Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine (on-line õpe) / Основы предпринимательства и составление бизнес-плана (on-line обучение)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Главная цель этого курса - совместить теоретические знания с самостоятельной практической работой. По окончании обучения учащийся приобретает знания и навыки, необходимые для открытия бизнеса и составления бизнес-плана.
Toimumise aeg: 25.01.2021 - 01.12.2021
Registreerimine avatud 15.01.2021
Registreerimine suletud alates 01.12.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 120 akad. tundi
 • Auditoorne: 56 akad. tundi
 • Praktiline: 44 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 5 osalejat
Hind osalejale: 2000 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Online õpe
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Koostab äriplaani, lähtudes ettevõtluskeskkonnast ja äriideest.
 • Mõistab ettevõtte asutamisprotsessi loogikat lähtuvalt ettevõtte asutamise protseduuridest ja põhimõtetest.
 • Mõistab organisatsiooni toimimise põhimõtteid äritegevuse käivitamisel lähtudes ettevõtte eesmärkidest.
 • Korraldab äritegevuseks vajalikud ressursid, järgides õigusakte ja ettevõtte eesmärke.
 • Korraldab turunduse ja müügiga seotud tegevused, lähtudes ettevõtte eesmärkidest.
 • Koordineerib ettevõtte äritegevust, järgides ettevõtte eesmärke, õigusakte ning töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid.
 • Hindab ettevõtte äritegevust, vastavalt ettevõtte eesmärkidele, innovaatilisusele ja õigusaktidele.
Sihtgrupid: Isikud, kellel on olemas äriidee ja soov alustada ettevõtlusega ning vajavad teadmisi ja oskusi äriplaani koostamisel ja kirjutamisel

Целевая группа:
лица, у которых есть бизнес-идея и желание начать бизнес и которым необходимы знания и навыки для подготовки и написания бизнес-плана.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

Auditoorne töö - 56 tundi

1. Ettevõtluse alused - 8 tundi

·       Mõisted ettevõtlus, ettevõtja ja ettevõtlikkus. Ettevõtlusest Eestis.

·       Ettevõtlust toetavad tugisüsteemid ja rahastamisvõimalused

·       Ettevõtte juriidilised vormid, nende erinevused

·       Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?

·       Millised on ettevõtte eesmärgid, missioon, visioon ja kuidas neid sõnastada

 

2. Äriidee analüüs, äriplaani koostamise põhimõtted - 12 tundi

 • ·       Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine
 • ·       Sise- ja väliskeskkonna analüüs
 • ·       Konkurentide analüüsi koostamine
 • ·       SWOT analüüs loodavale ettevõttele
 • ·       Äriplaani osad ja kuidas seda koostada
 • ·       Millised on äriplaanide sagedasemad vead ja kuidas neid ennetada
 • ·       Riskide hindamine, riskianalüüsi koostamine

 

3. Toode ja turundus 12 tundi

 • ·       Turu analüüs ja prognoos, kliendirühmad
 • ·       Sihtrühma määramine ja analüüs ja prognoos, toote või teenuse kirjeldamine lähtudes sihtrühma vajadustest
 • ·       Toote/teenusdisain
 • ·       Hinnastrateegia
 • ·       Müügiplaani koostamine
 • ·       Turunduskanalid, -tööriistad ja valikud

4. Personalijuhtimine ja tööõigus 8 tundi

 • ·       Töötajate palkamine - vajaduse hindamine ja töökultuur
 • ·       Töölepingu seadus. Võlaõigusseadus. Lepingute tüübid - tööleping, käsundusleping, töövõtuleping - lepingute sõlmimine ja poolte õigused ning kohustused
 • ·       Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • ·       Tööohutuse ja töötervishoiualane korraldus ettevõttes

5. Raamatupidamise ja finantsjuhtimise alused, maksustamine 12 tundi

 • ·       Raamatupidamise põhialused, raamatupidamise seadus ja sise-eeskiri
 • ·       Ostu ja müügiarved, algdokumentide koostamine
 • ·       Tulude-kulude arvestus, rahavoogude planeerimine, bilanss, kasumiaruanne jt
 • ·       finantsaruanded , finantsprognooside koostamine
 • ·       Eelarve koostamine, investeeringute planeerimine ja tasuvusanalüüs
 • ·       Ettevõtlusega seotud maksud

 

6.     Äriplaani esitlemine, kaitsmine, tagasiside 4 tundi

 

Praktiline osa – 44 tundi

 • -        Äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs
 • -        Väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine
 • -        Turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine
 • -        Hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs
 • -        Äriplaani tulude plaani koostamine
 • -        Äriplaani rahavoogude, kasumiaruanne ning bilansi prognoos prognoos

 

Iseseisev töö - 20 tundi

Iseseisva tööna koostab koolitusel osaleja väikeettevõtte äriplaani, mis tuleb kursuse lõppedes esitada ning kaitsta. 

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Äriplaani esitamine õpiväljundid on saavutatud ning nõuetele vastav äriplaan koostatud ja kaitstud
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Interaktiivne koolitus: 100 veebipõhist akadeemilist kontakttundi Skypes või Teamses.
Osalemise eeldus: vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti ja internetiühendus.
Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu ja soov arendada välja oma teenus või toode.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja praktilise töö tegemine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Lisaks koolitaja poolt valmistatud materjalidele: * Äriseadustik * Võlaõigusseadus * Maksukorralduse seadus * Käibemaksuseadus * Raamatupidamise seadus * Töölepingu seadus Soovituslik kirjandus lisaks: • Hirich, Peters, Sheperd. Enterpreneurship. Eighth Edition. McGrawHill, 2013 • Brian Finch. How to Write a Business Plan. London: Kogan Page 2013 • Osterwalder, Y. Pigneur. Business Model Generation. New Jersey. 2010 • Kuusik. Teadlik turundus. TÜ Kirjastus, 2010 • P. Kotler. Kotleri turundus. Pegasus, 2007 • Keller, K., Aperia, T., Georgson, M. Strategic Brand Management. Prenticie Hall, 2012 • Suppi. K., Ettevõtlusõpik-käsiraamat. AS Atlex, 2013 • Otsus-Carpenter, M. (2014). Väikeettevõtte raamatupidamine. 2. tr. Tallinn: Äripäev.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Registreeri

Tagasi kalendrisse