Personalitöö korraldamine digilahenduste abil / Организация работы персонала с помощью дигитальных технологий

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения можно узнать и научиться использовать цифровые коммуникационные технологии в работе с персоналом, государственную электронную среду, виртуальные офисы. Может консультировать сотрудников через каналы социальных сетей.
Toimumise aeg: 04.05.2021 - 15.06.2021
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab digikommunikatsiooni tehnoloogiad personalitöös;
 • kasutab riiklikke e-keskkondi, virtuaalbüroosid;
 • oskab nõustada personaali sotsiaalmeedia kanalite kaudu;
 • oskab kasutada andmetöötlust IKT-lahenduste abil.

Sihtgrupid: Personalitöö valdkonna töötajad: bürootöötajad, sekretärid, juhiabid, raamatupidajad, ettevõtjad, kes vajavad teadmiste ja oskuste täiendamist et kasutada personalitöös erinevaid digilahendusi.

Целевая группа:
Специалисты по работе с персоналом: канцелярские работники, секретари, помощники менеджеров, бухгалтеры, предприниматели, которым необходимо улучшить свои знания и навыки, чтобы использовать различные цифровые решения в своей работе с персоналом.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 20 tundi

 • Personali valik ja värbamine (Сv.ee, cvkeskus.ee, töötukassa.ee)
 • Personali nõustamine (CV koostamine MS Word, Canva.com)
 • Personaliga suhtlemine digikeskkondade kaudu (Fleep, Skype, Viber, Whatsapp)
 •  Personaliarvestus ettevõttes  (MS Word, MS Excel, Google drive)

Praktiline töö – 40 ak tundi

 • Ametikirjade koostamine  (MS Word, Canva.com)
 • Andmete töötlus (MS Excel, MS Word)
 • Presentatsioonide ettevalmistamine (MS PowerPoint, Canva.com, Prezi.com)
 • Andmete hoidmine ( Dropbox, Google drive)
 • Networking
 • Ajaplaneerimine personalitöös ( MS Excel, Tomoto timer; MS Outlook, trello.com)
 • Eesti digikeskkonnad personalitöös (Eesti.ee, emta.ee, haigekassa.ee, ettevõtjaportaal.ee)
 • Id-tarkvara personalitöös (andmekaitse)
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid) Praktiline töö koosneb 5 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Аrvuti kasutamise baasoskus.

Требования к началу обучения:
Базовые навыки работы на компьютере.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: kõrgharidus, haridusteaduse magister, erialane töökogemus personalispetsialistina rohkem kui 5 aastat.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Personalispetsialist, tase 5; kompetentsid: B.2.1; B.2.2; B.2.4; B.2.12

Tagasi kalendrisse