Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele /Обработка и анализ данных в MS Excel для бухгалтеров

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Курс поможет используя возможности программы Microsoft Excel вести бухгалтерию и повысить квалификацию в данной области.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab Excelis sobivaid töövahendeid töös andmetabelitega;
 • kasutab erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerib;
 • koostab erinevaid aruandeid ja diagramme, kasutades liigendtabeli (PivotTable);
 • kasutab erinevaid analüüsivahendeid ja analüüsib andmeid lähtuvalt oma vajadustest põhiliste finantsfunktsioonide abil.
Sihtgrupid: - vananenud teadmistega ja oskustega raamatupidajad, kes soovivad pidada raamatupidamist MS Office Exceli programmis;
- ettevõtete arvelduspetsialistid, kes vajavad laiu teadmisi ja oskusi MS Exceli programmi kasutamisel oma igapäeva töös.

Целевая группа:
бухгалтера и специалисты по расчетам (в том числе с устаревшей квалификацией), которые планируют вести бухгалтерию в программе MS Excel.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 8 ak tundi

 • Sissejuhatus MS Excelisse 
 • Microsoft Exceli töökeskkonna ülevaade, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.
 • Sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine.

Praktiline töö – 32 ak tundi

Töö lahtritega ja töölehed
Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine. Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid.  Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine.

Automaattabelite kasutamine
Uue tabeli loomine ja vormindamine, dünaamiline tabel. Tabelite väljatrüki ettevalmistus.

Sorteerimine ja filtreerimine
Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine. Automaatfilter ja filtrikategooriad. Kohandatud filter ja erifilter. Tingimusvormingu kasutamine.

Valemid ja funktsioonid
Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende erinevused. Absoluutsed ja suhtelised viited. Ümardamise funktsioonid (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR, CEILING). Ajafunktsioonid. Igapäevaste funktsioonide  (AUTOSUM nupp, IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND, LOOKUP, VLOOKUP, MATCH, TODAY, DATE jne). Lihtsamad statistilised funktsioonid. Finantsfunktsioonid.  Valemite veakontroll ja auditeerimine. Üle töölehtede valemite koostamine.

 • Diagrammide loomine ja muutmine 
  Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine.
 • Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid (PIVOT TABLE) ja –diagramme (PIVOT CHART).
 • Uue tabeli loomine, muutmine ja kujundamine. Andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes). Graafiku kujundamine (PIVOT CHART)

Import ja eksport
Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimise ja kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.

Tulemuste prognoosimine

GoalSeek (eesmärgistatud otsing). Prognooside koostamine Scenariose abil. Andmete importimine erinevatest allikatest.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö - andmed on sisestatud ja vormindatud korrektselt, kasutades sobivat andmetüüpi. Valemid õigesti koostatud, kasutades tabelarvutusprogrammi võimalusi. - tabel on vastavalt nõuetele kujundatud. Andmed on analüüsitud põhiliste finantsfunktsioonide abil. Sobib trükkimiseks või esitamiseks.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on olemas arvutiklassid vajalikku tarkvaraga. Kasutatakse kohapealset Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus, MS Office Exceli kasutamine algtasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Sekretär, tase 5; kompetentsid: B.2.14; Sekretär, tase 5 kutset läbiv kompetents (kasutab arvutit tasemel AO1-AO7) Kutsestandard: Raamatupidaja, tase 5; kompetentsid: B.2.4; Raamatupidaja, tase 5 kutset läbiv kompetents

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse