Sisukirjeldus:

Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed infograafika loomise vahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid vahendeid kasutada, kuidas nende abil õppetööd ette valmistada, läbi viia ja hindamisel rakendada. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste tööde kokku kogumist. Koolituse lõpuks valmib osalejate katsetustest näidisgalerii ja iga osaleja personaalne e-portfoolio.

Õpisündmuse teemad:
 • Ülevaade lihtsamatest digitaalsetest visualiseerimise vahenditest ja nende kasutamisest õppetöö ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel.
 • Näidistööde jagamise ja õpilaste tööde kogumise võimalused tava- ja distantsõppes. 


Õppevorm: veebipõhine
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: • interneti, arvuti- ja nutiseadme kasutamise võimalus;
• Harno Moodle´i kasutajakonto olemasolu;
• valmisolek luua erinevatesse katsetatavatesse veebikeskkondadesse kasutajakontosid;
• valmisolek installeerida arvutisse ja nutiseadmesse erinevaid, katsetatavaid programme ja rakendusi.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui koolitusel osaleja:

 • on olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele ja esitanud need tähtaegselt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse