Andmeanalüüs MS Exceli abil /Анализ данных с помощью программы MS Excel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Цель данного курса научить использовать возможности программы MS Excel для статистического анализа данных и прогнозов.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: veebikeskkonnas
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab mahukate andmebaasidega töötamise reegleid;
 • oskab koostada ja vormistada korrektset tabelit;
 • saab teada, kuidas kirjutada valemeid ja kasutada funktsioone;
 • oskab kasutada analüüsivahendeid;
 • impordib andmeid andmebaasidest ja veebist;
 • koostab sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • oskab luua ja kasutada risttabelit, kui kõige võimsamat numbrilise analüüsi vahendit;
 • illustreerib andmeid diagrammide abil ning oskab neid korrektselt vormistada.
Sihtgrupid: • tabelarvutustarkvara kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida andmeid, teha prognoose, töötada suurte andmetabelitega, kasutada erinevaid Exceli valemeid ja funktsioone keeruliste arvutuste sooritamiseks ja koostada graafikuid ning aruandeid.
• töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud tabelarvutusprogrammi kasutamine (nt andmesisestaja, asjaajaja, assistent, dokumendihalduse spetsialist, kontorispetsialist, müügisekretär, protokollija ja teised).
Целевая группа:
- пользователи программ для работы с таблицами, кому необходимо обрабатывать и анализировать данные, делать прогнозы, работать с большими таблицами данных, использовать различные Excel формулы и функции для сложных расчетов и составлять графики и отчеты.
- работники, у которых в профессиональном стандарте или служебных обязанностях предусмотрено использование таблиц.
Условия для начала обучения: использование MS Office Excel на среднем уровне
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • Põhilised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
 • Andmetabeli moodustamise põhimõtted
 • Andmete analüüs risttabelitega
 • Diagrammide koostamine
 • Statistilise analüüsi võimalused Exceli abil

 Praktiline töö – 30 tundi

 Andmetabelite kasutamine – 8 tundi

 • Andmete importimine Exceli tabelisse andmebaasist, internetist. Imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks
 • Andmete korrastamise võimalused ja vahendid Excelis (tekstifunktsioonid CLEAN, PROPER, TRIM, …) ning valideerimise kasutamine
 • Objekt-tunnus maatriks loomine ja kasutamine
 • Andmete lihtsama analüüsimise võimalused (sorteerimine, filtreerimine, …)
 • Arvutamised tabelites:
  • Andmebaasifunktsioonide kasutamine (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount)
  • Loendus (Count, CountA, CountIF)
  • Ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown)
  • Tingimusfunktsioonid (If, SumIF)
  • Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR)
  • Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt)
  • Kuupäevafunktsioonide kasutamine
  • Nimeliste piirkondade kasutamine

Liigendtabeli  ja liigenddiagrammi kasutamine – 6 tundi

 • ·       Andmete analüüs risttabelitega (Pivot Table): risttabelite loomine, kasutamine, muutmine, andmete grupeerimine, andmete filtreerimine
 • ·       Valemite kasutamine
 • ·       Risttabeli andmete baasil diagrammide loomine (PivotChart) 

Andmete graafiline esitamine – 4 tundi

 • ·       MS Exceli jooniste tüübid ja alatüübid
 • ·       Erinevate diagrammi tüüpide kasutamine sõltuvalt lähteandmetest
 • ·       Diagrammide kujundamine

Statistilise analüüsi kasutamine – 12 tundi

 • ·       Andmetöötluse põhimõisted: kirjeldamine, korrelatsioon, regressioon
 • ·       Analüüsipaketi võimalused (Data Analysis)
 • ·       Kirjeldavad arvnäitajad . Keskmised. Variatsiooninäitarvud. Jaotuse kuju. MS Exceli valemid ja funktsioonid (AVERAGE, HARMEAN, GEOMEAN, MODE, MEDIAN, VAR, STDEV, FREQUENCY), protseduur (Descriptive Statistics)
 • ·       Korrelatsioon ja  regressioonanalüüs. MS Exceli valemid ja funktsioonid (PEARSON, INTERCEPT, SLOPE , RSQ; protseduur Correlation, Regression)
 •      Aegridade analüüs  ja prognoosimine. MS Exceli protseduurid Moving Average ja Exponential Smoothing
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö Praktiline töö koosneb 10 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja täita vähemalt seitse veatult. Koolituse läbinu rakendab MS Exceli kasutusvõimalusi andmete töötlemisel. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Koolil on olemas arvutiklassid vajalikku tarkvaraga. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Osalemise eeldus: MS Office Exceli kasutamine kesktasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja kompleksülesande sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: E-kursus „Andmeanalüüsi põhimõisted“ https://eliademy.com/catalog/andmeanaluusi-pohimoisted-ms-exceli-baasil.html
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: AO oskused - tabelitöötlus Kutsestandard: sekretär, tase 5; kompetentsid: B.2.14 Sekretär, tase 5 kutset läbiv kompetents (kasutab arvutit tasemel AO1-AO7) Raamatupidaja, tase 5; kompetentsid: B.2.4 Raamatupidaja, tase 5 kutset läbiv kompetents

Registreeri

Tagasi kalendrisse