E-õppe alustamine Moodle keskkonna abil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Moodle’i keskkonna kasutamine
Toimumise aeg: 23.11.2020 - 22.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: 23.11
25.11
30.11
2.12
algusega 14.00 -17.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • on teadmusloomes eeskujuks õpilastele ja kolleegidele, õppides koos nendega erinevates füüsilistes ja virtuaalsetes keskkondades (ISTE 1d)
  • kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2a)
  • kasutavad õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustuvad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2b)
  • kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2c)
  • annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 4b).
Sisukirjeldus: Kursuse käigus loob iga osaleja just temale vajaliku e-kursuse Moodle’i keskkonnas (vähemalt 20% ulatuses õpetavast kursuse mahust), õpib kavandama e-kursuse õppeprotsessi ja koostama e-kursusele sobivaid õpijuhiseid, seadistama õpitegevused. Hindab tööd. Annab kujundava tagasiside
Õpisündmuse teemad:
1 EKAP (26h)
Auditoorne 16h
       Moodle’i õpikeskkonna üldine tutvustus. VKOK näitel ja teiste koolide näitel. Plussid, miinused,  vajadus ja tuleviku arengu võimalused.
       Kasutajatunnuse loomine ja kursustele sisenemine. (Töölaud, profiil, minu kursused)
       Oma kursuse  seadistamine.  (Teema ja  nädala vorming, Failide suurus, Rühmad, registreerimise viisid, külalise ligipääs, hindamine kvaliteedi märgile). Õpijuhised, eesmärgid ja hindamiskriteerium.
       Sobivate vahendite (Lehekülg, Raamat, Link video, veebipõhine konverents BigBlue Button abil) ning tegevuste lisamine kursusele. (Ülesanne, Test, H5P, Foorum, Küsitlus). Varasemate õppematerjalide manustamine.
       E-kursuse läbiviimine ja osaluse jälgimine. Motivatsiooni hoidmine
       Tagasiside ja hindamine, õppemärgid. Kursuse lõpetamine
       Nõuded kvaliteedi märgi esitamiseks jätkukursuse vajaduse selgitamine
Iseseisev töö 10h
Loob harjutused, täiendab oma kursust, esitab kolleegidele vaatamiseks/ õppimiseks, osaleb vähemalt ühe kolleegi kursusel (külalisena). Annab kolleegile tagasiside.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Moodle keskkond e- kursuse loomiseks

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö arvutiklassis- mitteeristav hindamine Esitab oma kursus e-õppe vormina Moodle keskkonna abil, mis hõlmab vähemalt 20% kogu valitud kursuse mahust.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub klassiruumis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

arvuti oskus heal tasemel,  õppematerjalide  ja ülesannete olemasolu oma erialal millest edaspidi valmib e- kursuse sisu.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Eva Tšepurko- matemaatika informaatika gümnaasiumi õpetaja, haridustehnoloog, täiskasvanute koolitaja tase 6 -Kutsetunnistus 152345, Valgamaa Kutseõpekeskuse haridustehnoloog
Õppekavarühm: Kirja- ja arvutusoskus

Tagasi kalendrisse