Personalitöö korraldamine digilahenduste abil / Организация работы персонала с помощью дигитальных технологий

General information:
Short description В процессе обучения можно узнать и научиться использовать цифровые коммуникационные технологии в работе с персоналом, государственную электронную среду, виртуальные офисы. Может консультировать сотрудников через каналы социальных сетей.
Study event time: 04.05.2021 - 15.06.2021
Registration opened 19.01.2021
Registration ends as of 30.06.2021
Language of instruction Russian
Workload: 60 acad/h
 • Classroom: 20 acad/h
 • Practical: 40 acad/h
Number of participants: 13 To 20 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Organizing institution: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Project manager: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Study event location
Study event location: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Address: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Description
Learning outcomes:
 • kasutab digikommunikatsiooni tehnoloogiad personalitöös;
 • kasutab riiklikke e-keskkondi, virtuaalbüroosid;
 • oskab nõustada personaali sotsiaalmeedia kanalite kaudu;
 • oskab kasutada andmetöötlust IKT-lahenduste abil.

Target groups: Personalitöö valdkonna töötajad: bürootöötajad, sekretärid, juhiabid, raamatupidajad, ettevõtjad, kes vajavad teadmiste ja oskuste täiendamist et kasutada personalitöös erinevaid digilahendusi.

Целевая группа:
Специалисты по работе с персоналом: канцелярские работники, секретари, помощники менеджеров, бухгалтеры, предприниматели, которым необходимо улучшить свои знания и навыки, чтобы использовать различные цифровые решения в своей работе с персоналом.
Description:

Auditoorne töö – 20 tundi

 • Personali valik ja värbamine (Сv.ee, cvkeskus.ee, töötukassa.ee)
 • Personali nõustamine (CV koostamine MS Word, Canva.com)
 • Personaliga suhtlemine digikeskkondade kaudu (Fleep, Skype, Viber, Whatsapp)
 •  Personaliarvestus ettevõttes  (MS Word, MS Excel, Google drive)

Praktiline töö – 40 ak tundi

 • Ametikirjade koostamine  (MS Word, Canva.com)
 • Andmete töötlus (MS Excel, MS Word)
 • Presentatsioonide ettevalmistamine (MS PowerPoint, Canva.com, Prezi.com)
 • Andmete hoidmine ( Dropbox, Google drive)
 • Networking
 • Ajaplaneerimine personalitöös ( MS Excel, Tomoto timer; MS Outlook, trello.com)
 • Eesti digikeskkonnad personalitöös (Eesti.ee, emta.ee, haigekassa.ee, ettevõtjaportaal.ee)
 • Id-tarkvara personalitöös (andmekaitse)
Requirements for evaluation/evaluation criteria:
Method Criterion
Praktiline töö (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid) Praktiline töö koosneb 5 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast
Study form: auditoorne
Learning environment: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Evaluation methods: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Pre-requisites: Аrvuti kasutamise baasoskus.

Требования к началу обучения:
Базовые навыки работы на компьютере.
Criteria for completion:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Document type: Tunnistus
Qualification description: kõrgharidus, haridusteaduse magister, erialane töökogemus personalispetsialistina rohkem kui 5 aastat.
Course description group: Juhtimine ja haldus
Study event supported by European Social Fund
ESF logo
Basis for compiling a study programme: Kutsestandard: Personalispetsialist, tase 5; kompetentsid: B.2.1; B.2.2; B.2.4; B.2.12

Register

Back to study calendar