Lasergraveer-lõikepingi algkoolitus (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusena suudab õppija valmistada lihtsamaid esemeid lasergraveer-lõikepingil.
Toimumise aeg: 31.05.2021 - 09.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 4 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Tiit Mägi (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan

31.05.2021 kell 16:00-19:15 Klassiruum TM145
01.06.2021 kell 16:00-19:15
02.06.2021 kell 16:00-19:15
03.06.2021 kell 16:00-19:15
07.06.2021 kell 16:00-19:15
08.06.2021 kell 16:00-19:15
09.06.2021 kell 16:00-19:15


NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

● tunneb lasergraveer-lõikepingi ehitust ja tööpõhimõtteid, erinevate materjalide lõiketöötlemise režiime;

● tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi;

● lasergraveer-lõikepingi käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele;

● töötleb erinevaid materjale järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud kvaliteedi nõudeid. 

Sihtgrupid: Lasergraveer-lõikepingil töötada soovivad inimesed, kes pole selleks ettevalmistust
saanud.
Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. Lasergraveer-lõikepingi ehitus, tööpõhimõtted, programmid, võimalused ja tööohutus. (audit õpe) – 10 t

● lasergraveer-lõikepingi ehitus ja tööpõhimõtted -1 h;

● erinevate materjalide lõiketöötlemise režiimid (materjalide omadused) - 3 h;

● jooniste valmistamise programmide tutvustamine (programmide kasutamise võimalused) - 2 h;

● tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamisekskoostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi (tööprotsessi korraldamine) - 3 h;

● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted - 1 h.

2. Praktiline töö lõikepingil - 16 t

● CAD/CAM joonestamine (joonise sisestamine) - 10 h;

● lasergraveer-lõikepingi hooldus (optiliste pindade puhastamine) - 1 h;

● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted (isikukaitsevahendid, ohutsoonid) - 1 h;

● lasergraveer-lõikepingi käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele (seadme sisse lülitamine, välja lülitamine) - 1 h;

● praktiline töö lasergraveer-lõikepingil PIRANHA, (detaili mõõtmete kontrollimine vastavalt joonisele) - 3 h.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö: piiritletud aja jooksul iseseisvalt vastavalt lähteülesandele ja tööjoonistele detailide valmistamine. Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid, samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Viljandi Kutseõppekeskuse puidutöötlemise
koolitamiseks sisustatud praktiliste tööde õppetöökojas. Õppetöökoda on varustatud kõigi
eriala omandamiseks vajalike tööriistadega, väikemehhanismidega ja materjalidega.
Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnika ja arvutitega varustatud
õppeklassid.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Arvutioskus vähemalt algtasemel; joonise lugemise oskus.
Lõpetamise tingimused:

● omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;

● läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;

● sooritatud kursuse lõpus praktiline töö õpiväljundite saavutatuse hindamiseks: piiritletud aja jooksul iseseisvalt vastavalt lähteülesandele ja tööjoonistele detailide valmistamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Laserlõikepingi kasutusjuhend ja õpetaja koostatud originaaljaotusmaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Praktik, spetsialist, CNC pingioperaatori eriala kutse, tase 4
Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/18
Õppekava koostamise alus: CNC puidutöötlemise keskuse operaator, kompetentsid B.2.1-2.4

Tagasi kalendrisse