Korrektne eesti keel igapäevases keelekasutuses (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Korrektse keelekasutuse õpetamine.
Toimumise aeg: 01.03.2021 - 09.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 20 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 60 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Korrektne eesti keel igapäevases keelekasutuses (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Teemade läbimine toimub järgmise plaani alusel:
1. veakriitilised sõnad ja sarnase kõlaga sõnad;
2. numbrite õigekiri ja eesti omasõnade kasutamine võõrsõnade asemel;
3. lt-lõpuliste sõnade liigkasutamine ja rektsioonid;
4. kirjavahemärgid ja nende kasutamine, e-kirjade kirjutamine;
5. lauseõpetus ja kantseliit.

Tööülesanded:
Lugeda läbi nädala teemade reeglid ja täita enesekontrolli harjutused. Reeglite ja testide arutelud toimuvad konsultatsioonide ajal.

Konsultatsioonid Zoom keskkonnas toimuvad neljapäeviti:
04.03 kell 9.00–10.00
11.03 kell 9.00–10.00
18.03 kell 9.00–10.00
25.03 kell 9.00–10.00
01.04 kell 9.00–10.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

kasutab sõnu korrektselt ja täpselt, lähtuvalt eesti kirjakeele normist;

kasutab õigesti kirjavahemärke;

moodustab selgeid ja ladusa sõnastusega lauseid.

Sihtgrupid: huvilised
Eesmärgid: Kujundada õppijas oskused, kuidas kasutada eesti keelt selgelt ja ladusalt, lähtudes kirjakeele normist.
Sisukirjeldus:

Kujundada õppijas oskused, kuidas kasutada eesti keelt selgelt ja ladusalt, lähtudes kirjakeele normist.

Õpisündmuse teemad:
 1. Numbrite õigekiri
 2. Eesti omasõnade kasutamine võõrsõnade asemel
 3. Veakriitilised sõnad
 4. Sarnase kõlaga sõnad
 5. lt-lõpuliste sõnade liigkasutamine
 6. Rektsioon
 7. Nimede ja nimetuste, pealkirjade õigekiri
 8. Kirjavahemärkide kasutamine
 9. Elektronkirjade kirjutamine
 10. Kantseliit
 11. Lauseõpetus
 12. Tarbetekstide koostamine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Moodle ja Zoom keskkondades.
Hindamisviisid: Õpiväljundite omandamist kontrollitakse kahe testiga.

Esimene test toimub siis, kui on läbitud viis esimest teemat. Esimeses testis kontrollitakse, kas õppija oskab õigesti kasutada veakriitilisi sõnu, eristab sarnase kõlaga sõnu tähenduse järgi, tunneb numbrite õigekirja, oskab kasutada eesti omasõnu võõrsõnade asemel, oskab vältida lt-lõpulisi sõnu. Esimese testi eest peab õppija saama vähemalt 61% õigeid vastuseid.

Teine test toimub siis, kui on läbitud viimased neli teemat. Teises testis kontrollitakse, kas õppija oskab kasutada sõnu õiges käändes lähtuvalt sõnade rektsioonidest, kas õppija oskab õigesti kasutada kirjavahemärke, kas õppija oskab sõnastada hea ja ladusa keelekasutusega lauseid ja oskab vältida kantseliiti. Teise testi eest peab õppija saama vähemalt 61% õigeid vastuseid.
Osalemise eeldus: Soov kasutada eesti keelt õigesti.
Lõpetamise tingimused:

õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: • Eesti keele käsiraamat http://www.eki.ee/books/ekk09/ • Keelenõuanne soovitab 1-5 • http://keeleabi.eki.ee/ • Ametniku soovitussõnastik. www.eki.ee/dict/ametnik • Mäearu, S., Valik rektsioone. http://keeleabi.eki.ee/artiklid/rektsioone.html • Kasik, R., Erelt, M., Erelt, T. Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele. • Pullerits, E., Kuidas hoiduda kantseliidist? • http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/4_kuidas_hoiduda_kantseliidist.pdf • ÕS 2018 http://www.eki.ee/dict/qs/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Elle Sõrmus töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 1986–1991 Tallinna Pedagoogilises Instituudis eesti keele ja kirjanduse õpetajaks.

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Elle_Sõrmus/est

Siret Piirsalu töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, on Elukestva õppe keskuse juhataja ja keeleõppe õppejõud-lektor.
Haridustee: 1994-1995 Tartu Ülikool, õpetaja kutse, õigusega õpetada gümnaasiumis eesti keelt ja lisaerialana rahvuslikku käsitööd
1990–1995 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond eesti ja soome-ugri filoloogia baccalaureus artium kraad eesti keel (võõrkeelena) erialal, diplom BA 001675 (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase)

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Siret_Piirsalu/est
Õppekavarühm: Keeleõpe

Tagasi kalendrisse