Ettevalmistus tolliagendi eksamiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised tolliagendi eksami sooritamiseks ning tolliagendina töötamiseks.
Toimumise aeg: 04.08.2021 - 27.08.2021
Registreerimine avatud 30.04.2021
Registreerimine suletud alates 26.07.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 88 akad. tundi
 • Auditoorne: 72 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 1250 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus toimub Sisekaitseakadeemia õppehoones (Kase 61, Tallinn), kuupäevadel:

4.08 (K), 5.08 (N), 6.08 (R), 11.08 (K), 12.08 (N), 13.08 (R), 18.08 (K), 19.08 (N), 23.08 (E), 24.08 (T), 27.08 (R). Kokku on 11 koolituspäeva, mis toimuvad ajaliselt 9:45-17:00.

Registreerunutele saadetakse arve enne koolituse algust. Hind sisaldab kohvipause, lõuna tuleb endal tasuda.Koolituse toimumise eelduseks on vähemalt 8 osalejat.

Kui koolitusel osalemisest loobutakse vähem kui 7 päeva enne toimumise algust, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest.

Koolitajad:
 • Maret Güldenkoh (Sisekaitseakadeemia)
 • Helle Koitla (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Ankki Aardemaa, ankki.aardemaa@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.sisekaitse.ee/et/uldkon...
Lisainfo: Kase 61, 12012 Tallinn
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena õppija:

 • teab tolliseadustiku põhimõisteid;
 • selgitab tolliagentuuri olemust;
 • identifitseerib tariifseid ja mittetariifseid meetmeid tollitariifistikus;
 • klassifitseerib kaupu identifitseerides kauba päritolu;
 • valmistab ette ajutise impordi ja ladustamise ning transiidi tagatisi;
 • määrab ja arvutab tolliväärtuse sisenemise ülddeklaratsiooni koostamiseks NCTS-s;
 • teades tarneklausleid teostab väikesaadetiste ja postisaadetiste tollivormistust. 
Sihtgrupid: Isikud, kes soovivad tolliagendi eksamit sooritada või töötada tolliagendina.
Eesmärgid: Koolitusel osalejal on vajalikud teadmised tolliagendi eksami sooritamiseks ning tolliagendina töötamiseks.
Sisukirjeldus:
Koolituse teemad:

 • Õiguslikud alused. Kauba sisenemine- transiit.
 • Volitatud ettevõtja. Sisenemisdeklaratsioon, tolliladustamine, eksport.
 • Aktsiisid, eriload.
 • Import, tariifsed ja mittetariifsed meetmed.
 • Kaupade klassifitseerimine, päritolu.
 • Strateegilised kaubad.
 • Tarneklauslid ja tolliväärtus.
 • Väikesaadetised ja postisaadetised, ümberasujad.
 • Praktika ja proovieksam.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja rühmatöö, arvutipõhine praktika, proovieksam.

Õpisündmuse teemad:

1. Moodul: Õiguslikud alused. Kauba sisenemine- transiit.

2. Moodul: Volitatud ettevõtja. Sisenemisdeklaratsioon, tolliladustamine, eksport. Vabatsoon, töötlemine. Tagatised.

3. Moodul: Aktsiisid, eriload.

4. Moodul: Import, tariifsed ja mittetariifsed meetmed.

5. Moodul: Kaupade klassifitseerimine.

6. Moodul: Kaupade päritolu.

7. Moodul: Strateegilised kaubad.

8. Moodul: Tarneklauslid, tolliväärtus. Väikesaadetised ja postisaadetised. Ümberasujad.

9. Moodul: Praktika.

10. Moodul: Praktika.

11. Moodul: Proovieksam

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub auditooriumis ja arvutiklassis, mis on varustatud õppetööks vajaliku materjali ja tehnikaga (arvuti, dataprojektor, nutitahvel).
Hindamisviisid: Rühmatöö, praktika, proovieksam
Osalemise eeldus: Koolitusel osalejatel peab olema vähemalt keskharidus ning soovituslikult eelnevad tollitemaatilised üldteadmised.
Lõpetamise tingimused:

Osalejale väljastatakse tunnistus koos selle juurde kuuluva õiendiga, kui on täidetud järgmised nõuded:

 • Osaleb õppetöös ja sooritab praktilised tööd nõutud ulatuses.
 • Selgitab vähemalt 75% ulatuses õigesti tolliseadustiku põhimõisteteid.
 • Klassifitseerib nõuetekohaselt vähemalt 80% kaupadest.
 • Identifitseerib Eesti tollitariifistikust vähemalt 80%  ulatuses tariifseid ja mittetariifseid meetmeid. 
 • Rakendab transiitide sisestusprogrammi (NCTS) vähemalt 80% ulatuses õigesti.

Juhul, kui osaleja ei täida eelpool toodud nõudeid, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid esitatakse slaididel. Tolliseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/116062017001?leiaKehtiv) Liidu tolliseadustik (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20190515&qid=1564563518524&from=ET ) Eesti tollitariifistik (ETT) (https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/#!/home) Maksu- ja Tolliamet. Toll, kaubavahetus. (https://www.emta.ee/et)
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on täiskasvanute koolitamise kogemus ja praktiline kogemus ning teadmised enda õpetatavast valdkonnast.
Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õ
Märksõnad: tolliagendi eksam, tolliagent
1. Õiguslikud alused. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Tolliseadustik ja muud õiguslikud nõuded.
* Tolliagentuuride olemus.
* Kauba sisenemise ülddeklaratsioon.
* Tollivõlg ja sissenõudmine.
* Transiit ja tagatised.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2. Volitatud ettevõtja. Tolliladustamine, vabatsoon, töötlemine. Tagatised - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Volitatud ettevõtja olemus.
* Volitatud kaubasaaja- saatja.
* Tolliladustamise protseduurid.
* Ajutine import ja ladustamine.
* Vabatsoon ekspordil, sees- ja välistöötlemine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

3. Aktsiisid, eriload. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Aktsiiside olemus.
* Käibemaks.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. Import, tariifsed ja mittetariifsed meetmed. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Impordi erinevad variandid.
* Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti tollitariifistikus.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

5. Kaupade klassifitseerimine. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Erilubadega kaubad (mitteloomsed toidukaubad, taimed ja taimsed saadused, puu- ja köögiviljad, taimekaitsevahendid, söödad, väetised, väärismetallid, kultuuriväärtused, sularaha).
* Intellektuaalse omandi õigused.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

6. Kaupade klassifitseerimine. Kaupade päritolu. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Ülevaade erilubadest, nende kontrollimine, märgistamine, ekspertiisi tellimine.
* Kauba päritolu identifitseerimine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

7. Strateegiised kaubad. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Strateegilised kaubad (relvad ja laskemoonad, ravimid, narkootiliste ainete lähteained, lõhkematerjal, pürotehnika, radioaktiivsed kaubad).
* Erinõuded.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

8. Tarneklauslid, tolliväärtus. Väikesaadetised ja postisaadetised. Ümberasujad. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Erinevad tarneklauslik (Incoterms).
* Tolliväärtuse määramine ja arvutamine.
*Postisaadetised ja väikesaadetised.
* Tagasitoodud kaubad.
* Postisaadetiste tollidokumendid.
* Ümberasuja isiklikud asjad.
* Reisijad.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

9. Praktika. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Arvutipõhine praktiline tollisüsteemide koolitus. Transiitide sisestusprogramm (NCTS).
* Väikesaadetiste ja postisaadetiste tollivormistus.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

10. Praktika. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Tollideklaratsioonide täitmise õiguslikud alused.
* Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

11. Proovieksam. - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: * Proovieksam (test ja deklaratsiooni vormistamine).
* Arutelu tehtud vigadest.
* Päriseksami lühitutvustus.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse