Tabelitöötlus ja arvutused Excel ́is jätkukursus / Работа с таблицами и расчеты в Excel для продолжающих

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Результаты обучения: • знает об использовании и возможностях MS Excel; • работает в программе электронных таблиц; • работает с большими таблицами данных и использует их функции; • умеет оформлять таблицы; • составляет и обрабатывает диаграммы
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Jõhvi\Sillamäe
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • teab MS Exceli kasutusvaldkondi ja võimalusi;
 • töötab tabelarvutusprogrammis;
 • töötab mahukate andmetabelitega kasutab nende funktsioone;
 • oskab kujundada tabeleid;
 • koostab ja töötleb diagramme

Sihtgrupid: • kontoritöötajad, kes vajavad laiu teadmisi tabelarvutusprogrammist MS Office Excel
• töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud tabelarvutusprogrammi kasutamine (nt andmesisestaja, asjaajaja, assistent, dokumendihalduse spetsialist, kontorispetsialist, müügisekretär, protokollija ja teised)
• arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 8 tundi

 • Andmete sisestamine, erinevate funktsioonide kirjeldus, mahukad andmetabelid, diagrammid.

 Praktiline töö – 32 tundi

Töötamine tabelarvutusprogrammis – 2 tundi

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks

Töötamine andmetega – 2 tundi

 • Erinevate andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr)
 • Sisestatud andmete vormindamine
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel

Arvutused ja funktsioonid – 10 tundi

 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine
 • Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min ja teised)
 • Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor)
 • Tekstifunktsioonid (len, left, right, mid, concatenate, lower, proper)
 • Kuupäevafunktsioonid (weekday, weeknum, networkdays, workdays, days360, now, today, day, month, year)
 • Tingimusfunktsioonid (if, and, or, sumif, countif)
 • Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup)
 • Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt)
 •  Absoluutne ja suhteline aadress valemites

Mahukate andmetabelite kasutamine – 10 tundi

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side)
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevaline sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal)
 • Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes (Consolidate)
 • Risttabeli (Liigendtabel) koostmine (PivotTable), lugemine ja muutmine. Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes). Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse)

Tabelite kujundamine – 4 tundi

 • Automaatkujundused
 • Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting)

Diagrammid – 4 tundi

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Mitmest tabelist diagrammi koostamine
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamine, töö skaalaga

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kompleksülesanne (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid) Kompleksülesannekoosneb 6 praktilisestülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe-ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Koolil on olemas arvutiklassid vajalikku tarkvaraga.Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe-ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: MS Office Exceli kasutamine algtasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja kompleksülesande sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse