Raietööline, tase 3 kutseeksami ettevalmistuskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusele ootame raietöölisi, kes plaanivad minna raietööline tase 3 kutseeksamile.
Toimumise aeg: 10.05.2021 - 21.05.2021
Registreerimine avatud 29.01.2021
Registreerimine suletud alates 23.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 48 akad. tundi
 • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 2 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 650 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Hind sõltub grupi suurusest:

2-le inimesele 1600€

4-le inimesele 1000€

6-le inimesele 700€

7 -12 inimesele 650€

Koolitajad:
 • Tõnis Kask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Teooria:
10.05
11.05
12.05
13.05
13.05
Metsas:
17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike ja selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
 • Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõudeid.
 • Kirjeldab metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid.
 • Kirjeldab metsauuendamise viise, sh külvi- ja istutusvõtteid.
 • Veendub tööala õigsuses ja ohtuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet.
 • Selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
 • Valib raietöödele kasvama jäävad puud, lähtudes mestakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvatustingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm). 
 • Raiub puud, kasutades võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
 • Eristab puidurikkeid ja kirjeldab puidu sortimendi kvaliteedinõudeid.
 • Hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest.
 • Hindab oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
 • Selgitab raietöölise tähtsust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
 • Selgitab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse vältimise võimalusi.
 • Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
Sisukirjeldus:

Teooria 48 tundi sh 8 tundi ekskursiooni loeng metsa

Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused;

Metsauuendamis viisid, sh külvi- ja istutusvõtted;

Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded;

Metsauuenduse hooldamine;

Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel;

Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted;

GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;

Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;

Puidu koguse hindamise põhimõtted;

Töö- ja keskkonnaohutuse alused;

Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Esmaabi tööõnnetuse korral. 4 tundi

Praktiline töö puude valikul raieks ja töö võsalõikaja ja mootorsaega 32 tundi

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Praktiline õppetöö toimub metsas, selleks on vaja koolitusel osalejal endal muretseda vajalikud riided. Koolitusruum on varustatud kaasaegsete seadmetega (projektor, arvuti, tahvel). Klassiruum vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele. Õpilased saavad kaasa paljundatud õppematerjalid.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õppija osalus vähemalt 80% koolituse mahust. Õpiväljundid peavad olema saavutatud koolituse lõpuks. Kursuslane ÕV1 test, praktiline rühmaülesanne metsas: puude valik raieks valgustusraiel ja hooldusraiel; praktiline individuaalne näidistöö metsas valgustusraiel ja harvendusraiel (puude valik, tööde tehnoloogia ja õiged töövõtted).Mitteeristav hindamine.


Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tõnis Kask; bmk@tk8.com; EPA metsamajanduse insener 1980, EBS ärijuhtimise magister 2008, 28-aastane praktiline töö metsanduses (metsaülemana), andragoog III 2011, metsakonsulent IV 2013, 2009-2013 VKK egiidi all läbi viinud 14 raietööliste koolitust (30-tunnised, 68-tunnised ja 100-tunnised)
Õppekavarühm: Metsandus
Märksõnad: raietööline, raie tase 3
Õppekava kinnitamise kuupäev: 19.12.2016
Käskkirja number: nr 1-2/4

Registreeri

Tagasi kalendrisse