Logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud (õpiamps)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Oodatud on kõik, kelle igapäevatöö on seotud eelarvestamise, kulude planeerimise ja jaotusega ning soovivad saada täiendavaid teadmisi paremaks tulemuseks läbi tulukeskse rakenduse põhimõtte.
Toimumise aeg: 29.03.2021 - 02.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 5 osalejat
Hind osalejale: 129 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Õpiamps tähendab, et koolitus toimub koos põhiõppe õpilastega. Koolituse täpne ajakava selgub kuu enne koolituse algust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab ettevõtte raamatupidamise aluspõhimõõtteid ja head tava, algdokumentide olemust ja nõudeid nendele;
 • selgitab finantside juhtimise, eelarvestamise ja raamatupidamise rolli ettevõtte või projektimajanduslikus tulemuslikkuses;
 • koostab logistikateenuste pakkumisega seotud eelarve ning arvestab tasuvusmääraga;
 • selgitab kogukulude arvestuse vajadust, arvestuste eripärasid ja üldkulude arvesse võtmist printsiipe ettevõtetes;
 • oskab arvutada teenuse omahinda lähtuvalt etteantud andmetest;
 • eristab finantsanalüüsiks ja ettevõttes finantsolukorra hindamiseks vajalikke aruandeid (bilanss, kasumiaruanne, kassavoo aruanne) ning majandusaasta aruanne;
 • selgitab maksude arvestuse põhimõtteid ja Eesti maksupoliitikat ning selgitab eraisikute, ettevõtete ja teenuste/kaupadega seotud maksude erinevusi ning olemust;
 • selgitab finantsvahendite ebaotstarbeka rakendamisega kaasnevaid riske ja tulupõhist (ABCosting) arvestuspõhimõtet.
Sihtgrupid: Kursus sisaldab baasteadmisi raamatupidamise aluspõhimõtetest, kulude jaotuse põhimõtetest ja nende arvestamisest, tulukeskse põhimõtte rakendamisest ettevõtte (projekti) paremaks juhtimiseks.
Ettevõtete spetsialistid, väikeettevõtjad, inimesed, kelle igapäevaelu / töö vajab kulude juhtimise oskust. Ei ole suunatud otseselt raamatupidajatele!!
Sisukirjeldus:
 • Auditoorne

  ·         selgitab korrektse ja süsteemse finantsjuhtimise, eelarvestamise ja raamatupidamise olulisust ettevõtte või projekti majanduslikus tulemuslikkuses;

  ·         selgitab ettevõtte raamatupidamise aluspõhimõtteid ja head tava

  ·         tunneb raamatupidamise algdokumentide olemust ning nõudeid nendele;

  ·         tunneb põhilisi maksuarvestuse põhimõtteid ja Eestis kehtestatud eraisikute- ja ettevõtete makse;

  ·         selgitab finantsvahendite ebaotstarbeka kasutusega seotud riske ning hindab etteantud andmete alusel tulupõhist  arvestuspõhimõtet

  • Praktiline

  ·         koostab logistikateenuste pakkumisega seotud eelarve, arvestab tasuvusmääraga;

  ·         oskab arvutada teenuse omahinda lähtuvalt etteantud andmetest:

  ·         koostab erinevaid raamatupidamisaruannete tüüpe

   

  • Iseseisev töö

  Iseseisvate tööde valik lähtuv teemade õpiväljunditest ja hindamisülesannetest, mille alusel õpilane vormistab iseseisva töö

   

  Õppekeskkonna kirjeldus:

  Valgamaa Kutseõppekeskuses on koolituse läbiviimiseks kaasaegne ja valdkonna erialade tutvustamiseks väga hea õppekeskkond. 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Valgamaa Kutseõppekeskuses on koolituse läbiviimiseks kaasaegne ja valdkonna erialade tutvustamiseks väga hea õppekeskkond.
Osalemise eeldus: arvutikasutuse algteadmise (excel, tabelarvutuspõhimõtted)
Õppematerjalide loend: Õppematerjalide loend: Raamatupidamise seadus, www.riigiteataja.ee Rebane, M, Visberg, A-E., Sissejuhatus raamatupidamisse Tallinn 1996 Käibemaksuseadus, www.riigiteataja.ee Tikk, J., Finantsarvestus, Tallinn 2007 Tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtted, e-kusus, õpetaja koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja - erialane haridus ja erialane töökogemus 2 aastat.
Õppekavarühm: Transporditeenused
Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.06.2020
Käskkirja number: nr 1-2/57
Õppekava koostamise alus: Veokorraldaja-logistik tase 4 kutsestandard Veokorraldaja-logistik kutseõppekava

Tagasi kalendrisse