Eesti keele A1-tase

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Huvi õppida eesti keelt.
Toimumise aeg: 26.01.2021 - 18.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 260 akad. tundi
  • Auditoorne: 200 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 1237 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Juta Vaher (Valga Priimetsa Kool)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub kaks korda nädalas T, N kell 16-19, alates 13.04 E, T, N kell 16-19, II korrus, ruum 212.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinud oskab järgmist:
  • Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust.
  • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest, näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
  • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
  • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks oma perekonda, elukohta, tuttavaid inimesi, oskab anda infot oma hariduse ja töö kohta.
  • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimislehte).

Sisukirjeldus:

Õppe sisu

Kõnearendus toimub järgmistel teemadel:
-      Tervitamine. Tutvustamine. Hüvastijätmine 10 ak t
-      Isikuandmed ja ankeedid. Telefoninumbrid, posti- ja meiliaadressid 13 ak t
-      Tee küsimine, tee juhatamine. Kella küsimine ja ütlemine 12 ak t
-      Inimeste kirjeldamine (välimus ja iseloom), nende kohta küsimuste esitamine 12 ak t
-      Kuupäevad ja aastaajad. Ümbruse kirjeldamine 12 ak t
-      Ilm ja loodus. Eesti loodus, suuremad linnad ja saared 12 ak t
-      Telefonivestlused 10 ak t
-      Igapäevased situatsioonid poes, restoranis, lennujaamas, hotellis, pangas, juuksuris jne 15 ak t
-      Hobid, vaba aeg ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika 14 ak t
-      Päritolu, rahvused, keeled 12 akt
-      Kodu ja perekond 12 ak t
-      Pühad ja tähtpäevad Eestis ja mujal 12 ak t
-      Töö ja õppimine, haridus ja ametid 12 ak t
-      Reisimine ja puhkus 15 ak t
-      Minu päev 15 ak t
-       Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine 12 ak t

Kirjutamine: Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Küsimuste koostamine ja neile vastamine. Ümbruse kirjeldus. Postkaardi kirjutamine (õnnitlus- või tänukaart, reisipostkaart).

Sõnavara: tähestik; igapäevased nimi-, omadus- ja tegu- ja kaassõnad; põhi- ja järgarvud; raha ja hinnad; kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad, pühad ja tähtpäevad; isikuandmed; ametid; haridus ja töö; hobid; reisimine ja puhkus; maad, rahvad, keeled; kodu, perekond ja sõbrad; linn, maa; ilm; hobid; värvid; riided; transport; toidukaubad, toidud, igapäevased viisakusväljendid ja käibefraasid.

Grammatika: Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Lauseehitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Ainsus ja mitmus. Jaatus ja eitus. Ma- ja da-tegevusnimi. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus. Käskiv ja tingiv kõneviis.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Klassiruumid grupiõppe ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud interaktiivsetahvli/pabertahvli ja arvutiga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, videoprojektori kasutamise võimalus ning internetiühendus.
Lõpetamise tingimused:

Lõputest.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.-   oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimislehte)

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi haridus või eesti keele õpetaja kutse. Muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. Koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.
Õppekavarühm: Keeleõpe

Tagasi kalendrisse