Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele / Использование компьютера в работе для начинающих

General information:
Short description В рамках данного курса вы научитесь работать с текстом и таблицами, в интернете, использовать электронную почту. Также узнаете подробнее об электронной подписи, ИД-карте, и их использование в государственных порталах.
Study event time: 29.04.2021 - 11.06.2021
Registration opened 19.01.2021
Registration ends as of 30.06.2021
Language of instruction Russian
Workload: 50 acad/h
 • Classroom: 10 acad/h
 • Practical: 40 acad/h
Number of participants: 15 To 30 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Organizing institution: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Project manager: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Study event location
Study event location: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Address: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Description
Learning outcomes:

 • mõistab oma vastutust elektroonilise info kasutamisel ja säilitamisel
 • susudab sihipäraselt teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid,  neid korrektselt viimistleda ja kujundada
 • omab teadmisi internetist ning oskab kasutada e-posti
 • on teadlik digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti.

Target groups: Täiskasvanud, kellel puudub või on minimaalne kokkupuude arvutiga ja aegunud oskustega tööealine elanikkond, kellel puuduvad vajalikud arvuti kasutamise teadmised, mis on vajalikud igapäevastes töösituatsioonides.
Целевая группа:
Взрослые, которые не имеют доступа к компьютеру или имеют минимальный доступ к нему, и население трудоспособного возраста с устаревшей квалификацией, не имеющее необходимых компьютерных навыков для использования в повседневных рабочих ситуациях.
Description:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • Üldteadmised arvutist – 3 tundi
 • Tekstitöötluse põhimõte – 2 tundi
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine – 2 tundi
 • Internet ja e-post – 1 tund
 • ID tehnoloogia – 1 tund
 • Arvuti turvalisus – 1 tund

Praktiline töö – 40 tundi

 • Failihaldus – 2 tundi
 • Tekstitööprogrammi Word kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine  – 12 tundi
 • Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine); loetelu koostamine; tabeli loomine,  lihtsamad kujundamise võtted; dokumendipõhjade loomine, kasutamine; dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste kasutamine.
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine – 10 tundi
 • Töö lahtrite, ridade ja veergudega; töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine; lahtrite omadused; loendite kasutamine; valemite kasutamine; töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine); diagrammide koostamine; tabeli väljatrükk.
 • Internet – info leidmine Internetist ja e-riigi teenuste kasutamine – 8 tundi
 • E-post – postkasti loomine, kirjade koostamine, saatmine, vastuvõtmine, vastamine, haldamine – 6 tundi 
 • ID-kaardi kasutamisvõimalused – 2 tundi.

Requirements for evaluation/evaluation criteria:
Method Criterion
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Study form: auditoorne
Learning environment: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Pre-requisites: Õppe alustamise nõuded: soovitav on varasem minimaalne arvuti kasutamise kogemus.
Criteria for completion:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Document type: Tunnistus
Qualification description: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Course description group: Arvutikasutus
Study event supported by European Social Fund
ESF logo
Basis for compiling a study programme: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.
1. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

2. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

3. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

4. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

5. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

6. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

7. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

8. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

9. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

10. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

11. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

12. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

13. päev - General information

View event details

Study form: auditoorne

Show less

Register

Back to study calendar