Praktikajuhendajate koolitus (e-koolitus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud praktikajuhendajatele, kes juhendavad õpilasi/üliõpilasi praktikabaasides.
Toimumise aeg: 26.02.2021 - 14.06.2021
Registreerimine avatud 14.12.2020
Registreerimine suletud alates 23.02.2021
Kontaktpäev:
 • 1. päev (26.02.2021 08:30 - 26.02.2021 16:00)
 • 2. päev (23.03.2021 08:30 - 23.03.2021 12:00)
 • 3. päev (23.04.2021 08:30 - 23.04.2021 16:00)
 • 4. päev (31.05.2021 08:30 - 31.05.2021 12:00)
 • 5.päev (14.06.2021 08:30 - 14.06.2021 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejale tasuta

Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab õppimise ja õpetamise ning praktika juhendamise
  põhimõtteid;
 • oskab üliõpilast/õpilast juhendada töökeskkonnas;
 • tunneb õppekava ja teab ajaplaneerimise aluseid;
 • oskab lähtuvalt hindamiskriteeriumitest üliõpilast/õpilast
  hinnata ja anda tagasisidet sooritatud praktikale;
 • oskab juhtumeid analüüsida;
 • oskab situatsioone eetiliselt lahendada.
Sihtgrupid: Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatavate erialade praktikajuhendajad praktikabaasides.
Eesmärgid: Anda ülevaade praktikajuhendamise protsessist ja
valmisolek üliõpilase/õpilase praktika juhendamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, mis on seotud õpilaste/üliõpilaste juhendamisega praktikabaasides.

Õpisündmuse teemad:

Õppimine ja õpetamine.
Praktikajuhendamise põhimõtted.
Hindamine ja tagasisidestamine.
Juhtumipõhine lähenemine.
Kutse- ja tööeetika.
Õppekava sisu ja ajaplaneerimise alused.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Klassiruum, simulatsioonikeskkond, Moodle e-õppe keskkond, Zoom keskkond
Osalemise eeldus: Erialane kõrgharidus või keskeriharidus.
Lõpetamise tingimused:

Õppetöös osalemine vähemalt 80% ulatuses ning õpiväljundite omandamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Biggs, J., Tang, C. (2007). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu Ülikooli Kirjastus. 2. Karm, M. (2013). Õppemeetodid kõrgkoolis. SA Archimedes Internetis: Veebiversioon (* .pdf) 3. Pilli, E. (2009). Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/oppejoud/Hindamisraamat.pdf 4. Rogalevitš, V., Puusaar, M. (2013). Moodle – moodsa õpetaja sõber. HITSA Innovatsioonikeskus. Internetis: https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/425237/mod_page/content/40/MoodleA5_FINAL.pdf 5. Roosalu, T., Roosmaa, E. L., Lindemann, K., Reiska, E., Saar, E., Unt, M., Vöörmann, R., Lang, A. (2013). Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis. SA Archimedes Internetis: Veebiversioon (*.pdf) 6. Sweitzer, H. F., King, M. A. (2004). Edukas praktika. Õppimine kogemuse kaudu. Tartu Ülikooli Kirjastus. 7. Unt, M., Täht, K. (2014). Tööturu väljakutsed kõrgharidusele. SA Archimedes Internetis: Veebiversioon (*.pdf) 8. Vahtramäe, A., Sikk, J., Kaldma, M., Reva, E., Koit, K., Varendi, M. (2011). Praktika kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: Raamatu veebiversioon (*pdf.) 9. Õppekava vastavalt juhendatava üliõpilase/õpilase erialale. Internetis: http://www.ttk.ee/et
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistriharidus või sellega võrdsustatud haridustase.
Õppekavarühm: Psühholoogia
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.02.2021 08:30 - 26.02.2021 16:00
Koolitajad: Jekaterina Umjarova (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: • Sissejuhatus, ülevaade koolitusest
• Praktikajuhendaja rollid ja koostöö kooliga
• Õppimine ja õpetamine. Täiskasvanute õpe
• Õppekava, aineprogramm, õpiväljundid ja õpieesmärgid õppepraktikal
• Praktika eesmärkide püstitamine
• Juhendamise protsess: teooria ja praktika seostamine

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.03.2021 08:30 - 23.03.2021 12:00
Koolitajad: Marika Merits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Suhtlemine

Vaata vähem

3. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2021 08:30 - 23.04.2021 16:00
Koolitajad: Kristiina Didrik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Lily Parm (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Üliõpilase toetamine õppepraktikal
- Üliõpilase vastuvõtmine osakonda
- Õpikeskkond ja selle kujundamine õppepraktikal
- Juhendamise protsess: praktiliste oskuste juhendamine ja omandamine praktikal Õendustoimingute õpetamine
- Iseseisva töö tutvustus.

Vaata vähem

4. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.05.2021 08:30 - 31.05.2021 12:00
Koolitajad: Kristiina Didrik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Jekaterina Umjarova (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Lily Parm (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Kolmepoolne tagasiside andmine üliõpilasele (hindamine, refereerimine, Gibbsi mudel)
• Praktika dokumentatsiooni täitmine Moodles

Vaata vähem

5.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2021 08:30 - 14.06.2021 16:30
Koolitajad: Kristiina Didrik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Jekaterina Umjarova (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Lily Parm (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Iseseisvate tööde esitamine ja arutelu

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse