Sotsiaalmeedia kompetentside arendamine väikeettevõtjale /Развитие социально-медийных компетенций для малых предприятий

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Цель обучения - приобретение практических навыков, необходимых для успешного трудоустройства на должности, требующей следующих навыков: менеджер по социальным сетям, специалист по маркетингу, менеджер по электронному маркетингу.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: veebikeskkonnas
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • korraldab e-turundustegevust ja kommunikatsiooni sotsiaalmeedias ning haldab ja monitoorib sotsiaalmeedia kanaleid teadvustades sotsiaalmeedia mõju väikeettevõtte eesmärkide saavutamisel (FB , Twitter jne);
 • rakendab oma tegevuses sotsiaalmeediaga seotud põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid;
 • leiab sotsiaalmeedia alastele probleemküsimustele loovad lahendused, kasutades faktilisi ja teoreetilisi teadmisi ning kaasab lahenduste elluviimisesse teisi huvipooli.
Sihtgrupid: - väikeettevõtjad, kes soovivad saada uusi teadmisi ja kogemusi sotsiaalmeedia keskkonnas ja võimalusi oma väikeettevõtte arendada sotsiaalmeedia keskkonnas, ning oma tööalase konkurentsivõime parandada.

Целевая группа:
- малые предприятия, которые хотят получить новые знания и опыт в среде социальных сетей и возможности для развития своего малого бизнеса в среде социальных сетей, а также улучшить свои возможности трудоустройства.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 6 ak tundi

 • Andmekaitse ja turvalisuse tagamine
 • Sotsiaalmeedia kanalid
 • Sotsiaalmeedia kanalide arendamine ja tutvustamine avalikkusele
 • Sotsiaalmeedia kanalide kasutamise võimalused väikeettevõttete arendamise jaoks
 • Sotsiaalmeediaalaste probleemküsimused

Praktiline töö – 20 ak tundi

 • Andmed ja info, Autoriõigus ja litsentsid, Info otsimine ja sirvimine, Netikett ja digitaalne identiteet
 • Sotsiaalmeedia kanalite põhimõisted, printsiibid ja eesmärgid
 • Sotsiaalmeedia kanalide tüüpid, kõigepopulaarsemad:  Facebook; Twitter; VK; Instagram jne.
 • Oma profiili loomine, profiili arendamine ja tutvustamine avalikkusele
 • Oma gruppi loomine, arendamine ja administreerimine, liikmete liitmine ja emaldamine
 • Väikettevõtte toote, teenuse või ettevõtte enda tutvustamine avalikkusele sotsiaalmeedia kanalide abil
 • Sotsiaalmeediaalaste probleemküsimuste lahendamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö praktiline töö, mis hõlmab kõiki õpitud teemasid on tehtud vastavalt nõuetele. - ettevõtte on sotsiaalmeediakanalites registreeritud; - toode/teenus on tutvustatud avalikkusele sotsiaalmeedia kanalite abil.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitused toimuvad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse auditooriumides ja arvutiklassides, mis on mugavad, renoveeritud ja varustatud vajaliku tehnikaga (SMART tahvlid, projektorid, arvutid ID kaardi kasutamisvõimalusega, interneti ühendus ja Wi-Fi teenus, vajadusel skännerid, printerid) ning ergonoomiliste toolidega.
Ruumides on laudade ümber paigutamisvõimalus nii suurema grupi koolituseks kui ka väiksemate grupi-, meeskonnatööde tegemiseks.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel – hiire, klaviatuuri, interneti ja e-posti kasutamisoskus.

Требования к началу обучения:
Обязательными условиями для участия в курсе являются навыки работы с компьютером как минимум на базовом уровне - навыки работы с мышью, клавиатурой, Интернетом и электронной почтой.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja praktilise töö sooritamine,vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: sekretär, tase 5; kompetentsid: B.2.14 Sekretär, tase 5 kutsetläbiv kompetents (kasutab arvutit tasemel AO1-AO7)

Registreeri

Tagasi kalendrisse