Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele / Использование компьютера в работе для начинающих

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках данного курса вы научитесь работать с текстом и таблицами, в интернете, использовать электронную почту. Также узнаете подробнее об электронной подписи, ИД-карте, и их использование в государственных порталах.
Toimumise aeg: -
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 50 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • mõistab oma vastutust elektroonilise info kasutamisel ja säilitamisel
 • susudab sihipäraselt teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid,  neid korrektselt viimistleda ja kujundada
 • omab teadmisi internetist ning oskab kasutada e-posti
 • on teadlik digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti.

Sihtgrupid: Täiskasvanud, kellel puudub või on minimaalne kokkupuude arvutiga ja aegunud oskustega tööealine elanikkond, kellel puuduvad vajalikud arvuti kasutamise teadmised, mis on vajalikud igapäevastes töösituatsioonides.
Целевая группа:
Взрослые, которые не имеют доступа к компьютеру или имеют минимальный доступ к нему, и население трудоспособного возраста с устаревшей квалификацией, не имеющее необходимых компьютерных навыков для использования в повседневных рабочих ситуациях.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • Üldteadmised arvutist – 3 tundi
 • Tekstitöötluse põhimõte – 2 tundi
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine – 2 tundi
 • Internet ja e-post – 1 tund
 • ID tehnoloogia – 1 tund
 • Arvuti turvalisus – 1 tund

Praktiline töö – 40 tundi

 • Failihaldus – 2 tundi
 • Tekstitööprogrammi Word kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine  – 12 tundi
 • Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine); loetelu koostamine; tabeli loomine,  lihtsamad kujundamise võtted; dokumendipõhjade loomine, kasutamine; dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste kasutamine.
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine – 10 tundi
 • Töö lahtrite, ridade ja veergudega; töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine; lahtrite omadused; loendite kasutamine; valemite kasutamine; töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine); diagrammide koostamine; tabeli väljatrükk.
 • Internet – info leidmine Internetist ja e-riigi teenuste kasutamine – 8 tundi
 • E-post – postkasti loomine, kirjade koostamine, saatmine, vastuvõtmine, vastamine, haldamine – 6 tundi 
 • ID-kaardi kasutamisvõimalused – 2 tundi.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: soovitav on varasem minimaalne arvuti kasutamise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Tagasi kalendrisse