Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine e-keskkonna kaudu / Составление и предоставление налоговых деклараций в э-среде.

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках данного курса вы получите знания и практические навыки, как ориентироваться в законодательстве, организовывать налоговый учет с помощью облачного программного обеспечения, заполнять и подавать необходимые налоговые декларации в e-Maksuamet.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 48 akad. tundi
 • Auditoorne: 18 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: veebikeskkonnas
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • orienteerub maksuseadusandluses ja mõistab maksude rakendumise nõudeid ning analüüsib tehingute tegemisel erinevaid maksuseaduseid;
 • arvestab kohustuslikud maksud ja maksed vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele;
 • kogub andmed  ja täidab käibedeklaratsiooni pilvetarkvara abil ning esitab e-maksuametile;
 • kogub andmed ja täidab palgaga seotud maksudeklaratsioonide pilvetarkvara abil ning esitab e-maksuametile;
 • kogub andmed, koostab  ja esitab tulumaksudeklaratsiooni e- maksuametile.
Sihtgrupid: - raamatupidajad, alustavad ettevõtjad või juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust ja õppida iseseisvalt olulisemaid makse arvestada, koostada maksu- ja tuludeklaratsioone ja edastada neid EMTA'le.
- tööturul mitteaktiivsed raamatupidajad, kelle teadmised on vananenud tööst eemaloleku tõttu.

Целевая группа:
- бухгалтеры, стартапы или уже действующие предприниматели, которые хотят повысить свою налоговую осведомленность и научиться самостоятельно рассчитывать самые важные налоги, готовить налоговые декларации и декларации о доходах и отправлять их в EMTА.
- бухгалтеры, не работающие на рынке труда, знания которых устарели из-за отсутствия на работе.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö - 8 ak tundi

Maksuseadused. E-MTA kasutamine

Maksuseaduste ja õigusaktide leidmine elektroonilises Riigi Teatajas (maksuseadused ja Rahandusministri määrused). Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkond. E-teenuste keskonna kasutamine ja turvalisus. E-MTA töölaua olulisemad elemendid. Maksukäitumise hinnangute e-teenus. Maksualane teabevahetus. Maksumaksja ja maksuhalduri õigused ning kohustused, maksukohustuslaste register, dokumentide säilitamise kohustus, maksuintressid, maksuvõla ajatamine, tasaarvestamine. Deklaratsioonide esitamine ja vastuvõtmine, allkirjastamine, parandamine. Maksusumma arvutamine. Sunniraha deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest. Maksukontroll. Kasulikud viited.

Käibedeklaratsiooni koostamine ja esitamine e-maksuametile

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine. Maksustatavad tehingud, käibemaksumäärad ja maksuvaba käive. Eestis toimunud kaupade ja teenuste käibe maksustamine. Eksport. Import. Ühendusesisene kauba käive. Teenuse osutamise koht. Käibemaksu arvutamine,  kajastamine. . Sisendkäibemaksu mahaarvamine. Nõuded arvetele. Käibedeklaratsiooni  täitmine. KMD INF A-osa (müügiarved) täitmise juhised. KMD INF B-osa (ostuarved) täitmise juhised. Käibedeklaratsiooni esitamine. Deklaratsiooni andmete muutmine.  Kauba ühendusesisese käibe aruanne

TSD deklalaratsiooni ja lisade koostamine ja esitamine e-maksuametile

 • Töötasu maksustamine. Käsundus- ja töövõtulepingu alusel makstava tasu maksustamine. Sotsiaalmaks, töötuskindlustus ja kogumispensioni makse. Rahvusvaheline maksustamine. Maksuvaba tulu arvestamine. Litsentsi- ja autoritasude maksustamine. TSD deklaratsiooni ja lisade täitmine, parandamine, esitamine ja vastutus esitatud andmete eest. TSD lisa 1 täitmise juhend. Töötamise register ja selle seos TSD lisaga 1.
 • Erisoodustused.  Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulude maksustamine: kingitused s.h reklaamkingitused, annetused, liikmemaksud, vastuvõtukulud, tehingud seotud isikutega. Kulutuse ettevõtlusega seotuse tõendamine. Omakapitali väljamaksed, dividendid. Dividendide maksustamine. TSD deklaratsiooni ja vormi TSD Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7  täitmine, parandamine, esitamine ja vastutus esitatud andmete eest. Vorm INF1 „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon".

Praktiline töö - 32 ak tundi

 • Käibemaksu arvestamine. Käibedeklaratsiooni (vormi KMD)  täitmine pilvetarkvara abil. KMD INF lisade täitmine pilvetarkavara abil. Kauba ühendusesisese käibe aruande koostamine pilvetarkvara abil.
 • Sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse makse ja  kohustusliku kogumispensioni makse arvestamine. Tulumaksu kinnipidamine. Deklaratsiooni vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon” täitmine pilvetarkvara abil. Vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“ täitmine pilvetarkvara abil.
 • Erisoodustuste, kingituste, annetuste ning vastuvõtukulude maksustamine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed. Ettevõtlusega seotud maksuvabad kulud. Lähetuskulude juhend. Sporditoetuste vormistamine. Kodukontori kulude vormistamine.  Vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused“, lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud“, lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed“ , lisa 7  „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning krediidiasutuse avanssiline tulumaks kasumilt” täitmine, kasutades pilvetarkvara andmed.
 • Dividendide maksustamine. TSD deklaratsiooni  lisa 7, INF 1 täitmine, kasutades pilvetarkvara andmed.
 • Tuludeklaratsiooni (vormi A ja E) koostamine ja esitamine e-maksuametile.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö -arvestab töötasult maksud ja maksed ja täidab vormi TSD; -arvutab vajalikud maksud ning täidab vormi TSD lisa 4, lisa 5, lisa 6, lisa 7 etteantud pilvetarkvara andmete põhjal -täidab etteantud pilvetarkvara andmete põhjal maksudeklaratsiooni vormi KMD koos vajalike INF -idega, VD aruanne ning arvutab tasumisele kuuluva või enammakstud käibemaksu. -täidab tuludeklaratsiooni (vormi A E).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on olemas arvutiklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega ning vastavad tervisekaitse nõuetele.
Hindamisviisid: Õppetulemuse hindamise viis: mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus ja raamatupidamise baasteadmised.

Требования к началу обучения:
Компьютерные навыки и базовые знания бухгалтерского учета.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise tingimuseks on isiklik osalemine auditoorses õppes vähemalt 70% ja õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamisega.


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Õppematerjalide loend: - E-kursus „Maksude arvestus“, autor Irina Malkus, https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=474 (kursusele on antud e-kursuse kvaliteedimärk 2017 a.)
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Raatupidaja, tase 5, kompetentsid B.2.2. Kutsestandard: Väikeettevõtja, tase 5, kompetentsid B.2.6.

Registreeri

Tagasi kalendrisse