Haldusdokumentide vormistamine arvutil / Оформление документов на компьютере

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В ходе курса можно узнать и научиться: корректно составлять и оформлять на компьютере административные документы в соответствии со стандартами.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: veebikeskkonnas
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Teab dokumentide vormistamise põhimõtteid
 • Koostab ja vormistab arvutil keeleliselt ja vastavalt standarditele haldusdokumente
Sihtgrupid: Alustavale ettevõtjale ja väikeettevõtjatele (s.h FIE-d), projektijuhile, kursuste korraldajatele, korteriühistu esimehele ja raamatupidajatele, klienditeenindajatele, bürootöötajatele (juhiabid, sekretärid, kontoriassistendid, kantseleitöötajad) jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise ja vormistamisega arvutil.

Целевая агруппа:
Начинающие и мелкие предприниматели (в том числе FIE), руководитель проектов, организаторы курсов, председатели и бухгалтеры квартирных товариществ, сотрудники по обслуживанию клиентов, офисные работники (исполнительные помощники, секретари, офисные помощники, канцелярский персонал) и т. д., которые занимаются подготовкой и оформлением документов.
Sisukirjeldus:

1. auditoorse töö teemad

Asjaajamise korraldamist reglementeerivad riiklikud normdokumendid – 2 tundi

 •          Riiklikud normdokumendid  
 •           Sisemised normdokumendid

Haldusdokumentide vormistamise põhiprintsiibid – 2 tundi

 • -          dokumendiliigid
 • -          plangid
 • -          dokumendi rekvisiidid
 • -          rekvisiitide vormistamise nõuded

Ametikirja vormingu elemendid ja nende vormistamine – 4 tundi

 • -          dokumendi elemendid
 • -          nõuded ametikirja tehnilisel ja keelelisel vormistamisel
 • -          nõuetele vastava korrektse ametikirja koostamine

Organisatsioonis vormistatavad muud dokumendid (käskkiri, protokoll, akt, volikiri) - 4 tundi

 • -          nõuded dokumentidele
 • -          dokumentide elemendid
 • -          nõuetele vastavate dokumentide vormistamine

 2. praktilise töö lühikirjeldus

Arvutikasutamise põhitõdede osa – 8 tundi

Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. Dokumendi printimine.

Haldusdokumentide vormistamine arvutil  - 20 tundi

Ametikiri, käskkiri, protokoll, akt, volikiri 

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline ülesanne: ametikirja, käskkirja ja protokolli koostamine ja vormistamine arvutil keeleliselt ja vastavalt standarditele.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi ja arvutiklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutitega. Kõik õppeklassid on varustatud ventilatsiooni- soojus-ja valgustusseadmetega ning vastavad töö-ja ohutusnõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel (tekstitöötlus, internet ja tabelarvutus).

Условия для начала обучения:
Требуются, как минимум, базовые навыки работы с компьютером (обработка текстов, Интернет и работа с таблицами).
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja praktilise ülesande sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Sekretär, tase 5, kompetents B.2.1; Väikeettevõtja tase 5, kompetents B.2.3; Bürootöötaja, tase 4, kompetents B.2.1.

Registreeri

Tagasi kalendrisse