Tööalane eesti keel inglise keele baasil algajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppija omandab algteadmised ja oskused eesti keeles, on võimeline edaspidiseks keeleõppeks.
Toimumise aeg: 20.10.2020 - 01.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 2 osalejat
Hind osalejale: 2100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Pirje Pungas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Kasutab igapäevaseid väljendeid, tuleb toime lihtsates suhtlusolukordades.
 • Suhtleb lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt.
 • Kirjutab lihtsa ja lühikese eestikeelse teate.
Sisukirjeldus:

Keeleõpetus

 • Tähestik, hääldus, tähelepanu vokaalidele. Asesõnad nimetavas ja omastavas (ka osastavas käändes).
 • Verb olema – jaatav ja eitav vorm.
 • MA- ja DA- infinitiiv, pööramine olevikus, jaatav ja eitav vorm.
 • Kes ja mis? Küsisõna KAS?
 • Eesti keele käänetest – ülevaade, mida väljendame käänete abil. Omastav kääne. Kelle oma. Mitmus. See, need.
 • Numbrid, kellaaeg.
 • Osastav kääne. Asesõnad osastavas – keda? Mitu?
 • Kellel? Millal? Järgarvud. Nädalapäevad, kuud, aastaajad.
 • Kus? Alal- v seesütlev.
 • Kellele? Millele?
 • Kuhu? Tööle, teatrisse, linna …
 • Kust? Töölt, teatrist, linnast …, kelle juurest?
 • Käsk, palve. Oodake, oota, ärge oodake, ära oota.
 • MA- ja DA- infinitiivi kasutamine.
 • Lihtminevik
 • Küsimuste koostamine
 • Omadussõna võrdlemine
 • Sagedusmäärsõnad

Sõnavara

 • Tervitamine ja tutvustamine. Asesõnad.
 •  Päritolu ning ametid.
 • Tänamine, palve esitamine.
 • Keeled, mida räägin.
 • Kuidas läheb?
 • Saame kokku.
 • Sünnipäev, nädalapäevad, kuud, aastaajad.
 • Perekond.
 • Tegevused vabal ajal, kodu, ruumid selles.
 • Aeg. Arvud.
 • Kujundid, värvid.
 • Transport, ruumisuhted, ilmakaared, tee juhatamine.
 • Toit ja jook.
 • Meeldimine ja mittemeeldimine.
 • Poolt ja vastu.
 • Inimese välimus ja iseloom.
 • Tervis, sport.
 • Arsti juures.
 • Kaupluses. Materjalid, riietus, mõõdud.
 • Räägime iga tunni käigus ka Eestist, Eesti kultuurist.

Iseseisev töö 20 tundi

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test ja suuline eksam
Lõpetamise tingimused:

Õppes osalemine 80%. Vahetestid ning kursuse lõputest on sooritatud, esitatud keelenditest on vähemalt 70% veatud. Suulise eksami sooritamine (dialoogide, tekstide esitamine, vestlus, teemakohane suuline eneseväljendus).

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Isikuareng
Märksõnad: eesti keel inglise keele baasil

Tagasi kalendrisse