Väikeettevõtte arvestusala töötaja põhi- ja lisaoskuste arendamine kasutades erinevaid digilahendusi (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Väikeettevõtjatel on töömaailma arengutest (suurenev konkurents, koroonaga kaasnevad muutused) tulenev surve arvestusala protsesside automatiseerimiseks, digitaliseerimiseks ja efektiivistamiseks.
Toimumise aeg: 23.08.2021 - 11.10.2021
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 17.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 218,40 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Ave_Nukka/est
 • Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Laivi Annus-Anijärv (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kaie Kranich (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Helle Noorväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • valib tarkvaralahenduse majandussündmuste dokumenteerimiseks ja kirjendamiseks;
 • korraldab finantsarvestust kasutades kaasaegseid digilahendusi ning täidab maksudeklaratsioonid e- keskkonnas;
 • teostab juhtimisarvestust, kasutades tabelarvutusprogramme ja sõnastab juhtimisotsuseid;
 • arvestab töö- ja puhkeaega ning keskmist töötasu kasutades valides sobivad tarkvaralisi lahendusi;
 • kasutab kaugtööks digiplatvorme ning koostab digitaalselt töösuhtes vajalikke dokumente (tööleping, tööajatabel jne);
 • teab kaugtöö tegemisel õigusi ja kohustusi ning põhilisi töökeskkonna ohte.
Sihtgrupid: väikeettevõtte arvestusala töötajad, juhatuse liikmed
Eesmärgid: arendada arvestusala töötaja põhi- ja lisaoskusi kasutades erinevaid digilahendusi
Sisukirjeldus:
 • Finantsarvestuse korraldamine kaasaegseid digilahendusi kasutades (sise-eeskirja koostamine, majandussündmuste kajastamine arvestusregistrites, aruannete koostamine raamatupidamisprogrammis, e-aruandlus keskkonnas rik.ee).
 • Maksuarvestus ja digilahendused (e-deklaratsioonid jne).
 • Juhtimisarvestuse ja ärianalüüsi läbiviimine kasutades tabelarvutusprogramme (eelarvestamine, kulude juhtimine, finantsanalüüs ja –juhtimine, raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine).
 • Andmete töötlus, seostamine ja tõlgendamine juhtimisotsuste tegemisel.
 • Andmete visualiseerimine.
 • Erinevate riiklike e- keskkondade tundmine (e- maksuamet, Haigekassa e- teenused, e- äriregister, eSTAT jt.
 • Väikeettevõtjale vajalike lepingute koostamine (tööleping, käsundusleping, varalise vastutuse leping, lepingute mallide loomine).
 • Ärisaladuse hoidmise kohustuse kokkulepe ja andmekaitse korraldus virtuaalses töös.
 • Töö- ja puhkeaeg, selle arvestuse korraldus, keskmise töötasu arvestus tarkvarades.
 • Kaugtöö õiguslikud võimalused arvestusalas ja kaugtööks kasutatavad platvormid. Sotsiaalministeeriumi kaugtöö juhise rakendamine.
 • Info- ja kommunikatsioonivahendite abil tehtava kaugtöö põhilised ohud (füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid). Ohtude tervisemõju ja riskide maandamismeetmed.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:
 • Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.
 • Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt: lahendab erinevaid valdkondi kajastava kompleksülesande.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Märksõnad: Arvestusala töötaja põhi- ja lisaoskused, digioskused.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse