Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud KOV ametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.
Toimumise aeg: 13.04.2021 - 14.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Helen Kranich (Justiitsministeerium)
 • Anneli Sihver (Kaitseministeerium)
 • Maris Jõgeva (Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis)
 • Uno Silberg (Eesti Maaülikool)
 • Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Eelika Kähari, eelika.kahari@sisekaitse.ee, tel: 3725188507
Toimumise koht
Toimumise koht: Go Hotel Shnelli, Toompuiestee 37, Tallinn
Aadress: Toompuiestee 37, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.gohotels.ee/et/
Lisainfo: NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Kui su asutus ei ole RTIP kasutaja, siis mine sellele lingile:
https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.76946
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija

 • mõistab KOV olemust ja ülesandeid;
 • teab KOV tegevust reguleerivaid üldisi õigustloovaid akte;
 • teab riigi ja KOVi kui eraldiseisvate avalik-õiguslike juriidiliste isikute järelevalve olemust ja piire;
 • saab aru kohaliku omavalituse arengu kavandamise eripäradest ning rakendab neid teadmisi praktikas;
 • teab KOV teenistuses töötamise eripärasid; 
 • leiab ametniku eetikakoodeksi abil eetilistele dilemmadele lahendusi;
 • märkab võimalusi kogukonna kaasamiseks ning koostööks kodanikeühendustega;
 • teab poliitika kujundamise protsessi ja põhietappe ning huvigruppide ja erakondade mõju poliitika kujundamisele;
 • omab ülevaadet omavalitsuse rahastusmudelist, pakutavatest avalikest teenustest ning nende kulust ja investeeringutest.Sihtgrupid: Koolituste sihtrühma kuuluvad uued, kuni 2 aastase tööstaažiga kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad.

Koolitusprogrammide sihtrühma ei kuulu ametnikud ja töötajad, kelle tasemeharidus (kas siis bakalaureuse või magistri tasemel) on omandatud avaliku halduse erialal või kes parajasti omandavad haridust eelnimetatud erialal. Ametnikel ja töötajatel, kellel on riigiteaduse, õiguse või politoloogia alane haridus, ei ole märkimisväärset vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda. Samuti ei ole vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda ametnikel, kes on osalenud ametnikueetika koolitusel.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud KOV ametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.
Sisukirjeldus:

Alateemad:

 • Riigi toimimise põhimõtted. Riigi ja kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) omavaheline suhe, ülesanded. Ülesannete delegeerimine. Põhiõiguste tagamine.
 • KOVi järelevalve. KOVi seadusandlik raamistik. Halduse hea tava. Haldusmenetluse põhimõtted. KOVi õigusaktid.
 • Volikogu ja valitsuse töökorraldus.
 • KOVi tegevuse peamised valdkonnad. KOV avalike teenuste pakkujana. Avalike teenuste olemus.
 • Kohaliku arengu kavandamine; KOVi finantsjuhtimine.
 • Kodanikuühiskond ja kodanikualgatus Eestis. KOVi võimalused koostööks kogukonnaga, sh avatud valitsemise põhimõtete järgimine, koostöövormid teenuste pakkumiseks ja arendamiseks, kohaliku elu arendamiseks.
 • KOVi teenistus; ametniku/töötaja roll. Poliitikud, poliitilised ametikohad.
 • Avaliku teenistuse põhiväärtused; avaliku teenistuse eetika.


Õppemeetodid:

Koolitused on praktilise suunitlusega. Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, kaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd, juhtumite ja kohtukaasuste arutelu.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub auditooriumis, kus on tagatud kaasaegsed koolitusvahendid.
Lõpetamise tingimused:

Osalejale väljastatakse tõend, kui osaleja osaleb koolitusel täismahus.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Soovituslik kirjandus: EV põhiseadus ja www.pohiseadus.ee, Vabariigi Valitsuse seadus, valdkondlike seaduste KOV järelevalve osa; loengumaterjal ning olulisemad riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse arengut suunavad dokumendid ja õigusaktid; Ametniku eetikakoodeks; Avaliku teenistuse seadus; Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; Korruptsioonivastane seadus; valdkondlikud uuringud (nt Rahandusministeerium „Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses“); DVD „Eetika avalikus sektoris“ õppevideod; Euroopa hea halduse tava eeskiri; www.avalikteenistus.ee (eetika rubriik); www.korruptsioon.ee; Hinsberg, H., Kübar, U. “Kaasamise käsiraamat”, 2014; Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Teoreetilised teadmised enda käsitletavast teemast ja praktilise kogemuse vahendamise pädevus.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse