Äri alustamine / Начало предпринимательской деятельности

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Тренинг предназначен для начинающих предпринимателей в Ида-Вирумаа, которым необходимо найти и оценить свои бизнес-идеи и спланировать бизнес-деятельность небольшого предприятия, исходя из его целей.
Toimumise aeg: 18.01.2021 - 01.12.2021
Registreerimine avatud 06.01.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 100 akad. tundi
 • Auditoorne: 52 akad. tundi
 • Praktiline: 48 akad. tundi
Osalejate arv: 2 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 2000 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • analüüsib äriideed lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast, arvestades turu ja konkurentsiolukorra arenguperspektiive ning hinnates valdkonna võimalusi ja riske;
 • mõistab ettevõtte asutamisprotsessi põhimõtteid  ja loogikat lähtuvalt ettevõtte asutamise protseduuridest ja põhimõtetest;
 • valib oma ettevõttele sobiva ettevõtlusvormi;
 • kujundab tooteidee ning kavandab müügiprotsessi vastavalt ettevõtte eesmärgile;
 • koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava; 
 • kavandab äritegevuseks vajalikud ressursid, analüüsib riske, koostab väikefirma eelarve;
 • loob ja haldab Facebooki kontot, ettevõtte kodulehte  ning teeb oma toodete (teenuste) turundamiseks pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid;
 • koostab lühikese äriplaani, lähtudes ettevõtluskeskkonnast ja äriideest.

Sihtgrupid: - Ärierialase hariduseta täiskasvanud alustavad ettevõtjad.
- Erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks.

Целевая группа:
- Начинающие предприниматели без профильного образования.
- Люди без профессионального и / или среднего образования, которые хотят организовать себе самозанятость.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

1. auditoorse töö teemad - 52 tundi

 • -       Ettevõtluse põhimõisted, ettevõtlusvormi valimine – 8 tundi
 • -       Äriidee olemus ja püstitamine, idee valik ja erilisus –  8 tundi
 • -       Turunduse põhimõisted: sihtturg ja selle vajadused, toote turukõlblikkus ja konkurentsieelised  – 8  tundi
 • -       Äriprotsessi alustamine, organisatsiooni juhtimise põhimõisted   -   8 tundi
 • -       Ettevõtte finantsjuhtimise põhimõisted, finantsplaneerimine –  8 tundi
 • -       Äriplaani koostamise alused: struktuur, visioon, missioon, eesmärgid, turundusplaan, SWOT,  personal ja juhtimine, riskianalüüs, finantsplaan -  8 tundi
 • -       Veebilehe loomine ja sotsiaalmeedia turundus - 4

2. praktilise töö lühikirjeldus - 48 tundi

 •     Äriidee valik, hindamine ja esitlus – 4 tundi
 •     Äriprotsessi alustamise tegevuskava koostamine - 2 tundi
 •     Turu analüüs ja turundusplaani koostamine – 6 tundi 
 •     Väikefirma finantsplaneerimine -  8 tundi 
 •      Kodulehe loomine; sisulehtede loomine, piltide, videode, dokumentide lisamine - 12 tundi 
 •      Lihtsamate turundusmaterjalide kujundamine vabavaraliste veebiprogrammide abil - 4 tundi
 •      Äriplaani koostamine - 12 tundi
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Äriplaani esitamine - analüüsib äriideed - kavandab vastavalt ettevõtte profiilile toote müümiseks vajalikud turundus- ja müügitoimingud - koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava - kavandab ettevõtte struktuuri ja tööprotsessid - koostab lühikese äriplaani ja valib sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes majanduskeskkonna analüüsile ning arvestades sihtturgu, kulu- ja tuluprognoosi ning riske
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi ja arvutiklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutitega. Kõik õppeklassid on varustatud ventilatsiooni- soojus-ja valgustusseadmetega ning vastavad töö-ja ohutusnõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suuliselt praktiliste tööde käigus. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded:
Vähemalt keskhariduse olemasolu.

Требования к началу обучения:
Необходимо наличие среднего образования.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö tegemine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: - Mägi, J. Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused (2011) http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf - Teder, J., Varendi, M. (2008) Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. HTM, SA Innove, 2008 - Suppi, K. (2013) Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, - TÜ, TTÜ, EEK Mainor (2012) Ettevõtlikkusest ettevõtlikkuseni (2012), SA Teadlik Valik - TÜ, TTÜ, EEK Mainor (2014) Ettevõtlikkusest ettevõtlikkuseni töövihik https://koolielu.ee/waramu/view/1-00fc8369-4a5b-4fd8-9271-da0d872060c9 - Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf - Eesti.ee https://www.eesti.ee - EAS http://www.eas.ee/alustav/finantseerimise-kaasamine/stardikapital-finantseerimine-investeerimine/ - iPlanner http://www.eas.ee/alustav/finantseerimise-kaasamine/stardikapital-finantseerimineinvesteerimine/ - Maksu- ja Tolliamet www.emta.ee - EAS isegenereeruvate finantsprognooside vormid http://www.eas.ee/alustav/ariplaneerimine/ressussside-vajadus_rahakaibe-plaan/ http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppe-%20ja%20juhendmaterjalid/E&T%205%20taseme%20ettevotlusoppe%20moodul%202017_RUS.pdf http://www.arif.ee https://www.facebook.com/pg/hakkanettevotjaks/ http://raulpage.org/koolitus/tonismets.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Registreeri

Tagasi kalendrisse