IKT võimalused turisminduses / Возможности инфо-коммуникационных технологий в туристической сфере

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы узнаете виртуальные туристические среды, систему бронирования и резервирования. Научитесь использовать средства коммуникации в сфере туризма и узнаете о возможностях информационной безопасности.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab turismialast virtuaalkogukonda;
 • tunneb ja kasutab broneerimis- ja reserveerimissüsteemi;
 • kasutab turismitööstuses erinevaid suhtlus- ja sidevahendeid;
 • teab infoturve võimalusi.
Sihtgrupid: Тurismisektoris töötavad klienditeenindajad ja spetsialistid, kes soovivad saada suuremat kindlust ja julgust arvuti kasutamises igapäevaste tööülesanne täitmiseks, töö optimeerimiseks ning oma tööalase konkurentsivõime parandamiseks lähtudes tuleviku digipädevustest.
Целевая группа:
Работники в сфере туризма, которые желают повысить свой уровень владения компьютером для выполнения повседневных задач, оптимизации работы и повышения конкурентноспособности.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 8 ak tundi

 • Turismiäri ja Internet
 • Turismialased virtuaalkogukonnad
 • Infoturve

Praktiline töö – 32 ak tundi

 • Broneerimis- ja reserveerimissüsteemid
 • E-kaubandus turismis
 • Turismitööstuses kasutatavad suhtlus- ja sidevahendid
 • Teabe edastamise viisid 
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kompleksülesanne: (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid)
Kompleksülesanne koosneb neljast praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja neljast ülesandest täita vähemalt kolm veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on olemas arvutiklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega ning vastavad tervisekaitse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Аrvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel.

Требования к началу обучения:
Владение компьютером на уровне уверенного пользователя.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Turismiettevõtte teenindaja, tase 4; Kompetents B.2.1.; B.2.8

Registreeri

Tagasi kalendrisse