Praktiline raamatupidamine SmartAccounts programmis/ Практическая бухгалтерской в веб-программе SmartAccounts

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus По окончании курса студент получает возможность вести бухгалтерский и налоговый учет с помощью программы SmartAccounts. SmartAccounts ориентирован на малые и средние предприятия и подходит для руководителей бизнеса.
Toimumise aeg: 27.08.2021 - 07.09.2021
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 32 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Praktiline: 26 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Sihtgrupid: Sihtrühm:
- aegunud erialase kvalifikatsiooniga tööealine elanikkond, kes soovib saada teadmisi või täiendada raamatupidamisalaseid oskusi töötamiseks raamatupidamisprogrammidega.
- alustavad ettevõtjad või juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovid saada teadmisi ja pädevust raamatupidamistarkvara kasutamiseks.
- tööturul mitteaktiivsed raamatupidajad, kelle teadmised on vananenud tööst eemaloleku tõttu.

Целевая группа:
- население трудоспособного возраста с устаревшей профессиональной квалификацией, желающее получить знания или улучшить свои бухгалтерские навыки для работы с бухгалтерскими программами.
- стартапы или действующие предприятия, которые хотят получить знания и навыки в использовании бухгалтерского программного обеспечения.
- бухгалтеры, не работающие на рынке труда, знания которых устарели из-за отсутствия на работе.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö - 6 ak tundi

  • Digitaalne raamatupidamine, virtuaaltöö platvormide kasutamine (sh pilveteenused, nt Dropbox, GDrive, OneDrive jms);
  • Ülevaade infoturbe vajalikkusest ja põhimõistetes. Küberturvalisus.
  • SmartAccounts majandustarkvara võimalused. Liidestamine teiste keskkondadega. SEB Baltic Gateway teenuse kasutamine.

Praktiline töö - 26 ak tundi

Majandustehingute kajastamine arvestusregistrites

  • Müügitehingud. Müügiarve koostamine, parandamine ja saatmine. Ostutehingud. E-arve
  • Panga- ja kassaoperatsioonid. Pangafaili import. Ladu. Põhivara arvestus. Põhivarade register. Amortisatsiooni arvutamine. Põhiaruannete koostamine. Bilanss ja kasumiaruanne. Ettevalmistused majandusaasta aruande koostamiseks.

Palgaarvestus

  • Töötasu maksude ja maksete arvestus. Töövõimetus. Puhkusetasude liigid, nende arvutamine. Puhkusetasu kompensatsioon. Puhkusereserv.

Maksuarvestus

  • Käibemaksu arvestus. Käibedeklaratsiooni KMD  VD koostamine ja esitamine. TSD deklaratsiooni ja lisade täitmine ja esitamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö - raamatupidamise algdokumendid on korrektselt vormistatud ja vastavad seadusandlusele; - ostu- ja müügitehingud, pangatehingud ning põhivara ostu- müük ja amortisatsioon on korrektselt sisestatud etteantud andmete alusel; - töö- ja puhkusetasud on arvestatud lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest; - raamatupidamisaruanded on koostatud lähtudes kehtivatest standarditest; - maksudeklaratsioon vormi TSD lisa 1, on vormistatud ja kontrollitud lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest; - maksudeklaratsioon vormi KMD koos vajalike INF-idega , on vormistatud ja kontrollitud lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on olemas arvutiklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega ning vastavad tervisekaitse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpitulemuse hindamise viis: mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus ja raamatupidamise baasteadmised.

Требования к началу обучения:
Компьютерные навыки и базовые знания бухгалтерского учета.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise tingimuseks on isiklik osalemine auditoorses õppes vähemalt 70% ja õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamisega.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://www.smartaccounts.eu/et/abi...
Õppematerjalide loend: - E-kursus „Majandustarkvara“, autor Irina Malkus SmartAccounts majandustarkvara kasutusjuhendid https://merit.ee/tugi/aktiva-juhendid/ https://www.smartaccounts.eu/et/abimaterjalid-ja-klienditugi/alustamine/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Raamatupidaja tase 5, B.2.1, B.2.2, B.2.4 Raamatupidaja, tase 5 kutset läbiv kompetents.

Tagasi kalendrisse