LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

General information:
Short description Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.
Study event time: 26.02.2021 - 07.05.2021
Registration opened 20.01.2021
Registration ends as of 24.03.2021
Contact day:
 • 1. koolituspäev (26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 17:00)
 • 2. koolituspäev (23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 17:00)
 • 3. koolituspäev (16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 17:00)
 • 4. koolituspäev (07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 17:00)
Language of instruction Estonian
Workload: 36 acad/h
 • Classroom: 32 acad/h
 • Independent: 4 acad/h
Number of participants: 6 To 16 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Trainers:
 • Tatjana Kodas (SA Innove)
 • Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool)
Organizing institution: Harno
Project manager: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@harno.ee, tel: 7350648
Study event location
Study event location: Tartu Aleksander Puškini Kool
Address: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Description
Learning outcomes:
 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest; 
 • seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara; 
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel. 

Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö.

Target groups: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Goals: Õppijad on teadlikud lõimitud ainetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest; õppeprotsessi kujundamisest; tagasisidestamise ja hindamise võimalustest ning kasutavad omandatud teadmisi töös.
Description:

Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.


Study event topics:
 • 1.sessioon: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 2.sessioon: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 3.sessioon: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 4.sessioon: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Study form: auditoorne
Pre-requisites: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Criteria for completion:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Document type: Tunnistus
Course description group: Kasvatusteadused
1. koolituspäev - General information
Study event time: 26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 17:00
Trainers: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Study event location: Tartu Aleksander Puškini Kool
Address: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

2. koolituspäev - General information
Study event time: 23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 17:00
Trainers: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Study event location: Tartu Aleksander Puškini Kool
Address: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

3. koolituspäev - General information
Study event time: 16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 17:00
Trainers: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Study event location: Tartu Aleksander Puškini Kool
Address: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

4. koolituspäev - General information
Study event time: 07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 17:00
Trainers: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Study event location: Tartu Aleksander Puškini Kool
Address: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

Register

Back to study calendar