Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Общая информация:
Краткое описание Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Время проведения: 16.08.2021 - 31.08.2021
Регистрация открыта 20.01.2021
Регистрация закрыта с 10.08.2021
День контакта:
 • 1. kontaktpäev (16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 16:10)
 • 2. kontaktpäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:10)
 • 3. kontaktpäev (18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 16:10)
 • 4. kontaktpäev (19.08.2021 10:30 - 19.08.2021 16:10)
 • 5. kontaktpäev (23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 16:10)
 • 6. kontaktpäev (24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:10)
 • 7. kontaktpäev (25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 16:10)
 • 8. kontaktpäev (26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 16:10)
 • 9. kontaktpäev (27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 16:10)
 • 10. kontaktpäev (30.08.2021 09:00 - 30.08.2021 16:10)
 • 11. kontaktpäev (31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 15:30)
 • Свернуть
Язык проведения русский язык
Объем: 85 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 85 акад. часа (-ов)
Число участников: 15 до 50 участников
Цена для участника: 590 €
Условия участия и информация о цене:

Isikule, kellel on eelnevalt läbitud rahvusvahelise sõitjateveo eest vastutava isiku koolitus, on koolituse hind 240 EUR.

Преподаватели:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Inga Stelmak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Andrei Naan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Учреждение-организатор: Tallinna Tehnikakõrgkool
Руководитель проектов: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Место проведения
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Адрес: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Описание
Результаты обучения:
 • on ametialaselt pädev korraldama veosevedu
 • on võimeline olema vastutav EMÜ tegevusloa omaja juures veokorralduse ning veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest


Целевые группы: Maanteevedusid korraldatavate ettevõtete juhid, vedude eest vastutavad töötajad
Цели: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Описание содержания:

Veoseveo veokorraldusjuhi koolituskursuse õppekava läbimisel omandatavad õppeained on järgmised:

 • Tsiviilõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

veondusalased õigusaktid; võlaõigus, lepingulised kohustused ja vastutus, lepinguliigid; lepingute sõlmimine, veotingimuste kajastamine, riskid; rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR); riikidevahelised autoveoalased kokkulepped, kabotaažveod. 

 • Majandusõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

äriühingu eri vormid, nende asutamine, registreerimine, tegevusalade muutmine ja tegevuse lõpetamine; vedaja vastutus, kohustused ja õigused.

 • Tööõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

tööleping, töötasu, tasuline puhkus ja tasude väljamaksmise kord; juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja valdkonnas kohaldatavad õigusaktid; nõuded töö- ja puhkeaja planeerimisele ja arvestamisele; tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte kohustused ja vastutus; pension, pensionite liigid, määrad ja väljamaksmise kord; autovedudega seotud sotsiaalpartnerite (ametiühingud, töönõukogud, usaldusisikud, tööinspektorid jne) ülesanded ja tegevus; töövaidluste lahendamine.

 • Maksuõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

ettevõtte maksustamine ning vastutus; maksuvabad teenused; sõidukite kasutamisega seotud maksud; välisriikides taristu kasutamise eest võetavad maksud ja tasud.

 • Äri- ja finantstegevuse juhtimise õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

maksevahendid ja -meetodid; krediidivormid ja nendest tulenevad kohustused; ettevõtte bilanss ja ettevõtte kasumiaruanne; ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel; ettevõtte eelarve koostamine, selle analüüs ja kontroll; ettevõtte kuluelemendid ja nende arvutamine; ettevõtte juhtimisstruktuur, töö planeerimine ja hindamine; turundus, reklaam ja avalikud suhted; ettevõtja tegevusega seotud riskid, kindlustuse liigid, näiteks vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus; elektrooniline andmete edastamine, töötlemine, säilitamine, sealhulgas elektroonilise andmeedastuse, sõiduki jälgimise ja teekonna planeerimise süsteemid; veoseveo teenuste eest arveldamine; tarneklauslid.

 • Turule pääsu õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõuded; autoveo ettevõtte asutamine; veoseveol vajalikud dokumendid; veoturu korraldus, veoste käitlemine ja logistika; piiriformaalsused, tollidokumendid ja TIR-märkmikud ning nende kasutamisest tekkivad kohustused ja vastutus.

 • Tehniliste nõuete õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

sõiduki mõõtmed, massid ja teljekoormused; sõiduki ning selle komponentide liigitus ja valik; sõiduki tüübikinnitus, registreerimine ja tehnoülevaatuse kord; sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus; sõiduki poolt tekitatud müra ja keskkonnasaaste vähendamine; eri tüüpi kaubakäitlus- ja laadimisvahendid; kombineeritud vedude tehnika; ohtlike veoste (ADR) ja jäätmete veo korraldamine; kiiresti riknevate toiduainete veo (ATP) korraldamine; elusloomade veo korraldamine.

 • Liiklusohutuse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; liiklusalaste õigusaktide nõuded; veoga seotud ohutusnõuded ja ennetusabinõud; meetmed õnnetusjuhtumite ja liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks; liikmesriikide võimalikud liikluspiirangud ja -keelud.

Требования при оценивании:
Метод Критерий
test õigeid vastuseid 65%
Форма обучения: veebipõhine
Описание учебной среды: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Способы оценок: test
Условия окончания:

koolituse edukaks läbimiseks tuleb sooritada 2 kirjalikku valikvastutstega testi, mõlemas testis on 30 küsimust ja tulemus peab olema vähemalt 65% maksimaalsest võimalikust

Тип документа: Tunnistus
Группа учебной программы: Transporditeenused
Ключевые слова: veosevedu, veokorraldus, ametipädevus
1. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 16:10
Преподаватели: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

2. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:10
Преподаватели: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

3. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 16:10
Преподаватели: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

4. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 19.08.2021 10:30 - 19.08.2021 16:10
Преподаватели: Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

5. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 16:10
Преподаватели: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

6. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:10
Преподаватели: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

7. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 16:10
Преподаватели: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

8. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 16:10
Преподаватели: Inga Stelmak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

9. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 16:10
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

10. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 30.08.2021 09:00 - 30.08.2021 16:10
Преподаватели: Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

11. kontaktpäev - Общая информация
Время проведения: 31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 15:30
Преподаватели: Andrei Naan (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Место проведения: Tallinna Tehnikakõrgkool
Адрес: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Дополнительная информация: Zoom ja Moodle

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

12. kontaktpäev - Общая информация

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю