Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kutselise bussijuhi jaoks iga viie aasta tagant kohustuslik koolitus.
Toimumise aeg: 22.01.2021 - 25.01.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 17:45)
 • 2. kontaktpäev (23.01.2021 09:00 - 23.01.2021 15:00)
 • 3. kontaktpäev (24.01.2021 08:30 - 24.01.2021 16:00)
 • 4. kontaktpäev (25.01.2021 09:00 - 25.01.2021 17:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 139 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
 • Kadri London (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Priit Taklaja (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Elari Ibrus (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Olev Kaasik (Viljandi Kutseõppekeskus)
 • Alvar Pähkel (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Vaatlev partner: Transpordiamet
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 1. teab Liiklusseaduse viimaste aastate muudatusi ja sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte; 
 2. mõistab säästliku ja ohutu sõiduviisi vajalikkust; 
 3. on saanud riskivältimise kogemuse libedasõidurajal; 
 4. tunneb sõiduki põhiagregaatide ja süsteemide tööpõhimõtteid, tehnonõudeid, kasutamise piiranguid, sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise; 
 5. peab kinni autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglitest; 
 6. kasutab autojuhi töös vajalikul tasemel mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut; 
 7. arvestab liikluspsühholoogia teadmisi oma kutsetöös; 
 8. orienteerub autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvates nõuetes autojuhile vajalikus mahus; 
 9. mõistab liikluskindlustuse süsteemi ning käitub õigesti liiklusõnnetuse korral ennetades õnnetusest tulenevat lisaohtu ja vormistab vajalikke dokumente.
Sihtgrupid: Kutselised sõitjateveo autojuhid, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.
Eesmärgid: Koolituse tulemusena paranevad bussijuhi professionaalsed ja liiklusohutust tagavad oskused ning kaasajastuvad seadusandlust puudutavad teadmised.
Sisukirjeldus:

1. Sõiduki tundmine ja tehnonõuded (5t)

 • Sõidukite tehnonõuded (2 t).
 • Sõidukite põhiagregaatide diagnoosimine (2 t).
 • Praktilised harjutused (1 t).

2. Sõitjateveo korraldus (6t)

3. Töökeskkond ja liiklusohutus (8t)

 • Liiklusseaduse muudatused (1 t)
 • Ohutu töökeskkond (1 t)
 • Liiklusohutus ja säästlik sõiduviis (2 t)
 • Riskivältimine libeda rajal (praktikum 4 t)

4. Kindlustused (3t)

 • Kindlustuste liigid (0,5 t)
 • Liikluskindlustuse seadus (1,5 t)
 • Tegevused liiklusõnnetuse korral (1 t)

5. Liikluspsühholoogia (4t)

6. Töö- ja puhkeaeg (6t)

 • Autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja reeglid
 • EMÜ 561/2006
 • EMÜ 165/2014
 • Sõidumeerikute kasutamine (1 praktiline t)

7. Vastutus (2t)

8. Eksam (1t)

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Valikvastustega kirjalik test 25-st küsimusest peab olema õigesti vastatud vähemalt 70%. Küsimustik sisaldab kõigi õpitud valdkondade teadmisi. Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Viljandi Kutseõppekeskuse kaasaegse õppetehnikaga varustatud õppeklassid, autohall,
libedasõidurada.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud)
Osalemise eeldus: Esimest korda kutsetunnistust taotlevad bussijuhid võivad 35-tunnisele täienduskoolitusele tulla vaid juhul, kui nad on oma D-kategooria juhtimisõiguse saanud enne 10.09.2008 a. Bussijuht, kellel on veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, peab läbima veoautojuhi või bussijuhi täienduskoolituse.
Eelnevalt peab olema läbitud bussijuhi ameti- või täienduskoolitus või on D-kategooria juhtimisõigus saadud enne 10.09.2008 a. Iga 5 aasta järel on 35-tunnine korduskoolitus kohustuslik.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane sooritama kirjaliku testi vähemalt 70% õigesti.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: EAKL. Autojuhi ametikoolituse meelespea. 2016. Autoveoseadus. Ühistranspordiseadus. Majandus- ja taristuministri määrus nr 29 (06.06.2018) "Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm". eraa.ee IRU. Rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks maanteetranspordil. 2014
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajad vastavad Autoveoseaduse §45 lg 1 ja 2 nõuetele.
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitus VIKK Viljandi Kutseõppekeskus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 15.01.2019
Käskkirja number: 4.2-6/3
Õppekava koostamise alus: Ühistranspordiseadus. Autoveosedus. Majandus- ja taristuministri määrus nr 29 (06.06.2018) Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmist
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 17:45
Koolitajad: Priit Taklaja (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.01.2021 09:00 - 23.01.2021 15:00
Koolitajad: Olev Kaasik (Viljandi Kutseõppekeskus), Kadri London (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.01.2021 08:30 - 24.01.2021 16:00
Koolitajad: Olev Kaasik (Viljandi Kutseõppekeskus), Elari Ibrus (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
4. kontaktpäev
4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2021 09:00 - 25.01.2021 17:30
Koolitajad: Alvar Pähkel (Viljandi Kutseõppekeskus), Olev Kaasik (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti

Tagasi kalendrisse