Arvuti kasutamine instrumentaalanalüüsi katsetulemuste töötluseks keemialaborites/Методы инструментального анализа и использование компьютера для обработки результатов анализа в химической лаборатории

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В ходе курса можно получить знания и навыки по выполнению количественного и качественного анализа в соответствии с методикой, научиться выполнять рассчеты и обрабатывать полученные результаты анализа на компьютере.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: 3725205540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teeb metoodikatest lähtuvalt kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid analüüse, kasutades füüsikalis-keemilisi analüüsimeetodeid;
 • arvutab ja töötleb analüüsi tulemusi; arvutuste käigus arvestab paranduskoefitsiente mõõteriistade kalibreerimistunnistustest;
 • katsetulemuste töötluseks kasutab arvutit.
Sihtgrupid: Õppima võivad asuda täiskasvanud, kes töötavad või töötasid keemia-, põlevkivitöötlemis- ja puidutöötlemise ettevõtetes, laborandid jne.

Целевая группа:
Работники, в том числе и ранее работавшие на химических, сланцеперерабатывающих, деревообрабатывающих предприятиях, лаборанты и т.д.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 8 ak tundi

 • Kemikaalide ohutu käitlemine: kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine;
 • Кemikaalide ohutunnused ja piltsümbolid; kemikaalide pakendamise nõuded.

Praktiline töö – 32 ak tundi

 • Proovide võtmine ja eeltöötlemine – 5 tundi
 • Proovide võtmine,  eeltöötlemine, ohutustehnika nõudeid.
 • Füüsikalis-keemilised analüüsi meetodid – 5 tundi
 • Arengu perspektiivid,  uute analüütiliste meetodid.
 • Arvuti kasutamine katsetulemuste töötluseks – 22 tundi
 • Arvutite kasutamine analüüsi optimeerimiseks ja täpsuse tõstmiseks.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö: koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: laboratooriumis töötamise kogemus, vähemalt 0,5 aastat ja arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Требования к началу обучения:
Опыт работы в лаборатории не менее 6 месяцев, владение компьютером на базовом уровне.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - kõrgharidus, bakalaureus, bio-ja toiduainete tehnoloogia; õpetaja keemia ja tehnoloogia valdkonnas.
Õppekavarühm: Keemiatehnoloogia ja -protsessid
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: „Laborant, tase 4“ kompetents B.2.3

Registreeri

Tagasi kalendrisse