Kuidas saab noorsootöötaja toetada noort, kes ei õpi ega tööta?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärgiks on noorsootöötaja professionaalse arengu toetamine õppimise ja tööga hõivamata noortega töös. Koolitusprogramm võimaldab osalejatel oma praktikasse lõimida tehnikaid noorte kaasamisel ja motiveerimisel, sh rahvusvahelisi võimalusi.
Toimumise aeg: 02.02.2021 - 06.04.2021
Kontaktpäev:
 • Ettevalmistav kohtumine (02.02.2021) (02.02.2021 09:30 - 02.02.2021 11:30)
 • I koolitusmoodul (09.02.2021) (09.02.2021 09:30 - 09.02.2021 13:30)
 • II koolitusmoodul (23.02.2021) (23.02.2021 09:30 - 23.02.2021 13:30)
 • III koolitusmoodul (09.03.2021) (09.03.2021 09:30 - 09.03.2021 13:30)
 • IV koolitusmoodul (23.03.2021) (23.03.2021 09:30 - 23.03.2021 13:30)
 • Kokkuvõttev kohtumine (06.04.2021) (06.04.2021 09:30 - 06.04.2021 12:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 21 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Elo Lättemägi (OÜ Elujulge)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Karin Öövel, karin.oovel@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Online

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 •  tunneb õppimise ja tööga hõivamata  noorte tausta, võimalikke väljakutseid, vajadusi ja toetamisvõimalusi, sh rahvusvahelisi võimalusi;
 •  rakendab noorte toetamisel ja motiveerimisel nõustamis- ja kaasamistehnikaid noore vajadustest lähtuvalt;
 •  hindab oma tugevusi ja arenguvajadusi tuginedes praktilistele kogemustele noortega töös, sh rahvusvahelises töös;
 •  kavandab oma tööd (sh rahvusvahelist tööd) ja edasist praktikat sihtgrupi vajadustest lähtuvalt ja seejuures ennasthoidvalt.

Sihtgrupid: Koolitus on suunatud noorsootöö valdkonna praktikutele, kelle otsesesse sihtgruppi kuuluvad täna või edaspidi noored, kes ei tööta ega õpi, ja/või kes on koolist väljalangemise või töötuks jäämise riskis.
Sisukirjeldus:

Koolitusprogrammi keskmes on noorsootöötaja õppimise ja tööga hõivamata (NEET-staatuses) noore toetajana tänases muutuvas maailmas. NEET-saatuses noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitusel (NEET – „not in education, employment or training“). Koolitusel käsitletakse hetkeolukorrast lähtuvalt antud sihtgrupi noorte vajadusi ja tänaseid väljakutseid. 

Noorsootöö praktikud saavad koolituse käigus analüüsida oma senist praktikat noorte toetamisel ning lõimida oma praktikasse tehnikaid sihtgrupiga kontakti loomisel, nende kaasamisel ja motiveerimisel. Koolituse ühe alateemana on fookuses ka rahvusvaheliste võimaluste rakendamine sihtgrupi toetamisel. 

Tänases muutuvas maailmas noortele parima võimaliku toe pakkumisel ei saa unustada noorsootöötaja enda vaimset tervist ja enesehoidu. Noorsootöötaja praktikuna saab koolituse raames analüüsida enda tugevusi ja arenguvajadusinoorte toetajana ja ennasthoidva spetsialistina. Noorsootöötaja professionaalse arengu toetamiseks on koolitusel fookuses edasise töö kavandamine lähtuvalt sihtgrupi vajadustest, rakendades seejuures ennasthoidvaid tööviise. 

Noorsootöötaja ennastjuhtiv ja reflektiivne praktika on käesoleval koolitusel läbivalt arendatavad kompetentsid. Koolitus on üles ehitatud koostöise õppimise vormis, mis tähendab, et olulisel kohal on üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine. Koolituse täpse sisu planeerimise aluseks on õpperühma õpivajadused tulenevalt nende tänasest praktikast.

Õpisündmuse teemad:
 •  Õppimise ja tööga hõivamata noorte  taust ja võimalikud vajadused;
 •  Usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine;
 •  Kaasamis-, motiveerimis-, ja esmatasandi nõustamistehnikad;
 •  Rahvusvahelised võimalused;
 •  Noorsootöötaja enesehoid ja ennasthoidvad tööviisid.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse auditoorne õpe toimub Zoom-keskkonnas reaalajas. Koolituse iseseisvate tööde sooritamiseks kasutatakse Moodle-keskkonda. Vastavalt vajadusele kasutatakse õppe läbiviimiseks teisi online-keskkondi.
Hindamisviisid: Noorsootöötaja reflektiivse praktika toetamiseks toimub õpiväljundite saavutamise hindamine enesehindamise vormis.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalejalt eeldatakse varasemat kogemust noorsootöö valdkonnas.

Osalejalt eeldatakse osalemist täies mahus. Planeeritud on iseseisvad tööd esimese, teise, kolmanda ja neljanda koolitusmooduli järgselt, mis on eelduseks õpiväljundite omandamiseks. Kodutööd võtavad kokku aega umbes 10 akadeemilist tundi. Koolitus lõppeb iseseisva töö vormis enesehindamisega.
Lõpetamise tingimused:

Tõendi saamise tingimuseks on koolitusel osalemine kõikidel päevadel täies mahus. Tunnistuse saamise tingimuseks on  koolitusel osalemine kõikidel päevadel täies mahus, iseseisvate tööde sooritamine ja enesehindamise sooritamine õpiväljundite saavutamise hindamiseks.


Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Elo Lättemägi on vabakutseline noortevaldkonna koolitaja ja noorsootöö praktik, kes on valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil tegutsenud pea kümme aastat. Ta on töötanud nii mobiilse kontaktnoorsootöötajana ja sama teenuse koordinaatorina kui ka Noorte Tugila programmi spetsialistina. Noortevaldkonna koolitajana on Elo nii Eestis kui ka välismaal viinud viimase kuue aasta jooksul läbi hulgaliselt koolitusi noortega töötavatele spetsialistidele noorsootöö, mobiilse noorsootöö metoodika, noorte kaasamise ja toetamise, kontaktnoosootöö jt. teemadel. Elol on noorsootöö erialal rakenduskõrgharidus, ta on läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi ning praegu on ta end täiendamas magistriõpingute raames Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Alates 2019. aastast on Elol täiskasvanute koolitaja kutse 6. tase.
Õppekava kinnitamise kuupäev: 28.12.2020
Ettevalmistav kohtumine (02.02.2021)
Ettevalmistav kohtumine (02.02.2021) - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.02.2021 09:30 - 02.02.2021 11:30
Toimumise koht: Online
Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Sissejuhatus, tutvumine, õppeprotsessi eesmärgistamine, grupp kui võrgustik.

Mooduli läbiviijad: Elo Lättemägi, Kerli Kõiv, Heidi Paabort
I koolitusmoodul (09.02.2021)
I koolitusmoodul (09.02.2021) - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.02.2021 09:30 - 09.02.2021 13:30
Toimumise koht: Online
Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Õppimise ja tööga hõivamata noorte taust, võimalikud vajadused ja toetamise võimalused.

Mooduli läbiviijad: Kerli Kõiv ja Heidi Paabort.

Iseseisev töö: Õppimise ja tööga hõivamata noor minu sihtgrupina - kaardistus.


Kerli Kõiv on noorsootöös tegutsenud alates 1997.aastast arendades välja kohalikul tasandil noorsootöö võimalused ning aastast 2015 on tegev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses NEET-staatuses noortele suunatud tugiprogrammi teenuse kvaliteedi arendusega ning juhatuse esimehena. Kerli on ka pikaajalise kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemusega osaledes Rõuge vallavolikogu töös, sh juhtides käesoleval hetkel hariduskomisjoni. Rahvusvahelise noorsootöö kogemust omab Kerli aastast 2001 ning on ellu viinud ligi 40 rahvusvahelist projekti, sh ka spetsiaalselt NEET-staatuses noortele suunatud projekte. Kerlil on magistrikraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning magistrikraad haridusinnovatsiooni erialal, samuti jätkab ta õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes uurides ja arendades lahendusi enesejuhitud õppimise oskuste toetamiseks noorele, kes ei õpi ega tööta.

Heidi Paabortil on noorsootöö valdkonna kogemus aastast 1996. Põhjalikum üleriigiline noortevaldkonna kogemus on saadud alates 2008. aastast, kui Heidi alustas Eesti ANKis tegevjuhina, mis eeldas pidevat kursis olemist noortevaldkonna ja sidusvaldkonna teemadega. Heidi eestvedamisel või kaasabil loodi Eesti ANK meeskonnaga koostöös mitmeid tänaseid noorsootööga seotud programme ja toetusinstrumente. Heidi kuulub mitmesse valdkondlikku nõukotta. Alates 2015. aastast vastutab Heidi Noortegarantii õppimise ja tööga hõivamata noorte tugiteenuse eest Eesti ANKis. Tõenduspõhisema süsteemi arendamisele on aidanud kaasa ka õpingud Tartu Ülikooli sotsioloogia õppekaval, mis on andnud hea teadmise erinevatest analüüsitehnikatest ja inimese käitumisega seotud teooriatest. Heidi kaitses magistritööd süsteemsest lähenemisest NEET-staatuses noorte toetamisel ja on hetkel jätkanud õpinguid eksternina doktoriõppekaval, et NEET-staatuses noorte tugiteenuseid, eelkõige, kuidas erinevad riikliku ja kohaliku tasandi poliitikaloome tegurid soodustavad teenuse hilisemat tulemuslikku pakkumist kogukondlikul tasandil.
II koolitusmoodul (23.02.2021)
II koolitusmoodul (23.02.2021) - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.02.2021 09:30 - 23.02.2021 13:30
Toimumise koht: Online
Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Kaasamine ja motiveerimine

Mooduli läbiviija: Elo Lättemägi

Iseseisev töö: Praktiline ülesanne seoses kontakti loomise/kaasamisega ja kogemust mõtestav eneseanalüüs.
III koolitusmoodul (09.03.2021)
III koolitusmoodul (09.03.2021) - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.03.2021 09:30 - 09.03.2021 13:30
Toimumise koht: Online
Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Kaasamise ja motiveerimise meetodid.

Mooduli läbiviija: Elo Lättemägi

Iseseisev töö: Praktilised ülesanded nõustamis- ja kaasamistehnikate rakendamiseks. Kogemuse analüüs.
IV koolitusmoodul (23.03.2021)
IV koolitusmoodul (23.03.2021) - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.03.2021 09:30 - 23.03.2021 13:30
Toimumise koht: Online
Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Rahvusvahelised võimalused

Mooduli läbiviijad: Elo Lättemägi, kaaskoolitaja on ekspert Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteosakonnast.

Iseseisev töö: rahvusvahelise töö võimalused ja väljakutsed minu edasised praktikas.
Kokkuvõttev kohtumine (06.04.2021)
Kokkuvõttev kohtumine (06.04.2021) - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.04.2021 09:30 - 06.04.2021 12:30
Toimumise koht: Online
Aadress: Eesti
Lisainfo: Korraldaja on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (endine Sihtasutus Archimedese noorteagentuur).

Koolitus toimub online (Zoom keskkonnas).
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Noorsootöötaja enesehoid, õppeprotsessi lõpetamine, õpitulemuste analüüs ja edasiste sammude kavandamine.

Mooduli läbiviijad: Elo Lättemägi, Kerli Kõiv, Heidi Paabort

Iseseisev töö: Enesehindamine õpiväljundite saavutamise hindamisel.

Tagasi kalendrisse