Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Toimumise aeg: 16.08.2021 - 31.08.2021
Registreerimine avatud 20.01.2021
Registreerimine suletud alates 10.08.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 16:10)
 • 2. kontaktpäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:10)
 • 3. kontaktpäev (18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 16:10)
 • 4. kontaktpäev (19.08.2021 10:30 - 19.08.2021 16:10)
 • 5. kontaktpäev (23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 16:10)
 • 6. kontaktpäev (24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:10)
 • 7. kontaktpäev (25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 16:10)
 • 8. kontaktpäev (26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 16:10)
 • 9. kontaktpäev (27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 16:10)
 • 10. kontaktpäev (30.08.2021 09:00 - 30.08.2021 16:10)
 • 11. kontaktpäev (31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 15:30)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 85 akad. tundi
 • Auditoorne: 85 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 590 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Isikule, kellel on eelnevalt läbitud rahvusvahelise sõitjateveo eest vastutava isiku koolitus, on koolituse hind 240 EUR.

Koolitajad:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Inga Stelmak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Andrei Naan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • on ametialaselt pädev korraldama veosevedu
 • on võimeline olema vastutav EMÜ tegevusloa omaja juures veokorralduse ning veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest


Sihtgrupid: Maanteevedusid korraldatavate ettevõtete juhid, vedude eest vastutavad töötajad
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus
Sisukirjeldus:

Veoseveo veokorraldusjuhi koolituskursuse õppekava läbimisel omandatavad õppeained on järgmised:

 • Tsiviilõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid:

veondusalased õigusaktid; võlaõigus, lepingulised kohustused ja vastutus, lepinguliigid; lepingute sõlmimine, veotingimuste kajastamine, riskid; rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR); riikidevahelised autoveoalased kokkulepped, kabotaažveod. 

 • Majandusõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

äriühingu eri vormid, nende asutamine, registreerimine, tegevusalade muutmine ja tegevuse lõpetamine; vedaja vastutus, kohustused ja õigused.

 • Tööõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

tööleping, töötasu, tasuline puhkus ja tasude väljamaksmise kord; juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja valdkonnas kohaldatavad õigusaktid; nõuded töö- ja puhkeaja planeerimisele ja arvestamisele; tööohutuse ja töökaitsega seotud poolte kohustused ja vastutus; pension, pensionite liigid, määrad ja väljamaksmise kord; autovedudega seotud sotsiaalpartnerite (ametiühingud, töönõukogud, usaldusisikud, tööinspektorid jne) ülesanded ja tegevus; töövaidluste lahendamine.

 • Maksuõiguse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

ettevõtte maksustamine ning vastutus; maksuvabad teenused; sõidukite kasutamisega seotud maksud; välisriikides taristu kasutamise eest võetavad maksud ja tasud.

 • Äri- ja finantstegevuse juhtimise õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

maksevahendid ja -meetodid; krediidivormid ja nendest tulenevad kohustused; ettevõtte bilanss ja ettevõtte kasumiaruanne; ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel; ettevõtte eelarve koostamine, selle analüüs ja kontroll; ettevõtte kuluelemendid ja nende arvutamine; ettevõtte juhtimisstruktuur, töö planeerimine ja hindamine; turundus, reklaam ja avalikud suhted; ettevõtja tegevusega seotud riskid, kindlustuse liigid, näiteks vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus; elektrooniline andmete edastamine, töötlemine, säilitamine, sealhulgas elektroonilise andmeedastuse, sõiduki jälgimise ja teekonna planeerimise süsteemid; veoseveo teenuste eest arveldamine; tarneklauslid.

 • Turule pääsu õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõuded; autoveo ettevõtte asutamine; veoseveol vajalikud dokumendid; veoturu korraldus, veoste käitlemine ja logistika; piiriformaalsused, tollidokumendid ja TIR-märkmikud ning nende kasutamisest tekkivad kohustused ja vastutus.

 • Tehniliste nõuete õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

sõiduki mõõtmed, massid ja teljekoormused; sõiduki ning selle komponentide liigitus ja valik; sõiduki tüübikinnitus, registreerimine ja tehnoülevaatuse kord; sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus; sõiduki poolt tekitatud müra ja keskkonnasaaste vähendamine; eri tüüpi kaubakäitlus- ja laadimisvahendid; kombineeritud vedude tehnika; ohtlike veoste (ADR) ja jäätmete veo korraldamine; kiiresti riknevate toiduainete veo (ATP) korraldamine; elusloomade veo korraldamine.

 • Liiklusohutuse õppeaine, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; liiklusalaste õigusaktide nõuded; veoga seotud ohutusnõuded ja ennetusabinõud; meetmed õnnetusjuhtumite ja liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks; liikmesriikide võimalikud liikluspiirangud ja -keelud.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
test õigeid vastuseid 65%
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

koolituse edukaks läbimiseks tuleb sooritada 2 kirjalikku valikvastutstega testi, mõlemas testis on 30 küsimust ja tulemus peab olema vähemalt 65% maksimaalsest võimalikust

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: veosevedu, veokorraldus, ametipädevus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.08.2021 10:30 - 19.08.2021 16:10
Koolitajad: Mari Suurväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:10
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 16:10
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 16:10
Koolitajad: Inga Stelmak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 16:10
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.08.2021 09:00 - 30.08.2021 16:10
Koolitajad: Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 15:30
Koolitajad: Andrei Naan (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom ja Moodle

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

12. kontaktpäev - Üldinfo

Registreeri

Tagasi kalendrisse