Kontoritöötaja digioskus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse täpse aja lepime kokku individuaalselt!!! Koolituse ootama kõiki, kellel on soov täiendada oma arvutioskusi, et teha oma kontoritööd kiiremini, efektiivsemalt sh kaugtööd.
Toimumise aeg: 27.01.2021 - 16.12.2021
Registreerimine avatud 27.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 56 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Praktiline: 36 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 336 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Võta meiega ühendust ja lepime koolitus toimumise ajad kokku.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • omandab Microsoft Office tekstide ja tabelite töötamiseks vajalikke töövõtteid ning loob esitlused vastavalt heale tavale;
  • teab e-koostöö võimalustest pilveteenuste abil Microsoft Office 365 või Office;
  • kasutab Google Drive keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks ja jagamiseks;
  • koostab esitluse ja teeb ettekande kasutades Googel Slides abi;
  • kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks;
  • alustab koosolekust kasutades Google Meet, Zoom või Skype.
Sisukirjeldus:
Moodul 1 „Tekstitöötlus“ (auditoorse töö maht 3, praktilise töö maht 8)
·         Töö dokumentidega ja nende salvestamine eri failivormingutes, redigeerimine.
·         Tabelite, piltide jooniste, linkide lisamine dokumentidesse.
·         Ametlikud vormid: päis ja jalus, automaatne kuupäev.
·         Paranduste ja kommentaaride lisamine. Paranduste arvestamine. Dokumentide varasemad koopiad.
·         Dokumendi õigekirja kontroll ja vigade parandamine, asendamine, lehe häälestus ja muu ettevalmistus enne dokumendi lõplikku printimist.
Moodul 2 „Tabelitöötlus“ (auditoorse töö maht 3, praktilise töö maht 6)
·         Töö arvutustabelitega ja nende salvestamine eri failivormingutes.
·         Lahtri aadressid ja absoluutaadressid. Andmete sisestamine lahtritesse ja head töövõtted loendite loomisel. Andmete valimine, sortimine ja kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine.
·         Ridade ja veergude redigeerimine töölehel. Töölehtede kopeerimine, teisaldamine, kustutamine ja sobiv ümbernimetamine.
·         Valemite loomine tabelitöötlusfunktsioonide abil ( matemaatika, majandus).
·         Arvude ja tekstisisu vormindamine arvutustabelis.
·         Diagrammide valimine, loomine ja vormindamine.
·         Arvutustabeli sisu kontrollimine ja parandamine enne tabeli lõplikku printimist. Lehe häälestamine Lehe ja vihiku printimine
Moodul 3 „Esitlus ja ettekanne“ (auditoorse töö maht 2, praktilise töö maht 4)
·         Töö esitlustega ja nende salvestamine eri failivormingutes.
·         Kujunduste ja mallide valik. Esitluse vaade. Märkmed. Automaatne mängimine. Uute slaidi lisamine võimalused
·         Teksti sisestamine, redigeerimine ja vormindamine esitlustes.
·         Esitluse head tavad
·         Diagrammide loomine.
·         Piltide, kujutiste ja joonistatud objektide lisamine ja redigeerimine.
·         Animatsiooni- ja siirdeefektide rakendamine.
·         Jaotusmaterjalide printimine
Moodul 4 “Kontor pilves Microsoft Office 365” (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 3)
Microsoft 365 kaudu võimalused töötajatega suhelda, koostööd teha ning meeskonna ja organisatsiooni tööviljakust parandada.
Moodul 5 „Pilveteenused ja e-koostöö“ keskkond (auditoorse töö maht 4, praktilise töö maht 10)
Google Drive ja Google Docs
• Keskkonda sisenemine, seadete määramine 
• Failide ülesseadmine ja jagamine.
• Kaustade ja failide muutmine, teisaldamine
• Teksti dokumentide loomine ja mallide kasutamine 
• Dokumentide jagamine teistele kasutajatele ja kasutajaõiguste muutmine 
• Tabelite, diagrammide lisamine.
• Kommetaarid ja muutmise ajalugu
• Arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga
Google Form küsitlustarkvara kasutamine
• Küsitlusdokumendi loomine, kujundamine 
• Eri tüüpi küsimuste sisestamine (valikvastustega, skaalaga, tabel-tüüpi ja vabas vormis vastustega tekstiküsimused) 
• Filterküsimuste kasutamine 
• Küsitluse kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine 
• Küsitluse saatmine lingina ning e-kirjana. Küsitluse sulgemine. 
• Vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse ja automaatselt genereeritud graafikutena
Google Slides  esitlus
•Ühis esitluse lisamine
• Mallid ja töö jagamine
•Kommentaarid ja muutused. Muutuste vastuvõtmine. Lahendatud kommentaarid
• Heli lisamine
• Automaatne esitluse näitamine
Google calender võimalused
• Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine 
• Sündmuste otsimine ja meeldetuletus 
• Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus 
• Ülesannete lisamine ja haldamine
Moodul 6 „Veebipõhine videokonverents ja koosolek“ (auditoorse töö maht 3, praktilise töö maht 5)
Google Meet ja Hangouts 
•Vestluse alustamine Google Hangoutsi abil. Linkide failide jagamine.
•Google Meet koosolekuga liitumine, koosoleku alustamine. Ekraani jagamine. Vestlusakna kasutamine.
•Koosoleku kalendrisse planeerimine.
Zoom koosoleku alustamine
• Zoom rakenduse tutvustus.
• Koosoleku alustamine, koosolekuga liitumine, materjalide ja ekraani jagamine. Turvalisus ja ooteruum. Breakout rooms.
Skype vahendusel koosoleku alustamine ja läbiviimine
• Skype abil koosoleku alustamine liitumine ilma konto ja otse veebibrauserist.
 
Iseseisev töö: (maht 4 tundi)
Planeerib Google Meet koosoleku läbi kalendrit ja jagab liitumise linki
Planeerib Zoom koosoleku ja jagab linki ja koodi
Planeerib Skype koosoleku ja jagab linki
Portfoolia kausta korrastamine

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub klassiruumis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Võimalus kasutada mobiilset arvutiklass.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: algtasemel arvutioskus, Gmail konto olemasolu, huvi omandada teadmised ja täiendada oma oskusi vastavalt töökeskkonna muutustele.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Portfoolio

Hindamiseks esitatutud portfoolio, kus asub 5 praktilised tööd ja 2 iseseisvalt tööd.

Test

Sooritatud teoreetiline test Google vormi abil (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid)

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Koolitaja loodut ja jagatud õppematerjal, mis on saadaval ka Moodle keskkonnas.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kutse- või kõrgharidus.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 15.01.2021
Käskkirja number: nr 1-1/7
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Bürootöötaja tase 4 B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine (7) arvutioskus - moodul 1, moodul 7, moodul 12 ) B.2.3 Töö dokumentidega

Registreeri

Tagasi kalendrisse